Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                            

    № 13   от 06.02.2014  година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори  граждански  състав, на шести януари две хиляди и четиринадесета  година, в публично заседание  в   следния състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 1203  по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази:

 

             Производството е с правно основание чл.50 от СК.

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на ***, за което е съставен акт за граждански брак № ***, между А.Г.Д. ***, ЕГН ********** и Г.И.Д. ***, ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Г.Д., ЕГН ********** и Г.И.Д., ЕГН **********, споразумение за следното:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца: Т.Г.Д., родена на *** година и П.Г.Д., родена на *** година в бъдеще ще се упражняват от майката А.Г.Д., ЕГН **********, като бащата Г.И.Д. ще осъществява режим на лични контакти с децата всеки първи и трети петъчен ден от месеца от 16.00 часа  след обяд до 12.00 часа на неделния ден, със съответно преспиване в петъчна и съботна вечер, както и да ги взема при себе си по един месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА децата ще следва местоживеенето на майката, което в момента е гр. Т.***

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ  находящо се в гр. Т.***  за в бъдеще ще се ползва от ответника, тъй като е собственост на  неговите родителите.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг, нямат фирми  на еднолични търговци и  нямат дялови участия в търговски дружества.

Съпрузите ще уредят  в бъдеще отношенията си във връзка с придобитите по време на брака при режим на семейна имуществена общност движими вещи, които се намират в семейното жилище във владение на Г.И.Д..

Съпрузите декларират, че парите от изтегленият кредит от банка ”ОББ” клон гр. Т. титуляр, на който е А.Г.Д.  са  използвани от съпрузите общо за семейни нужди и двамата признават, че следва да бъде изплатен от тях по-равно, както и че след фактическата раздяла на страните от 12.2012 година, погасяването на вноските по кредита е извършвано изцяло от А.Г.Д. и същата има право да претендира половината от изплатената сума.

           ПОСТАНОВЯВА след развода жената А.Г.Д. да носи  пред брачното си фамилно име П..

ОСЪЖДА Г.И.Д., ЕГН ********** да  заплаща за малолетните си дъщери Т.Г.Д. и П.Г.Д. на тяхната майка и законен представител А.Г.Д. по 100.00 – сто лева месечна издръжка, считано от 01.01.2013 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Г.И.Д., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА  Държавата по сметка на  Районен съд гр.Троян,  сумата от 40.00 /четиридесет/ лева, представляваща държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, сумата 144.00 /сто четиридесет и четири/ лева ДТ за иска по чл.143 ал.2 от СК – дължима от родителите издръжка на дете, съгласно постигнатото споразумение, а на А.Г.Д., ЕГН ********** сумата от 500-петстотин лева представляваща адвокатски хонорар.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :