ПРОТОКОЛ- Опр. № 84

                                     гр. Троян, 12.02.2014 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на дванадесети февруари, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 1176  по описа за 2013 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 11.20  часа се явиха:

          Ищците П.П.М. и П.П.И. – р.пр. не се явяват, представляват се от адв.В.У. от ПАК с пълномощно приложено към ИМ.

          За ответника Община гр. Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова – р.пр. не се явява представител, представлява се от адв. Бисер Димов с пълномощно от днес.

 

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.У.: - Да се даде ход на делото.

          АДВ.ДИМОВ: - Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.У.: - Поддържаме иска. Моля да се приемат писмените доказателства, приложени към исковата молба. Моля да допуснете до разпит двама души свидетели – П.П.М. и Й.И.И.,  които ще докажат, че имота никога не е напускал фамилията, както и че бащата до 2009 година, до смъртта си е владял имота, и че на него е възстановена собствеността на имота, като са запазени и реалните граници.

          Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която на място да отрази границите на имота и да идентифицира имота, с оглед промяната  в названието на местностите.  Имота се намира в  голямата м.„Горньовски дол”, по- малката м. „Баните” и сега тази по-малка местност „Баните” съответства на новата м. „Конски рът” и оттам произтича и объркването в това, че земята не е потърсена.

          Представили сме данъчна оценка за сведение, представили сме нова скица е представена, на която вече по новия кадастър, заден с още един  друг съседен имот са с нов идентификатор.

          Площта е 4дка на имота. В решението за възстановяване на собствеността също е от 4 дка – т.4. В т.5. от нотариалния акт  от 24.02.1927 година имота е с площ от 6.7дка, но е намален при направата на път. В т.5 от нотариалния акт  имота е в м.„Банята”, като съседите не са променяни, те са посочени и в решението на ПК и са: път, дол,  П. М. и П. Б.. 

          Твърдим, че този имот е придобит през 1927 година и никога не е напускал патремониума на наследодателя П. Ц. М., на кого е върнат имота с решение от 07.09.1993 година и до смъртта  си 2009 година, той го е обработвал, а  сега неговите наследници ползват имота.

АДВ.ДОМОВ:  -  С определение от 14.01.2014 година по настоящото дело е приет за разглеждане иск по реда на чл. 124 от ГПК.  Иска се установяване по отношение на Община гр.Троян,  която е собственик на имот № 501 от КК на с. Шипково, правото на собственост върху описания в ИМ имот.

В отговора сме посочили, че иска е недопустим за разглеждане в това производство и сега ще посоча накратко защо:    За нуждата на отговора поискахме една скица, която е на стр. 27 от делото, има я прикрепена съобразно изложеното в определението на съда към ИМ. Тази скица е за спорния собственост по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ на Община гр. Троян имот № 83212.24. 501.

Съдът не може да разглежда този иск, защото за този иск има специален правен ред. Има нарочни органи със специална компетентност, които да разглеждат този иск, а не съдът по реда на общия процес, посочен в чл. 124 от ГПК. Защо това е така?

 Ищците казват, че по реда на реституция са придобили  правото на имот, а Община гр.Троян според тях в ИМ е собственик на имот по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ и тъй като техния имот попада в границите на общинския, се иска установява на правото на собственост.

Но ЗСПЗЗ и Правилникът за прилагането му, които са специални по отношение на този разгледан в днешно с.з. въпрос, са уредили нарочен и доста подробен правен ред, тъкмо за този правен спор. Какво казва чл. 45в от ППЗСПЗЗ: Директорът на ОДЗ назнача комисия, която с протоколно решение съгласно ал. 5 от този текст, определя останалите след земеразделяне имоти по реда на чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, одобрява плана за земеразделяне за тях и тъкмо това протоколно решение се одобрява със заповед на Директора на ОДЗ. Има обширен правен ред чак до чл. 45з с всичките алинеи, които дават реда или с други думи специалния процес, с която засегнатите лица от дейността на комисията по чл. 45в, която възстановява и придава останалите след земеразделяне  имоти на общините, могат да възразят срещу този протокол, да си представят документите, с които разполагат за земеделски земи, които са засегнати от действията на комисията по  чл. 45в от ЗСПЗЗ и съобразно правомощията на Директора на ОДЗ, посочени в чл. 45в, ал.9 от ППЗСПЗЗ, при откриване на закононарушения, нови обстоятелства, нови писмени доказателства от съществено значение по искане на  заинтересованите лица отправено в срок от 1 година от откриване на новите обстоятелства или новите писмени доказателства, но не по-късно от 2 години от  влизане в сила на протокола по ал.7, който споменах, издава нова заповед и свиква нова комисия за преразглеждане на третото протоколно решение за определяне на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

С други думи щом към 24.10.2013 година в съда е внесена ИМ за разглеждане на настоящия процес по реда на чл. 124 от ГПК, общия установителен процес по ГПК и заповедта, с която Община Троян е станала собственик по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ, установена  на 16.01.2013 година от Директора на ОДЗ Ловеч, пък и вече изменена по неотдавна прекратеното от същия състав дело,  все още пред ищеца валидно стои правната възможност да се обърне към  директора на ОДЗ Ловеч, да представи решението си, да представи представените по настоящото дело писмени доказателства и така органа, който е компетентен да нанесе  претендирания имот и да го нанесе в плана на новообразуваните имоти, като го изключи от земите, които са предоставени по силата на чл. 19 от ЗСПЗЗ,  като  останали след земеразделяне на Община Троян и поставения пред съда в днешно с.з. въпрос, да намери своето компетентно материално решение. Претендираме за разноски по делото. Ще моля за препис от настоящия протокол.

АДВ.У.: - Ако се прекрати производството по делото, ще моля да ми бъде предоставен препис от протокола от днешно с.з., след като влезе в законна сила.

СЪДЪТ, като съобрази изразеното от процесуалния представител на ответника становище, счита, че предявения  от ищците положителен установителен иск по реда на чл. 124 от ГПК е недопустим, поради следните съображения:

Задължителна процесуална предпоставка за допустимост на установителния иск по чл. 124, ал. 1 ГПК е правен интерес при ищеца от установяване на посоченото обстоятелство с влязло в сила решение. Установителният иск е допустим и не е лишен от правен интерес, само когато с установителното решение ще се постигне целеният резултат, т.е. абсолютна процесуална предпоставка за реализиране на правото на защита чрез установителния иск е да е налице правен интерес, който липсва при ищеца за установяване на посочените в исковата молба обстоятелства, тъй като процедурата, по която следва да реализират претенцията си е  по реда на чл. 45в от ППЗСПЗЗ.

Поради изложеното съдът счита, че предявеният иск е недопустим и производството по тях делото следва да бъде прекратено, тъй като за допустимостта, съдът следи служебно през цялото време на висящността на процеса.

При условията на чл. 78, ал.4 от ГПК и при направено изрично искане от процесуалния представител на ответника за заплащане на разноски, ищците следва да заплатят на ответника Община гр. Троян сумата от 150 – сто и петдесет лева, представляваща минимално адвокатско възнаграждение

Определение подлежи на обжалване пред ЛОС в едноседмичен срок за страните от днес.

След влизане в сила на настоящото определение,  препис от същото да бъде предоставено на страните по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1176 от 2013 година по описа на Троянски районен съд като недопустимо.

 ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********,*** И  П.П.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Община гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1,  представлявана от Кмета Донка Михайлова сумата 150.00 – сто и петдесет лева, представляващи разноски по делото.

Определение подлежи на обжалване пред ЛОС в едноседмичен срок за страните от днес.

След влизане в сила на настоящото определение,  препис от същото да бъде предоставено на страните по делото.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: