Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 
 304533 
 Начална страница  
 

 
Уважаеми граждани,
Интернет –страницата на Районен съд – Троян ще предостави информация за съда и за всички услуги, които можете да получите при нас.
 
 

С Ъ Д Ъ Т

 
 
 
Съдът осъществява правораздаването в Република България .

Съдебната власт е независима .

Правосъдието се осъществява в името на народа .

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на всички граждани , юридически лица и държавата .

Всички граждани са равни пред закона .
 

 


Окръжен съд 
гр. Ловеч
Председател – Милена Вълчева
Съдебен администратор: 068/689898
Деловодство: 068/689856
Нотариуси 
Районна прокуратура 
гр. Троян
Адвокати 
Ловешка адвокатска колегия
Телефон/факс 068 62 35 02
Вещи лица 
Вещи лица
Съдебни заседатели 
За гр. Троян 
Всичко за Община Троян
Връзки 
Връзки в Интернет
Мнения и предложения 
Пишете ни
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ 
Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР