РЕШЕНИЕ  № 113

 

 

гр. Троян, 08.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, гражданска колегия в закрито заседание на осми май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател:Светла Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №1185 по описа за 2013г. на Троянски районен съд и  молба вх.№2566 от 16.04.2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл.251 ГПК за тълкуване на влязло в сила решение.

            Предявена е молба от И.В.Ц. в качеството си на Директор на СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян - ответник по гр.д.№ 1185/2013г., в която излага, че с влязло в сила решение № 22 от 19.02.2014г. по описа на Троянски районен съд, СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян е осъдено да заплати на ищцата К.М.Р., на основание чл.128 от КТ във връзка с чл.124 от КТ сумата 4095.57 /четири хиляди деветдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева, представляваща неплатена част от дължимото й се брутно трудово възнаграждение за периода от  31.01.2012г. до 31.01.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от  25.10.2013 до окончателното й плащане, както и лихва за забава върху процесната сума, считано от 01.03.2012г. до 08.10.2013г. в размер на  499.05 /четиристотин деветдесет и девет лева и пет стотинки/  лева.

            Молителят счита, че от диспозитива на съдебното решение не става ясно сумата от 4095.57лева „чиста” сума за получаване ли е, тъй като е описано, че представлява част от брутното трудово възнаграждение на ищцата, което означавало, че в този случай следва да се направят удръжки върху сумата, което очевидно вече било сторено.

Моли съдът да направи тълкуване на решението в тази част.

Ответната страна в  предвидения срок не е представила отговор.

Съдът като обсъди становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Молбата за тълкуване е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Според правната доктрина и установената съдебна практика, на тълкуване по реда на чл. 251 от ГПК подлежат неясните решения. Неясно е съдебното решение, от чиито мотиви и диспозитив не може да се разбере какъв е смисъла на решението, т.е. да се изведе ясно и недвусмислено формираната и изразена правна воля на съда по разрешения с решението правен спор. Смисълът на тълкуването на едно съдебно решение е да се обезпечи прилагането на правните последици на това решение, включително неговото правилно изпълнение.

В този смисъл предмет на тълкуване могат да бъдат само пороци от посочената по-горе категория, съдържащи се съдебния акт, които водят до невъзможност да се изведе действителната воля на съда, който го е постановил.

             В разглеждания случай подобна неяснота отсъства. Волята на съда, материализирана в решението – предмет на настоящата молба за тълкуване е ясно изразена, тъй като в мотивите на съдебното решение, съдът се е позовал на приетото като компетентно и законосъобразно заключение, по допуснатата от съда съдебно - икономическа експертиза, според която,  „разликата  между начисленото по ведомост  трудово възнаграждение  и по  допълнително споразумение № 000030/15.07.2011 година, което е прилагано  до издаването на процесното допълнително споразумение № 000091 от 02.09.2010 година   за периода  от месец февруари 2012г. до месец януари 2013г., след спадане  на следващите се удръжки е в размер на  4095.57 лева, а  дължимата лихва за забава е в размер на  499.05 лева.”, т.е. вещото лице е установило дължимия размер, като е изчислило сумата, след като е приспаднало дължимите удръжки.

          

            Водим от горното Троянски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

            ОТХВЪРЛЯ молбата на СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян, ЕИК 000285297, представлявано от И.В.Ц. - Директор за тълкуване на решение № 22 от 19.02.2014г. постановено по гр.д.№1185/2013г. по описа на Троянски районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: