Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№22

Гр. Троян, 19.02.2014 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публичното  заседание на   пети февруари две хиляди и четиринадесета година в  състав:

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от  съдията Иванова  гр.дело № 1185 по описа на ТРС за 2013 г.,  за да се произнесе, взе  в предвид следното:

 

К.М.Р. ***, с ЕГН ********** е предявила  против СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян, ЕИК 000285297, представлявано от Иванка Велчева Цекова - Директор  иск с правно основание чл. 124 от Кодекса на труда  за сумата  5358.52 лева.

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че ищцата работи в СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян от 1985г., като от 02.09.2010г., по силата на допълнително споразумение № 000030/15.07.2011г. е на длъжност „***, с уговорено  трудово възнаграждение в размер на 643.00 лева и допълнително – в размер на 199.33 лева. Твърди също, че трудовото възнаграждение  по цитираното допълнително споразумение е било изплащано до 01.10.2011 година, когато ответното  СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян, представлявано от Директора си, чрез последния и предложило да подпише  ново допълнително споразумение към трудовия  договор, с което и се предлагало намаление на трудовото възнаграждение при запазване на заеманата от нея длъжност. Ищцата отказала да подпише предлаганото и  ново споразумение с предложение за намаляване на трудовото и възнаграждение, но въпреки това,  работодателят   започнал да и изплаща  по-ниско месечно трудово възнаграждение, в размера на предложеното от него и неприето  и неподписано от нея допълнително споразумение. Това наложило да потърси правата си по съдебен ред и било инициирано гражданско дело №108/2012г. по описа на ТРС, по което  ответникът  СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян бил осъден да заплати на ищцата  дължимото  трудово възнаграждение за периода 01.10.2011г. до 31.01.2012г., в едно със законната лихва, считано от 10.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата, което решение е обжалвано и потвърдено от Окръжен съд Ловеч. Твърди също, че въпреки цитираното съдебно решение, считано от 31.01.2012г. до 31.01.2013г. трудовото и възнаграждение било  изплащано отново в намален размер, когато между страните е подписано ново трудово споразумение. Счита, че работодателят и дължи   за периода  31.01.2012г. до 31.01.2013г.  сумата в размер на 4796.20 лева, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на образуване на делото, до окончателното изплащане, както и лихва за забава върху процесната сума, считано от 01.03.2012г. до 08.10.2013г. в размер на 562.32 лева.

Предвид на изложените обстоятелства за  ищцата се е породил правният интерес да предяви настоящата искова претенция, като  моли съда да постанови решение, с което я уважи.

При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответникът СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян, представлявано от Директора, чрез пълномощника си адв. Бисер Димов от ЛАК  представя писмен отговор, в който твърди, че претенцията на ищцата, досежно заплащане на  неплатената част от брутното трудово възнаграждение за периода от 31.01.2012 г. до 31.01.201Зг., а  именно: за м.февруари 2012г. - 399.55 лева, за м.март 2012г. - 399.55 лева, за м.април 2012г. - 402.96 лева, за м.май 2012г. - 399.55 лева, за м.юни 2012г. - 402.60 лева, за м.юли 2012г. - 402.60 лева, за м.август 2012г. - 402.60 лева, за м.септември 2012г. - 402.60 лева, за м.октомври 2012г. - 386.75 лева, за м.ноември 2012г. - 402.60 лева, за м.декември 2012г. - 402.60 лева, за м.януари 201З г. - 402.60 лева, в общ размер на 4 796.20 лева и акцесорната претенция за забава са неоснователни.

На основание чл.74 от КТ, вр. чл.212 вр. чл.314, ал.1 от ГПК предявява инцидентет установителен иск, като моли да бъде прогласена нищожността на Допълнително споразумение № 000091/02.09.2010 год. към трудов договор от 02.09.2010год. за длъжността „***”, считано от 01.10.2011год. като излагат подробни съображения, а именно: Считат, че клаузата, определяща месечно трудово възнаграждение в размер 643 лева – основно възнаграждение и 192, 90 лева - допълнително възнаграждение, уговорена с Допълнително споразумение № 000091/02.09.2010 год. към трудов договор от 02.09.2010год. за длъжността „***”, считано от 01.10.2011год. е нищожна, тъй като настъпват нормативно уредени промени, препятстващи действието на трудовия договор в тази му част, а за  учебната 2012 – 2013 година – да се прогласи нищожността на договора изцяло, тъй като през през тази учебна година, в учебния план на училището изобщо не е предвидена заеманата от ищцата длъжност, тя не е отразена в обр.№1 на МОН, за нея няма достатъчно учебни часове, съгласно минималните норми за преподавателска работа и няма осигурено от бюджета финансиране. Излага подробни съображения в подкрепа на възраженията си.

В съдебно заседание ищцата К.М.Р. се явява лично и с адв. Христо Варчев от АК-Ловеч, който поддържа  предявения иск и моли да бъде уважен със законните последици.

Ответникът СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян се представлява в процеса от  адв. Красимир Немски  от ЛАК, който моли съда да отхвърли предявените искове.

От приложените  по делото писмени доказателства, заключението по  допуснатата съдебно-икономическа експертиза и заключение по  допуснатата съдебно-педагогическа експертиза,  съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Между ищцата К.М.Р. и ответника СОУ „Св.Климент Охридски”  гр. Троян представлявано от директора Иванка Велчева Цекова е налице трудово правно отношение съгласно договор № 1/01.09.1987 година. На 02.09.2010 година е сключено допълнително  споразумение № 000091/02.09.2010 година, подписано и от двете страни, по силата на което ищцата работи  на длъжност „***” при ответника. С  това споразумение е определен размера на трудовото възнаграждение на ищцата – основно трудово възнаграждение 643.00 лева и допълнително  възнаграждение за стаж и професионален опит – 192.00 лева

С допълнително споразумение № 000030/15.07.2011 година, неподписано от  ищцата, директорът на училището едностранно, при условията на чл. 118   ал.3 от КТ е увеличил получаваното от ищцата трудово възнаграждение,   отчетено от икономическата експертиза. След датата на допълнително споразумение № 000030/15.07.2011 година  ответникът е начислявал на ищцата  и  е изплащал този по високо размер  на трудовото възнаграждение. На  01.10.2011 година  работодателят е предложил на ищцата К.М.Р.  да подпише  допълнително споразумение към трудовия и договор - № 000077/01.10.2011 година, в което  й се предлага намаление на  трудовото и възнаграждение. Поради това, че  с направеното предложение се намалява  трудовото й възнаграждение, ищцата е отказала подписването му, но въпреки това, работодателят е започнал да и  изплаща по-ниско трудово възнаграждение, в размера  на предложеното от него, неприето и неподписано от нея  допълнително споразумение № 000077/01.10.2011 година. Ето защо ищцата претендира  работодателят да и заплати  дължимото и  се  трудово възнаграждение, изчислено по силата на допълнително споразумение № 000091/02.09.2010 година.

По делото е допусната и назначена съдебно - икономическа експертиза, която съдът възприема като компетентно изготвена и  законосъобразна, по която вещото  лице- Б.Х. е дало заключение, че разликата  между начисленото по ведомост  трудово възнаграждение  и по  допълнително споразумение № 000030/15.07.2011 година, което е прилагано  до издаването на процесното допълнително споразумение № 000091 от 02.09.2010 година   за периода  от месец февруари 2012г. до месец януари 2013г., след спадане  на следващите се удръжки е в размер на  4095.57 лева, а  дължимата лихва за забава е в размер на  499.05 лева.

С оглед заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическата експертиза, по искане на ищцата, в проведеното на 05.02.2014г. открито съдебно заседание е допуснато  изменение по реда на чл. 214 от ГПК, като размера на иска  е намален на 4095.57 лева – главница, вместо първоначално предявената претенция в размер на 4796.20 лева, а размера на мораторната лихва от 562.32 лева - на 499.05 лева.

     Допусната и назначена е и  съдебно - педагогическа експертиза с вещо лице Н.Х., което съдът  възприема като компетентна и обоснована, от заключението на която се установява, че съгласно Списък - Образец № 1 на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Троян, през учебната  2011/2012 година ищцата има хорариум от 266 часа по предмета руски език, а през учебната  2012/2013 година общият брой на часовете по предмета руски език е 276 часа и те са възложени на учителя Татяна Младенова, която  има 340 часа български език и литература.

    От заключението на вещото лице се установява, че съгласно Наредба № 3/18.02.2008 година за нормите на преподавателската работа и редът за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета,  пълно работно място за учител по руски език се формира при наличие на  648 часа. Съгласно цитираната наредба, преподавателят може да допълни нормата с часове от друга специалност, което е сторено в настоящия казус, т.е.  формирани са общо 324 часа с часове по физическо възпитание и спорт, класно ръководство и часове по безопасност на движението.

Съдът счита, че исковата претенция на ищцата като основателна и доказана следва да бъде уважена.Съображенията на  настоящия състав са следните: 

Както беше отбелязано по-горе,  допълнително споразумение №000030/15.07.2011година, с което  директорът на училището едностранно е увеличил и след 15.07.2011г. е изплащал на ищцата по-висок размер  на трудовото възнаграждение съдът приема, че е влязло в сила, тъй като по силата на чл. 118 ал.3 от Кодекса на труда  работодателят има право едностранно - без съгласие на работника да  увеличава трудовото възнаграждение и в настоящия казус той е сторил това. В този смисъл  са разпоредбите на чл.6 ал.4 от  НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА /Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г./ „ Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената  от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните  бюджети, се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или  вътрешните правила за работната заплата въз основа на определените годишни  средства за заплати в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор”, а съгласно § 2.(1) от същата Наредба, „Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.”

  По отношение на  предявеният инцидентен иск с правно основание чл.74 от КТ.

Настоящият състав счита, че същият е неоснователен поради следните съображения:

От приложеното по делото Допълнително споразумение от 15.07.2011г. /л.142/ се установява, че трудовото възнаграждение на ищцата /за 8 часов работен ден/ е увеличено. Макар и неподписано от ищцата, допълнителното споразумение е произвело  своето действие, тъй като съгласно разпоредбата на чл.118 ал.3 от КТ работодателят може едностранно - без съгласие на работника да увеличава неговото трудово възнаграждение.

Не така обаче стои въпроса с допълнителното споразумение от 01.10.2011 г. /неподписано от ищцата/, в което е отразено, че при 8 часов работен ден /с 0,5 щат за  библиотекар/, трудовото възнаграждение на ищцата се намалява.  От една страна, съгласно чл.118 ал.1 от КТ работодателят не може да променя едностранно съдържането на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. В този смисъл и съгласно практиката на ВКС /Решение №754/11.04.2000 г. на ВКС по гр.д.№1816/99 г. ІІІ г.о./ „….едностранната неизменяемост на съдържанието на трудовото правоотношение означава недопустимост едностранно да се променя уговореното между страните съдържание на трудовото правоотношение по отношение на характера на работата, мястото на работа, срока на трудовия договор, трудовото възнаграждение или други условия, които страните могат да уговорят в трудовия договор….”.  От друга страна,,  дори и да са налице предпоставките за уважаване на иска по реда на чл.74 от КТ /което обстоятелство не е налице в настоящия казус/, действието на недействителността е ex nunc / за в бъдеще /.

       При тези данни съдът счита, че клаузата определяща месечното трудово възнаграждение  в размер на 643.00 лева – основно възнаграждение и 192.90 лева допълнително възнаграждение  уговорена с Допълнително споразумение №000091 от 02.09.2010г. към трудов договор от 02.09.2010г. за длъжността „***” не противоречи и не заобикаля законовите разпоредби.

       С оглед на изложеното, предявеният иск с правно основание чл. 74 ал. 2 във връзка с ал. 1 от КТ за обявяване на недействителност на клаузата, определяща месечното трудово възнаграждение  в размер на 643.00 лева – основно възнаграждение и 192.90 лева допълнително възнаграждение, уговорена с Допълнително споразумение 15.07.2011г. за длъжността „старши учител по руски език”, считано от 01.10.2011г., а от 01.10.2012г. - за учебната 2012/2013г. да се прогласи нищожността на договора изцяло, поради липса на правно основание за сключването му, като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

   Съдът констатира, че ответника следва да бъде осъден да заплати дължимата ДТ за инцидентния иск в размер на 80.00 лева, тъй като при предявяване на иска, същата не  е внесена.

При този изход на процеса СОУ ”Св. Климент Охридски”-Троян на основание чл.78 ал.6 от ГПК следва да бъде осъден да заплати държавна такса по сметка на ТРС в размер на 213.82 лева за обективно съединените искове/ по чл.128 вр. чл.124 от КТ и чл. 86 от ЗЗД/, 80.00 /осемдесет/ лева за инцидентния установителен иск и 80.00 /осемдесет/лева за СИЕ, изплатена от бюджета на ТРС.

На основание чл. 78 ал.1 от ГПК, СОУ ”Св. Климент Охридски”-Троян следва да заплати на К.М.Р. ***  сторените по делото разноски в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева адвокатско възнаграждение.

 Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян, ЕИК 000285297, представлявано от Иванка Велчева Цекова - Директор да заплати на К.М.Р., ЕГН ********** *** на основание чл.128 от КТ във връзка с чл.124 от КТ сумата 4095.57 /четири хиляди деветдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева, представляваща неплатена част от дължимото й се брутно трудово възнаграждение за периода от  31.01.2012г. до 31.01.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от  25.10.2013 до окончателното й плащане, както и лихва за забава върху процесната сума, считано от 01.03.2012г. до 08.10.2013г. в размер на  499.05 /четиристотин деветдесет и девет лева и пет стотинки/  лева.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян, ЕИК 000285297, представлявано от Иванка Велчева Цекова – Директор инцидентен иск с правно основание чл. 74 ал.2 във връзка с ал. 1 от КТ за обявяване на недействителност на клаузата, определяща месечното трудово възнаграждение и допълнително възнаграждение на ищцата,  уговорена с Допълнително споразумение 15.07.2011г. за длъжността „***.

ОСЪЖДА СОУ „Св.Климент Охридски" гр. Троян, ЕИК 000285297, представлявано от Иванка Велчева Цекова - директор да заплати на Държавата основание чл.78 ал.6 от ГПК, сумата от 213.82 лева за обективно съединените искове, 80.00 /осемдесет/ лева за инцидентния установителен иск и 80.00 /осемдесет/лева за СИЕ, а на К.М.Р., ЕГН ********** *** на основание 78 ал.1 от ГПК, сторените по делото разноски в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от деня, в който  съдът е посочил, че ще обяви решението си – 19.02.2014 година.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: