РЕШЕНИЕ

 

№252

 

Гр.Троян,  10.10.2014 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 10.10.2014 година / десети октомври, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                           

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №1036 по описа на ТРС за  2012  год., за да се произнесе – съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

           

По гр.дело №1036/2012г. по описа на ТРС е постановено Решение №76 от 12.04.2013г., в адресната част на което е допусната очевидна фактическа грешка, като е посочено, че цитираното дело е от 2013г. вместо 2012г., която е вярната.

Допуснатата в първоинстанционното решение явна фактическа грешка  при изписване на  годината на делото е  довела и до грешка във въззивното решение, която може да бъде отстранена след поправка на първоинстанционния съдебен акт.

            При предвидената процедура по реда на чл.247 ал.ІІ предл.І-во от ГПК, съдът е съобщил на страните за исканата поправка, с указание за представяне на становище в едноседмичен срок.

            Съдът като съобрази изложените обстоятелства счита, че е допусната  очевидна фактическа грешка при изписване  в Решение №76 от 12.04.2013г. на годината на гр.д.№1036, като вместо „2013г.” да се чете „2012г.”, поради което и на основание чл.247 от ГПК  следва да бъде извършена поправка в решението.

            Водим от изложеното  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение №76 от 12.04.2013г.  постановено по  гражданско дело №1036, като при изписване на годината вместо „2013г.” да се чете „2012г.”, т.е. „гр.д.№1036/2012г.”.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: