РЕШЕНИЕ

 

  45      

 

гр. Троян, 10.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на десети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 1088 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска от ответниците.

Г.М.С. *** е предявила срещу Г.Р.С. ***, съдебен иск с правно основание чл. 87 ал. ІІІ от Закона за задълженията и договорите. Ищцата излага в исковата молба, че през 1971 година по време на брака си с А.Р.С. са придобили  недвижим имот - апартамент, придобит чрез строеж върху държавно дворно място. Съпругът им е починал на 25.02.1993 година, след което с нотариален акт № 15. т. V, н.д. № 1408/1996 година на ТРС, ищцата е прехвърлила на своята внучка, ответник по делото- Г.Р.С. имота срещу задължение за гледане и издръжка. Според новата кадастрална карта на гр.Троян имота е индивидуализиран, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.503.120.2.15 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто и двадесет, точка, две, точка, петнадесет/ в гр. Троян, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на имота: гр.Т.***, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/ разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.503.120 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка. петстотин и три, точка, сто и двадесет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 102.47 /сто и две цяло четиридесет и седем стотни/ квадратни метра; Съседни самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: 73198.503.120.2.16 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка, петстотин и три. точка, сто и двадесет, точка, две, точка, шестнадесет/: Под обекта: 73198.503.120.2.14 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка, петстотин и три. точка, сто и двадесет, точка, две. точка. четиринадесет/; Над обекта: няма; заедно с прилежащо избено помещение № 8 /осем/, с площ от 13.69 /тринадесет цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра и таванско помещение 8 /осем/, с площ от 19.42 /деветнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, както съответните идеални от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавен парцел.

Желае този договор да бъде развален, тъй като ответницата отказва да им предоставя грижи и издръжка. Ищцата заявява още, че е възрастна и болна жена с инвалидност от ТЕЛК. Нуждае се от издръжка и гледане всеки ден. Според ищцата е налице  не само пълно неизпълнение на поетите договорни задължения, но и безразличие към нея, което прави договора безсмислен. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба ищцата е ангажирала писмени доказателства и чрез пълномощника си адвокат В.А. от ЛАК моли съда да развали сключения помежду им договор със съответните законови последици.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответницата представя писмен отговор, с който признава така предявения иск като допустим и основателен. В съдебно заседание Г.Р.С. – р.пр. не се явява, представлява се от адв. Красимир Немски с пълномощно приложено към отговора на исковата молба. Чрез пълномощника си, заявява, че признава предявения иск. Не е правила доказателствени искания.

         Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: нотариален акт № 15 том 5 н.д.№ 1408/1996 година на ТРС, у-ние за наследници  № 04-2217/23.09.2013 година на Община гр. Троян, схема № 29250/19.09.2013 година на СГКК-Ловеч, у-ние за данъчна оценка № 2881/23.09.2013 година на Община гр. Троян, експертно решение на ТЕЛК за освидетелстване.

 От фактическа страна се установява следното: с нотариален акт № 15. т. V, н.д. № 1408/1996 година на ТРС, ищцата е прехвърлила имота на своята внучка Г.Р.С. срещу задължението купувача да гледа и издържа ищцата и да им осигури всичко необходимо до края на живота им.

Ответницата изрично е признала иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. ІІІ от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена.

На основание чл. 78 ал. ІІ от ГПК ще следва съдебно-деловодните разноски да бъдат възложени на ищцата, но  в случая следва да останат така, както са направени, с оглед заявеното от страните в с.з.     

Водим от горното и на основание чл. 237 ал. ІІ от ГПК съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ сключения между Г.М.С. ***, ЕГН-********** и Г.Р.С. ***, ЕГН-********** договор за продажба на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.503.120.2.15 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто и двадесет, точка, две, точка, петнадесет/ в гр. Троян, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на имота: гр.Т.***, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/ разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.503.120 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка. петстотин и три, точка, сто и двадесет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 102.47 /сто и две цяло четиридесет и седем стотни/ квадратни метра; Съседни самостоятелни обекти в сграда: На същия етаж: 73198.503.120.2.16 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка, петстотин и три. точка, сто и двадесет, точка, две, точка, шестнадесет/: Под обекта: 73198.503.120.2.14 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем. точка, петстотин и три. точка, сто и двадесет, точка, две. точка. четиринадесет/; Над обекта: няма; заедно с прилежащо избено помещение № 8 /осем/, с площ от 13.69 /тринадесет цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра и таванско помещение 8 /осем/, с площ от 19.42 /деветнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, както съответните идеални от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху държавен парцел и ОБЕЗСИЛВА посочения нотариален акт нотариален акт № 15. т. V, н.д. № 1408/1996 година на Троянския районен съд.

 Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава ХХ от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                       

                                         

                                                              Районен съдия: