ПРОТОКОЛ – Опр. № 6

                                             гр. Троян, 06.01.2014 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на шести януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 1243  по описа за 2013 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 13.30  часа се явиха:

            Ищецът И.В.И., непълнолетен, действащ със съгласието на настойникът си А.М.Б.  – р.пр.  се явяват лично, представляват се от адв. Красимир Немски от АК Ловеч с пълномощно приложено по делото.

Ответницата С.М.А. – р.пр. се явява лично и с  от адв. Петър Яшев с пълномощно приложено по делото.

За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян – редовно уведомени не се явява представител.

Главен социален работник М. И.  ЗД при ДСП гр. Троян - налице.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

 

Социален доклад вх.№ 14/03.01.2014 година, изготвен от М. И. – Главен социален работник „ЗД” при Д”СП” гр. Троян.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ.НЕМСКИ: - Да се даде ход на делото.

АДВ.ЯШЕВ: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.НЕМСКИ: - Ще моля да се допусне поправка в адресната част на исковата молба, като  фамилията на А.М. да се чете И., а не Б..

АДВ.ЯШЕВ: - Не възразявам да бъде извършена исканата поправка в адресната част на исковата молба.

СЪДЪТ счита, че следва да допусне поправка в адресната част на исковата молба, като  фамилията на А.М. да се чете И., а не Б., поради което

 

О П Р Е Д Е  Л И:

 

ДОПУСКА поправка в адресната част на исковата молба, като  фамилията на А.М. да се чете И., а не Б..

 

            АДВ.НЕМСКИ: - Представям една декларация по чл. 82, ал.2, т.2 и 3 от ППЗДС от А.Б. за семейно  и имотно състояние, и служебна бележка от Община Троян, от която е  видно, че им се заплащат 60.00 лева издръжка присъдена на бащата. Ние водим един свидетел, който молим да се допусне – Р.М.. Евентуално предлагаме спогодба за 70.00 лева месечна издръжка.

 

АДВ.ЯШЕВ: -  Няма да представяме други доказателства. Водим един свидетел - А.М.А., който молим да бъде допуснат до разпит. Ние сме съгласни на 60.00 лева, колкото плаща и бащата, за да е справедлива и равна издръжката, която дават двете страни.

 

АДВ.НЕМСКИ: - Социалният доклад е пълен и точен.  Нямам въпроси към соц.работник.

 

СОЦ.РАБОТНИК И.: - В доклада съм отговорила на конкретно поставените въпроси от предходното с.з. Във връзка с обстоятелството дали е предлагана работа на А.Б. ***, направихме проверка, от която имаме следната информация: лицето е регистрирано от 12.2013 година като трайно безработна. Не им е предлагана работа, тъй като както казах, работодателите имат изисквания за квалификация. По принцип нещата са свързани със соц. подпомагане, лице което кандидатства за соц. подпомагане по чл. 9 към ДСП,  първо трябва да има 6 месеца положени редовни  подписи  в БТ. А. има въпросните месеци и подписи, но не може да получава помощи по чл. 9 от ДСП, тъй като има доход от 65 лева на месец, който надвишава минималния доход. От бащата получава 60 лева, от майката 40 лева и детските от 35 лева, а минимален доход на член от семейството трябва да бъде 60 лева, а те взети заедно са 65 лева и е в повече.

Детето разсъждава много добре. Детето се развива много добре. Осъзнава колко е труден живота, каква криза е около него и не е взискателно дете, не тормози никого по отношение на финансите. Той може да потвърди, задоволен е с дрехи, добре облечен и чист е. При разговор с класния ръководител, тя също потвърди, не е занимавала Педагогическия съвет с противообществени прояви и поведение, което да  предизвиква това.  По телефона съм разговаряла лично с класния ръководител.

 

На основание чл. 15 от ЗЗДт СЪДЪТ пристъпва към изслушване на непълнолетното дете И.В.И.,  което се извършва в присъствието на Главен социален работник М. В..

 

НЕПЪЛН. ДЕТЕ И.И.: -  В 8-ми клас съм. Уча в с. В.. Имам медал по лека атлетика. Аз си ходя редовно на училище, само когато съм болен не ходя. Баба ми А. полага грижи за мен. С майка ми не се виждам и с баща ми също не се виждам. Основни грижи за мен полага баба ми А.. Познавам децата на майка ми и на баща ми. Не им гостувам. Помагам на баба ми когато има нужда. Харесва ми в училище.

 

АДВ.ЯШЕВ: - Съгласни сме да заплащаме месечна издръжка за детето в размер на 60.00 лева, по-равно и от двете страни. Ответницата също има две деца, мъжът с когото живее също е безработен. Приемаме, че е основателен иска и го признаваме до размер 60.00 лева.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото представените в днешно с.з. служебна бележка от Община гр. Троян и декларация по чл. 82 ал.2 т. 2 и 3 от ППЗДС и соц.доклад вх.№ 14/03.01.2014 година изготвен от ДСП гр. Троян,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото: служебна бележка от Община гр. Троян и декларация по чл. 82 ал.2 т. 2 и 3 от ППЗДС и соц.доклад вх.№ 14/03.01.2014 година изготвен от ДСП гр. Троян.

 

СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА  И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

 

ОТВЕТНИЦАТА С.М.А., ЕГН **********: - Съгласна съм да бъде изменена определената с Решение № 173/25.06.2003 година постановено по гр.д.№ 210/2003 година по описа на ТРС месечна издръжка от 40.00 лева на 60.00 лева, които следва да заплащам на И.В.И. - непълнолетен, действащ със съгласието на настойника си А.М.И., ЕГН **********, считано от  06.11.2013 година до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Моля делото да се  прекрати като спогодено.

 

И.В.И. - непълнолетен, действащ със съгласието на настойника си А.М.И., ЕГН **********: - Съгласен съм да бъде изменена определената с Решение № 173/25.06.2003 година постановено по гр.д.№ 210/2003 година по описа на ТРС месечна издръжка от 40.00 лева на 60.00 лева, която майка ми С.М.А., ЕГН ********** следва да заплаща, считано от  06.11.2013 година до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Моля делото да се  прекрати като спогодено. Претендирам за разноски  представляващи адвокатско възнаграждение.

 

 

 

И.В.И.: ........................

 /непълнолетен, действащ със съгласието на настойника си А.М.И./

                                     

 

А.М. И.:.....................

/настойник на И.И./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

С.М.А.: .....................

 

 

            СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и е в интерес на детето намира, че следва да се приеме и одобри, а производството по гр.д.№ 1243 от 2013 година по описа на Троянски районен съд да бъде прекратено.

            Ще следва да бъде осъден ответника да заплати в полза на Държавата по сметка на ТРС сумата от 14.40 лева, представляваща 2%  Държавна такса съобразно  увеличението на издръжката, а на ищеца сумата от 50.00 лева, представляваща адвокатски хонорар, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение № 173 от 25.06.2003 година, постановено по гр.д.№210/2003 година по описа на Троянски районен съд издръжка, като  я завишава от 40.00-четиридесет лева  на 60.00 – шестдесет лева, поради което:

ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на И.В.И., ЕГН ********** - непълнолетен, действащ със съгласието на настойника си А.М.И., ЕГН ********** *** месечна издръжка  в размер на 60.00-шестдесет лева, считано от 06.11.2013 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

            ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на ТРС сумата 14.40-четиринадесет лева и четиридесет стотинки Държавна такса.

            ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на за И.В.И. – непълнолетен, действащ със съгласието на настойника си А.М.И., ЕГН ********** *** сумата 50.00 – петдесет лева, представляваща разноски за адвокатски хонорар.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1243 от 2013 година по описа на Троянски районен съд.

            Съгласно разпоредбата на чл.234, ал.3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

            Заседанието приключи в 14.30 часа.

            Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                            СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: