Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 64

гр.Троян, 27.03.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 27.02.2014г. открито съдебно заседание, в състав:

                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 1077 по описа за 2014г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Ищецът „Агротехника - Троян” АД в исковата молба против ответника излага, че с договор № РД50-634/06.10.1998 година за продажба на 3350 поименни акции, представляващи 67% от капитала на „Агротехника – Троян” АД, договор № РД50-328/27.05.1999 година за продажба на 1000 поименни акции, представляващи 20% от капитала на „Агротехника – Троян” АД и договор за покупко-продажба на акции от 12.07.2005 година, представляващи 13%  от капитала на „Агротехника - Троян” АД е била извършена на 100% приватизация на дружеството.  Излага, че във връзка с приватизацията е бил представен правен анализ, изготвен на база направеното кадастрално заснемане на бригадните станове от лицензирана фирма, като за бригадния стан в с. Врабево е съставен АДС № 2650/29.05.1996 година, с който е актувано на основание чл. 81 ал.3 и 4 от НДИ дворно място от 3929 кв.метра, ведно с построените в него едноетажна паянтова сграда със застроена площ 288 кв.метра, едноетажна масивна сграда – тоалетна със застроена площ 8 кв.метра, едноетажна масивна сграда – склад ГСМ със площ 30 кв.метра и навес за мостов кран – метален със застроена площ 720 кв.метра – всички сгради построени през 1971 година. Излага, че първите три сгради са построени в поземлен имот с № 300012 в землището на с. Врабево, с ЕКАТТЕ 12108 с площ от 3.513 дка, а четвъртата сграда – навес за мостов кран е построена в поземлен имот с № 084087 в землището на с. Врабево, с ЕКАТТЕ 12108 с площ от 3.926 дка.  Твърди, че навеса за мостов кран неправилно е актуван с АДС № 2650/29.05.1996 година в имот № 300012. Въпреки това със заповед № 175/22.03.2007 година на основание чл. 78 ал.1 от ЗДС по повод молба от 30.01.2007 година на Изпълнителния директор  - Иван Дулев, Областен управител на област Ловеч нарежда отписване от актовите книги за държавна собственост и предаване на  „Агротехника – Троян” АД поземлен имот  с номер 300012 в землището на с. Врабево, с площ 3.513 дка, заедно с построените в него: бригаден стан: сграда със застроена площ 288 кв.метра; тоалетна със  застроена площ 8 кв.метра; склад – ГСМ със застроена площ 30 кв.метра; навес за мостов кран със застроена площ 720 кв.метра – актувани с АДС № 2650/29.05.1996 година.

Със заявление вх.№ Р-493/14.05.2009 година до областен управител на област Ловеч, Изпълнителният директор на „Агротехника – Троян” АД заявява желание да купи поземлен имот 084087, върху който е построен металният навес и така да се ликвидира собствеността – земя и сграда.

Със заповед № 48/10.02.2010 година е отказано отписването от актовите книги за държавна собственост на имот представляващ: метален навес за селскостопанска техника с площ 729 кв.метра, находящ се в имот 084087 местност  „Долен парезник”, в землището на с. Врабево вече актуван с АДС № 2467/15.07.2009 година, поради липса на достатъчно писмени доказателства за отписване на имота от актовите книги.

Ищецът твърди, че е собственик на този метален навес за селскостопанска техника, със застроена площ 729 кв.метра, който е построен в имот 084087, а не в имот 300012, който грешно е актуван в АДС № 2650/29.05.1996 година и който впоследствие на това основание му е отказано отписването от актовите книги за държавна собственост и предаването му на дружеството.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 124 от ГПК моли съда, да го призове с ответника на съд и след като се убеди във верността на гореизложеното, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника – Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие, че процесния  метален навес за селскостопанска техника, със застроена площ  729 кв.метра, построен в поземлен имот с № 084087 в землището на с. Врабево, местността „Долен парезник” е собственост на „Агротехника – Троян” АД гр. Троян”. Не претендира за разноски.

         По реда на чл.131 от ГПК на ответната страна е изпратено копие от искова молба и доказателства и в предвидения месечен срок същата е депозирала писмен отговор, с който счита, че така предявения иск е неоснователен, като излага съображения, че претендираният метален навес не е идентичен с този, включен в капитала на дружеството при неговото преобразуване  в такова. Твърди се, че имотът е държавна собственост и за същия е съставен АДС № 2476/15.07.2009 година, като притежаваният от  ищеца метален навес е отписан със Заповед № 175/22.03.2007 година на Областен управител на област Ловеч. Представени са писмени доказателства.

         В съдебно заседание, ищцовото дружество се представлява от адв.Снежина Гурлевска от АК-Ловеч, който поддържа становище за основателност на исковата претенция по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

За ответника Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие гр.София – р.пр. не се явява представител, представлява се от гл.юриск. Ваня Иванова която изразява становище за неоснователност на претенцията, което се поддържа по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза, ангажирани са гласни доказателства, чрез разпита на свидетелите П.М.П. и  М.Н.М..

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От приложените по делото договори за покупко-продажба на акции е видно, че по отношение на ищцовото дружество е била извършена 100 % приватизация.

Във връзка с приватизацията е представен анализ за правното състояние на  дружеството, изготвен на база направеното кадастрално заснемане на всички бригадни станове, от който се установява, че в предприятието са обособени 16 тракторни бригади, изградени на териториален принцип, като в  точка IX  е описана тракторната бригада в село Врабево, а именно: "бригадния стан е в стопанския двор и заема площ от 4 дка земя. На тази площ са разположени следните производствено - стопански постройки: паянтова сграда от 288 кв.метра с обособени в нея - ремонтно помещение; склад; канцелария и ковашко отделение; склад ГСМ - масивен от 30 кв.метра; тухлена тоалетна. Има бетонна площадка от 1680 кв.метра. Двора е осветен с едно осветително тяло. Под стадиона е обособена нова площадка за бригаден стан с 11 дка земя. Там е издигнат навес на 720 кв.метра, ограден, който в единия край е иззидан на два етажа. Дворното място е осветено с 8 бр.осветителни тела. Двата двора са оградени с метална мрежа на бетонни колове.”

От приложения на л.14 от делото АДС № 2650 / 29.05.1996 год. на основание чл.81 ал.З и 4 от НДИ се установява, че е било актувано дворно място от 3929 кв.метра, ведно с построените  през 1971 година: едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 288 кв.метра, едноетажна масивна сграда - тоалетна със застроена площ 8 кв.метра ; едноетажна масивна сграда - склад ГСМ с площ 30 кв.метра и навес за мостов кран - метален със застроена площ 720 кв.м. Установява се, че първите три сгради са построени в поземлен имот с № 300012, с площ 3.513 кв.метра, а четвъртата сграда - навес за мостов кран е построена в поземлен имот с № 084087, с площ 3.926 кв.метра. През 2009 година Изпълнителният директор на ищцовото дружеството подава заявление до Областен Управител за закупуване на имот 084087, върху който е построен навеса, с цел да се ликвидира съсобствеността - земя и сграда, но със заповед №48 / 10.02.2010 година Областен Управител -Ловеч отказва отписването от актовете книги за държавна собственост на този метален навес.

За изясняване на обстоятелствата по делото беше допусната и назначена съдебно икономическа експертиза. От заключението на вещото лице Н.Р. се установява, че „В приватизационните документи /Анализ за правното състояние и Информационен меморандум на "Агротехника - Троян " ЕАД изготвен през юли 1998 год. при приватизацията на дружеството е включен " Навес за мостов кран : метална сглобяема конструкция, построена през 1971 год. с площ от 720 кв.метра”. Отделно от това експерта е категоричен, че  „ В бригаден стан село Врабево в счетоводна сметка 203 "Сгради и съоръжения" са заведени през 1971 година дълготрайни активи с обща първоначална стойност 11750.00 лева, а именно: „сграда паянтова - 288 кв.м., тоалетна за 4-ма / тухлена /, площадка / бетонова / - 1680 кв.м, дворно осветление - 1 бр., ГСМ - кам.суха зидария /масив/ - 30 кв.м навес /недовършен за мостов кран/ - 720 кв.м ограда / мрежа на бет.колове 8 - 500 м, Дворно осветление — осв. тела 8 бр.”.

       За изясняване на обстоятелствата по делото по искане на ищцовата страна бяха допуснати гласни доказателства, чрез разпита на свидетелите П.М.П. и М.Н.М., от показанията на които се установи по безспорен и категоричен начин,  че в село Врабево дружеството има два бригадни стана: „Единият е над пътя и се намира в стопанския двор, а другият е под стадиона и е по - новият бригаден стан”. В първият бригаден стан - в стопанския двор се установи, че има три постройки: „една голяма постройка, ГСМ и тоалетна. Голямата постройка включва няколко отделения: ремонтна работилница; склад; канцелария и ковашко отделение. ГСМ - това е постройката в която се съхраняват горивни материали.” От показанията на свидетелят М.М. се установи, че свидетеля е „постъпил съм на работа в МТС през 1963 година като шофьор, 44 години съм работил в МТС - сега " Агротехника — Троян „. Същия твърди, че в село Врабево е имало една от най-големите бригади, като  стария бригаден стан, свидетеля описва по  следния начин”…. Първо имаше ГСМ където се съхраняваха маслата. След това имаше тоалетна. След това започваше една дълга сграда на един етаж. В тази дълга сграда най - напред беше ковачница, до нея както си спомням беше канцеларията. Следваше една работилничка, ремонтна със струг, бормашини, машини за текущи ремонти. После имаше две или три клетки там когато вали дъжд или има трактор да го вкарат на сухо. това е старият бригаден стан, който се намира в стопанския двор….”, а „….някъде към 1972 /1973 год. казаха, че ще правят нов бригаден стан от сглобяеми секции и това нещо се намира под стадиона. По едно време тези ферми бяха издигнати и караха тухли за да го оградят. Виждал съм че прекарват и машини в новия двор, тъй като горе на старата площадка е тясно, балировачки, големи машини….”.                                 Съдът кредитира с доверие свидетелските показания като обективни, непротиворечиви и подкрепящи се от останалия събран по делото доказателствен материал.                                         Анализа на събраните и приобщени по делото писмени и гласни доказателства, заключението на вещото лице по допуснатата по делото СТЕ  по безспорен и категоричен начин  установяват, че процесния метален навес за селскостопанска техника, построен в поземлен имот № 084087 в землището на село Врабево, местността " Долен Парезлик " е собственост на " Агротехника - Троян " АД гр. Троян. В този смисъл и с оглед на изложените по-горе съображения, настоящия състав счита за несъстоятелни изложените от проц.представител на ответника твърдения, че навеса, изграден в имот № 084087 в землището на село Врабево, в м. „Долен Парезлик" не е включен в капитала на ищцовото дружество, както и че липсват данни къде е бил изграден навеса за мостов кран.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск следва да бъде уважен изцяло като основателен и доказан.

Налице са предпоставките на чл. 78, ал.1 от ГПК, за постановяване в тежест на ответната страна на сторените по делото разноски, но с оглед заявеното от процесуалния представител на ищеца, че не претендират за разноски, съдът счита че същите не следва да бъдат възлагани в тежест на ответника.

 Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие, че метален навес за селскостопанска техника, със застроена площ  729 кв.метра, построен в поземлен имот с № 084087 в землището на с. Врабево, община Троян, област Ловеч, местността „Долен парезник” е собственост на „Агротехника – Троян” АД гр. Троян”, на основание чл. 124 от ГПК .

   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните пред Окръжен съд-Ловеч

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: