Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 
 587070 
 Начална страница  
 

 
Уважаеми граждани,
Интернет –страницата на Районен съд – Троян ще предостави информация за съда и за всички услуги, които можете да получите при нас.
 
 

С Ъ Д Ъ Т

 
 
 
Съдът осъществява правораздаването в Република България .

Съдебната власт е независима .

Правосъдието се осъществява в името на народа .

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на всички граждани , юридически лица и държавата .

Всички граждани са равни пред закона .
 

Банкова Информация

  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   

 

  ТРАНЗИТНА СМЕТКА: свидетелство за съдимост, удостоверение, отказ и приемане наследство, за образуване на дело и др. държавни такси

   BG 21 FINV 9150  3117285547         BIC: FINVBGSF 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: за вещи лица, свидетели, гаранции, особен представител, суми по изпълнителни дела и  др./

   BG 76 FINV 9150 3317285559              BIC: FINVBGSF

В А Ж Н О:

От 01 март 2019 г. Районен съд Троян има нови банкови сметки!

 
 
 
 
 
 


Окръжен съд 
гр. Ловеч
Председател – Милена Вълчева
Съдебен администратор: 068/689898
Деловодство: 068/689856
Нотариуси 
Районна прокуратура 
гр. Троян
Адвокати 
Ловешка адвокатска колегия
Телефон/факс 068 62 35 02
Вещи лица 
Вещи лица
Съдебни заседатели 
За гр. Троян 
Всичко за Община Троян
Връзки 
Връзки в Интернет
Мнения и предложения 
Пишете ни
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР