ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  31.01.2014 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  31.01.2014 /тридесет и първи януари две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 1044 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

Постъпила е молба  вх.№577 от 28.01.2014г. по описа на ТРС от  Община Троян, Код по БУЛСТАТ 000291709, Адрес: гр. Троян, пл. Възраждане № 1, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова, ищец по гр.д.№1044/2013г. по описа  на ТРС, с правно  основание чл.232 от ГПК, с която моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба  за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.д.№1044/2013г на ТРС образувано по ИМ предявена от Община Троян, Код по БУЛСТАТ 000291709, Адрес: гр. Троян, пл. Възраждане № 1, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова против Х.К.П., ЕГН **********,***,  с правно основание чл. 422 от ГПК  да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК, производството по гр.д.№1044/2013г на ТРС образувано по ИМ предявена от ОБЩИНА ТРОЯН, Код по БУЛСТАТ 000291709, Адрес: гр. Троян, пл. Възраждане № 1, представлявана от Кмета Донка Иванова Михайлова против Х.К.П., ЕГН **********,***,  поради  оттегляне на иска, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                            Районен съдия: