РЕШЕНИЕ

 

  46

 

гр. Троян,  10.03.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  втори състав, в публично заседание на 12.02.2014г. /дванадесети февруари две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

                                                 Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 1216  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

         Предявени са регресен иск по чл.143, ал.1, изр.1 ЗЗД и иск за присъждане на законни лихви по чл.143, ал.1, изр.2 ЗЗД.

 Ищецът С.К.К. *** предявил срещу  П.Н. *** иск с правно основание чл. 143 ал.1 от ЗЗД за сумата 1629.00 лева.

В исковата молба ищецът заявява, че ответницата по настоящия иск е сключила договор за кредит с „УниКредит Булбанк” АД, универсален приемник на „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД/ на 09.07.2004 година за сумата от 4 000.00 лева. От своя страна ищецът е сключил с банката договор за поръчителство, по силата на който се е задължил пред кредитора при неизпълнение  от страна на кредитополучателя да изпълни задълженията му по договора за кредит.

Твърди  още в исковата молба, че ответницата в началото е обслужвала редовно кредита си, като в един момент  е престанала да го погасява. Този факт за него става известен в началото на 2012 година, когато е получил известие от „Еос Маткрикс” ООД гр. София, с което го уведомяват, че са придобили правата на кредитора /банката/ по договора за кредит на ответницата в резултата на договор за цесия от дата 15.09.2008 година, като го канят да погаси остатъка от кредита в размер на 1629.00 лева.

Ищецът на 02.05.2012 година е превел по сметка на „Еос Матрикс” ООД гр. София сумата от 1629.00 лева, като по този начин е погасил остатъка от кредита.

В следствие на тези свои действия ищецът е погасил всички задължения по договора за кредит от 09.07.2004 година на ответницата.

Ищецът заявява, че е направил опит да уведоми ответницата за стореното от него, но не успял да я открие на адреса й.

При така установеното за ищецът е бил налице правен интерес от предявяване на настоящия регресен иск срещу ответницата и моли съда, на основание чл. 143 ал.1 от ЗЗД да осъди П.Н.Н. да му заплати сумата от 1629.00 лева, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на настоящия иск, както и направените разноски по делото.

         Съдът като прецени доказателствата по делото, становищата на страните и приложимото право, намери за установено следното:

         По силата на сключен договор за  кредит от 09.07.2004г., банката кредитодател е отпуснала заем на ответницата в размер на 4000 лв. За обезпечение на изпълнението на задължението на кредитополучателката, ищецът С.К. е сключил договор за поръчителство, по силата на който се задължил да отговаря пред банката за изпълнението на задълженията на П.Н. за главницата, лихвите и разноските по сключения договор за банков кредит. В началото на 2012 година ищецът получил известие от „ЕОС Матрикс” ООД гр.София, с което са го уведомили че са придобили правата на кредитора по договора за кредит на ответницата в резултат на договор за цесия от 15.09.2008г..Със същото ищецът е поканен да погаси остатъка от кредита в размер на 1 629.00 лева. Вследствие, С.К. погасил на 02.05.2012 година остатъка от кредита, като е привел дължимата сума по сметка на „ЕОС Матрикс” ООД.

         При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответната страна е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея, която в едномесечен срок не е взела становище по иска, не е ангажирала доказателства. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права ответната страна е уведомена с Разпореждане на съда  от 01.11.2013 година.

         Ищецът С.К.К. – р.пр. не се явява, представлява се от адв. Е.Ц. от ЛАК. Моли съда да се даде ход на делото, прави възражение, относно нередовността на призоваване на ищцата, поддържа иска като основателен.

В с.з. ответницата П.Н.Н. – нер.пр. не се явява.  Във връзка с направеното възражение от адв.Ц. съдът е счел, че на ответницата са връчени съдебни книжа /видно от приложеното на л.20./ Същата е уведомена за производството по гр.д.№ 1216/2013 година по описа на ТРС и на адреса в с. К.*** съобщението е връчено на лицето Р.Т.А., който е бил съгласен да го приеме, а видно от отразеното от длъжностно лице по призоваване, същия е близък пълнолетен, който живее на адреса на ответницата, т.е. налице са предпоставките на чл. 46, ал.1 във връзка с ал. 2 от ГПК. С оглед отбелязването от длъжностно лице по призоваване на с. К. /кметски наместник Ю./, че към днешна дата ответницата П.Н.Н. е в чужбина съдът е счел, че  ответницата не е изпълнила визираните в чл. 41 от ГПК задължения, поради което и съгласно ал.2 на цитирания текст, призовката следва да се приложи към делото и ответницата да се счита за редовно призована.

С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият се е възползвал от това си право, чрез адв. Е.Ц. ***.

Съдът приема, че исковете са  основателни и доказани до претендирания размер и с оглед разпоредбата на чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК са налице предпоставките за  постановяване на неприсъствено решение, което не  следва да се мотивира по същество.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответницата следва да заплати на ищеца направените по делото разноски за заплатената държавна такса и за възнаграждение за един адвокат общо в размер на 365.20 лв.

                   Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И:

 

                   ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.1, изр.1 ЗЗД П.Н. ***, ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ на С.К.К. ***, ЕГН-**********, сумата от  1629.00 лв. (хиляда шестотин двадесет и девет) лева, представляваща заплатения от него, в качеството му на поръчител, остатък от Договор за кредит, сключен на 09.07.2004г., между „УниКредит Булбанк” АД и П.Н.Н., заедно със законната лихва, считано от 31.10.2013г. до окончателното й изплащане, както и на основание чл.143, ал.1, изр.2 ЗЗД сумата от 224,06 лв., представляваща законната лихва върху процесната сумата, до датата на исковата молба – 31.10.2013 г.

         ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК П.Н. ***, ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ на С.К.К. ***, ЕГН-********** сумата от 365.20 /триста шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски за държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

         Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: