РЕШЕНИЕ

 

№ 32

 

гр. Троян,  26.02.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на тридесети януари  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 13  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния Ц.Л.Л., за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция -  Център за настаняване  от семеен тип /ЦНСТ/ с Дълбок дол, община Троян  на малолетния  Ц.Л.Л., ЕГН ********** временно настанена по административен ред със заповед №ЗД-ЗД 0901 от 12.12.2013г.  на Директора на ДСП – гр.Троян.

В молбата се твърди, че за малолетния  Ц.Л.Л. с Решение №130/24.06.2013 година, влязло в законна сила на 24.06.2013г. на Ловешки окръжен съд е допуснато пълно осиновяване на детето от П.Н.К. и Л.В.Л. ***.

Излага се също, че до 8 годишна възраст детето Ц.Л. е отглеждано от  своята майка, след което е настанен в ДДЛРГ с.Крушуна, където е пребивавал до осиновяването си. В молбата се твърди, че след осиновяването, Ц. се отнасял с уважение към осиновителите си, но поради поставянето на определени правила, изисквания и норми на поведение към него се породили проблеми, кризи и противопоставяне в отношенията между родители и дете. Семейство Л. полагали адекватни грижи за детето. Направили всичко възможно да задоволят жизнените му потребности от храна, облекло, здравни грижи и образование, но Ц. не зачитал родителската грижа, изразявал неразбиране към осиновителите си. Излага се, че поради проблемното му поведение и невъзможността на семейство Л. да контролират поведението му и начина му на живот, както и изразеното желание и молба на Ц.Л. да бъде върнат в институционална среда  се е наложил извода, че са изчерпани всички възможности за успешна адаптация на детето в семейството.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Л.В.Л. и П.Н.К.Л. – осиновители на малолетния Ц.Л.Л., редовно призовани се явяват лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява Директора Даниела Петкова.

За Центъра за настаняване от семеен тип с.Дълбок дол се явява Директора Ирена Ковачева.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: социален доклад за промяна мярка за закрила, заповед № ЗД-ЗД 0901/0027 от 12.12.2013 година на ДСП-гр.Троян, удостоверение за раждане, молба вх.№ ЗД-94ПП/0026 от 09.12.2013 година,  молба вх.№ ЗД-94ЦЦ/0007 от 11.12.2013 година се установява,  че  адекватната мярка за закрила в конкретния казус е настаняването на малолетния  Ц.Л.Л., ЕГН-********** в специализирана институция. В случая тя е посочената от ДСП – Троян, а именно Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, община Троян.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

            НАСТАНЯВА Ц.Л.Л., ЕГН-********** с родители: баща Л.В.Л. и майка П.Н.К.Л. в Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, община Троян, обл.Ловеч,до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: