Р Е Ш Е Н И Е  № 94

 

 

гр. Троян, 17.04.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При участието на секретаря Е.П., сложи за разглеждане гр. дело № 1282 по описа за 2013 година, докладвано от съдията и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявени при условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл.213 от КЗ и чл.86 от ЗЗД от „Евроинс” АД срещу Община Троян, да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 439.78 лева, представляваща заплатено застрахователно обезщетение за нанесени имуществени вреди на лек автомобил „Рено Лагуна 1.8", с ДК № ОВ 6273 АХ, собственост на Б.Ц.Б., управляван от същия, вследствие на произшествие на наличие на необозначена и необезопасена неравност на пътното платно-огромна дупка, на пътя в  гр. Троян на ул. Васил Левски до сервиз - гараж „Ангелов", което обезщетение е дължимо по  силата на сключен договор за застраховка „Каско” №0515928557 сключен на 27.07.2009г., в сила от  28.07.2009г. до 27.07.2010година, в едно със законната лихва, считано от 07.05.2013г./ датата на подаване на исковата молба/, до окончателното й изплащане и сумата от 158.70лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата.

В исковата молба ищецът излага, че между него и Б.Ц.Б. е сключен договор за застраховка “Каско” на лек автомобил „Рено Лагуна 1.8", с ДК № ОВ 6273 АХ по застрахователна полица №0515928557 сключен на 27.07.2009г., в сила от  28.07.2009г. до 27.07.2010година. Ищецът твърди, че на 12.09.2009 година в гр. Троян на ул. „Васил Левски” до сервиз - гараж „Ангелов" е настъпило пътнотранспортно произшествие /ПТП/, при което лек автомобил „Рено Лагуна 1.8", с ДК № ОВ 6273 АХ, управляван от собственика Б.Ц.Б., попаднал в необезопасена дупка на пътното платно.  Местопроизшествието е посетено от органи на сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Троян и с протокол за ПТП № 1177340 от 12.09.2009 год.,  са описани видимите материални щети, нанесени на МПС.

Във връзка с настъпилото ПТП е предявена претенция за застрахователно обезщетение, по която в ищцовото дружеството е образувана щета под № 0500632367 от 16.09.2009 година. Извършен е бил оглед и опис на вредите, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП.

На собственика на увредения автомобил е изплатено на 28.09.2009 год. застрахователно обезщетение в размер на 429.78 лева /четиристотин двадесет и девет лева и 0.78 стотинки/ лева. Излага, че Община-Троян носи отговорност за противоправното поведение- бездействие, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения на лицата, на които е възложена дейността по поддържането на пътната инфраструктура на територията на община Троян.

По изложените съображения ищецът претендира съдът да постанови решение, с което да осъди ответникът да заплати платеното застрахователно обезщетение.

            В съдебно заседание ищецът „Евроинс” АД, редовно призовани не се явява представител, поддържат  исковата си молба в депозираните по делото молби и становища, чрез процесуалния си представител.Молят за присъждането на разноски.

Ответникът Община Троян депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, в който оспорва предявения иск като неоснователен. Оспорва се предявения иск по основание и размер. Оспорва се протоколът за ПТП, както и механизмът на ПТП, включително и наличието на дупка на пътното платно. Твърди се, че водачът не се е движел със съобразена скорост, не е съобразил пътните условия и обстановка и виновно е допуснал попадането на автомобила в дупката на пътното платно.

В първите две съдебни заседания, за ответникът, редовно призован, не се явява представител и не се представлява. В проведеното трето по ред открито с.з Община Троян се представлява от упълномощен защитник -  адв.Б.Д. ***, който поддържа подадения отговор, моли съдът да отхвърли предявените искове и да присъди разноски, което становище се поддържа по съществото на спора. В определения от съда срок не е постъпила писмена защита.

 След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове регламентиращи процесните отношения, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно между страните, а е и видно от приложената по делото застрахователна полица  №0515928557 е сключен договор за застраховка за лек автомобил Рено Лагуна 1.8", с ДК № ОВ 6273 АХ между Б.Ц.Б., ЕГН ********** и „Евроинс” АД. Съобразно отбелязването на застрахователната полица същата е в раздел „Каско” и покрива всички застрахователни рискове със срок на действие от  28.07.2009г. до 27.07.2010година.

             От съставения протокол за ПТП № 1177340 от 12.09.2009г. се установява, че на посочената дата в 22.40ч. в гр. Троян, на ул. „Васил Левски” под сервиз-гараж Ангелов,  лек автомобил лек автомобил „Рено Лагуна 1.8 с ДК № ОВ 6273 АХ, управляван от Б.Б. е преминал през не обозначена и не обезопасена дупка на пътното платно, заобикаляйки аварирал друг автомобил. В същия са отразени и видимите щети по МПС, изразяващите се в деформирана предна джанта с гума марка „Пирели”.

            Във връзка с настъпилото ПТП е предявена претенция за застрахователно обезщетение, по която в ищцовото дружеството е образувана щета под № 0500632367 от 16.09.2009 година.

За установяване на обстоятелствата по делото, по искане на ищеца са допуснати две експертизи- съдебно-икономическа и съдебно-автотехническа, които са приети по делото като обективни и компетентни.От заключението на съдебно-икономическа с вещо лице Б.Х. се установява, че ищецът е заплатил на собственика на увредения автомобил, определеното застрахователно обезщетение в размер на 429.78 лева. Отделно от това, експерта е категоричен, че  дължимата мораторна лихва за забава за периода  30.10.2009г. до 08.05.2013г. е в размер на 114.44 лева.

От заключението на съдебно-автотехническа се установява, че лек автомобил „Рено Лагуна 1.8 с ДК № ОВ 6273 АХ, управляван от Б.Б., движейки се по тъмната част на денонощието по ул.Васил Левски в гр.Троян, посока центъра, застигайки аварирал автомобил, отбит в дясно, извършил маневра „заобикаляне” при което  предно дясно колело попаднало в не обозначена и не обезопасена дупка на пътното платно. Според експерта, последвало разцепване на джантата на автомобила и вследствие разхермитизирането на гумата, автомобила пропаднал надолу и ръбовете  на дупката влезли в съприкосновение с преден десет калник и предна дясна врата. В тази връзка експерта е отразил в заключението си, а същото се потвърждава от  него в проведеното на 20.01.2014г. открито с.з., че  при описа, който е направен от ЗК има фактическа грешка, при отразяване на щетата, като е посочено,  „… че става въпрос за пострадали предна лява врата и преден ляв калник, а всъщност става въпрос за  десни – врата и калник, които са откъм страната на пострадалия…..”. Експерта е категоричен, че до такава грешка се стига в зависимост от това, при извършване на огледа къде се застава – пред или зад автомобила. Според вещото лице, нанесените щети са в причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП.

За установяване на спорните по делото обстоятелства са допуснати гласни доказателства, чрез показанията на свидетеля П.П., от които се установява, че до 2010г. свидетеля е работил в РУ „Полиция” гр. Троян на длъжност „младши авто-контрольор”.  Същия си спомня за настъпилото ПТП през месец септември 2009 година, тъй като е бил дежурен по КАТ. От показанията му се установява, че „….Беше вечерта, когато ми се обадиха за три автомобила, които са минали през една дупка, която е на пътя Ловеч – Троян при автосервиз „Ангелов”. Трите автомобила, които имаха застраховка „Каско на МПС”, имаха нанесени щети по ходова част и джанти, като освен тези три автомобила със застраховка „Каско на МПС”, имаше и още няколко, които казаха, че  няма как да претендират за щети….”. В проведеното на 18.03.2014г. открито с.з. след предявяване на свидетеля на Протокол за ПТП № 1177340/12.09.2009 година - 22.40 часа, се установи, че подписът положен на протокола е негов. Свидетелят е категоричен, че „…. дупката се намираше точно на средата на платното. Около дупката нямаше други препятствия, а преди нея имаше няколко други малки дупки.…. Дупката беше с около 50см дължина, около 30-40см ширна и дълбочина около 20см точно в средата. Без да съм абсолютно сигурен за цифрите, които съобщих, но твърдя, че дупката беше сериозна….”. Съдът кредитира с доверие показанията на свидетеля, тъй като намери същите за обективни, непротиворечиви и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

По иска с правно основание чл.213 от КЗ.

Съобразно разпоредбата на чл.213 от КЗ, с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. Правото на застрахователя, изплатил на правоимащите лица сумата на застрахователното обезщетение да я иска от третото лице, причинило повредата на застрахованата вещ, е предвиденото в цитираната разпоредба право на регрес.

За основателност на претенцията по чл.213 от КЗ следва да са доказани по безспорен начин следните предпоставки: валидно сключен договор за застраховане, да е причинено застрахователно събитие от трето лице, което отговаря пред застрахования въз основа на правилата на деликтната или договорната отговорност и застрахователят да е изплатил дължимото застрахователно обезщетение на застрахования.

Съдът приема, че по делото е установено, а и не е спорно между страните, че е налице валидно сключен договор за застраховка на процесния автомобил, а съобразно представените писмени доказателства и съдебно-счетоводна експертиза е налице плащане по договора за застраховка на увреденото лице.

Представеният протокол за ПТП в частта, в която длъжностното лице е възприело и удостоверило наличието на дупка на пътното платно и видовете щети по процесния автомобил е официален свидетелстващ документ, по отношение на тези факти, поради което и в тази част, протоколът има обвързваща материална доказателствена сила. Съдът съобразно представените по делото писмени доказателства, както и събраните гласни доказателства и приема, че автомобилът е преминал през не обезопасеното препятствие. Свидетелските показания са непротиворечиви и кореспондират с останалия доказателствен материал. В подкрепа на този извод се  явява и заключението по съдебно-авто-техническата експертиза.

Предвид горното и съгласно заключението на вещите лица, по допуснатите СТЕ съдът приема, че на процесното МПС са били причинени щети /определени по вид и размер/, както и че тези щети са в следствие именно от попадането лекия автомобил в не обезопасена дупка на пътното платно, т.е. нанесените щети са в причинна връзка с ПТП-то. Установи се, че ищецът е изплатил на застрахования сумата от 429.78 лева, представляваща размера на причинените щети.

По делото липсват данни, а и съдът не намира, че автомобилът се е движел с несъобразена скорост, поради което приема, че автомобилът се е движел със скорост, разрешена за района.

Съгласно § 7, ал. 1, т. 4 ЗМСМА /обн. ДВ бр. 77/ 17.09.1991 г./, с влизането на закона в сила, общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване; преминават в собственост на общините. Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за пътищата, общинските пътища се стопанисват от кметовете на съответните общини, като по силата на чл.3 от Закона по пътищата имат задължението да ги поддържат в изправност с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, да организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства.

От своя страна в чл.31 от Закона за пътищата е предвидено, че ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. В същото време, нормата на чл. 167, ал. 1 ЗДвП задължава лицата, които стопанисват пътя, да го поддържат в изправно състояние, да сигнализират незабавно препятствията по него и да ги отстраняват във възможно най-кратък срок, като ал. 2 на същия член регламентира правомощията на кметовете на общините във връзка със създаването на служби за контрол, които да следят за състоянието и изправността на пътната настилка в населените места.

С не осъществяването на действия по отстраняване на препятствия, част от общински път в гр. Троян и не поставяне на обозначителни знаци за ремонт е нарушил задължението си за осигуряване на условия за безопасно, бързо и сигурно предвижване. В тази връзка следва да отговаря за причинените вреди от това си бездействие.

Съдът намира, че искът е основателен за сумата от 429.78 лева, тъй като в разпоредбата на чл. 273, ал. 2 от КЗ е предвидено, че при вреди на имущество, обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда, а съгласно нормата на чл.208 от КЗ обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието, което е налице в настоящия казус.

По предявения иск с правно основание чл.86 от ЗЗД.

Ответникът изпада в забава и дължи обезщетение за забавено плащане по чл. 86, ал.1ЗЗД в размер на законната лихва от деня на поканата за плащане на претендираното обезщетение.

Съгласно нормата на чл.84, ал.2 от ЗЗД когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Правилото на чл. 84, ал. 2 ЗЗД се прилага по регресния иск по чл. 213 КЗ и чл. 227, ал. 1 КЗ. /Решение № 86 от 10.07.2012 г. на ВКС по т. д. № 467/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Тотка Калчева, решение № 48/30.04.2009 г. по т. д. № 677/08 г. на I т. о., Решение № 126/2.10.2009 г. по т. д. № 290/09 г. на II т. о., Решение № 89/30.06.2010 г. по т. д. № 985/09 г. на I т. о., както и Решение № 29/7.05.2009 г. по т. д. № 535/08 г. на II т. о., Решение № 178/21.10.2009 г. по т. д. № 192/09 г. на II т. о.

Поканата от страна на ищеца до ответника е получена на 19.10.2009г., но на същия е даден срок за доброволно плащане до 30.10.2009г. и последният е изпаднал в забава от 30.10.2009г.

За процесния период вещото лице е изчислило, че се дължи мораторна лихва в размер на 114.44 лева, а претенцията на ищеца е в размер на 158.70 лева. Съдът на основание чл.162 от ГПК, определи нейния размер по своя преценка, чрез изчисляването й с помощта на „Online”- калкулатори. Според извършеното изчисление мораторната лихва дължима върху сумата от 429.78 лева за периода от 30.10.2009г. до 08.05.2013г. е в размер на 156.57 лева, в който размер претенцията следва да бъде уважена, като за разликата до претендирания  размер от 158.70 лева като неоснователен и недоказан отхвърля. /Съдът прилага към решението разпечатка на изчислената с помощта на „Online”- калкулатор мораторната лихва дължима върху сумата от 429.78 лева за периода от 30.10.2009г. до 08.05.2013г.  в табличен вид/.

Предвид изхода на спора и направеното от ищеца искане за присъждане на разноски съобразно приложен по реда на чл.80 от ГПК списък, такива следва да бъдат уважени в размер от 434.09 /четиристотин тридесет и четири лева и девет стотинки/ лева, съобразно уважената част от исковете, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

На основание чл.78 ал.3 от ГПК, ищецът следва да заплати на ответника сторените по делото разноски в размер на 2.00-два лева, съобразно отхвърлената част от исковете.

След вътрешно компенсиране на разноските, на ищеца следва да се присъди сумата от 431.09 /четиристотин тридесет и един лев и девет стотинки/ лева.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОСЪЖДА ОБЩИНА Троян, с адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” №1, представлявана от Кмета Донка Михайлова ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕВРОИНС” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Христофор Колумб” № 43, рег. по фирм.д. № 9078/1998 година  по описа на СГС, лицензиран застраховател съгласно Разрешение № 8/15.06.1998 година на националния съвет по застраховане за извършване на застрахователна дейност, представлявано от Изпълнителния директор Антон Йотов Пиронски, сумата от 429.78 /четиристотин двадесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща заплатено застрахователно обезщетение за нанесени имуществени вреди на лек автомобил Рено Лагуна 1.8", с ДК № ОВ 6273 АХ собственост на  Б.Ц.Б., ЕГН **********, вследствие на произшествие на наличие на необозначена и необезопасена неравност на пътното платно-огромна дупка на пътя в  гр. Троян, ул. Васил Левски до сервиз - гараж „Ангелов", което обезщетение е дължимо по  силата на сключен договор за застраховка „Каско” №0515928557 сключен на 27.07.2009г., в сила от  28.07.2009г. до 27.07.2010година, в едно със законната лихва, считано от 07.05.2013г./ датата на подаване на исковата молба/, до окончателното й изплащане и сумата от 156.57 /сто петдесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/ лева представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода 30.10.2009г. до 08.05.2013г., на основание чл.213, ал.1 от КЗ и чл.86 от ЗЗД КАТО за разликата, до пълния предявен размер от 158.70 /сто петдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ лева ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА ОБЩИНА Троян, с адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” №1, представлявана от Кмета Донка Михайлова ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕВРОИНС” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявано от Изпълнителния директор Антон Йотов Пиронски на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 431.09 /четиристотин тридесет и един лев и девет стотинки/ лева, представляващи сторени по делото разноски съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му страните пред Ловешки окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: