РЕШЕНИЕ

 

№ 311

 

гр. Троян, 18.12.2014 год.

 

                                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав, в публичното  заседание на 26.11.2014г. /двадесет и шести ноември две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

                                                                                          Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1308 по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е по реда на &19, ал.1 от АПК, вр.чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.145 и сл. от АПК.

 

Производството по гр.д.№1308/2013г. по описа на ТРС е образувано по  жалба от Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, срещу Заповед №РД-12-111/12.09.2013г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Ловеч, с която на основание чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ е одобрено приложение № 2 към протоколно решение по чл. 45в, ал. 5 от ППЗСПЗЗ от 15.01.2013г., одобрено със заповед № РД-12-10/16.01.2013г. на Директора на ОД „Земеделие" гр. Ловеч на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед №РД-12/109-27.08.2013г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Ловеч,  относно определените имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на територията на Община Троян.

В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт по съображения за постановяването му в противоречие на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.

Ответникът - ОД”3.”-Ловеч, чрез  процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли същата. По съществото на спора ео депозирано становище с вх. №6211 от 10.10.2014 година, с което Областна дирекция „Земеделие” гр. Ловеч моли да се остави жалбата без уважение като неоснователна и недоказана, като излага подробни аргументи в тази насока.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните не изразява становище в предоставения от съда срок, в съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

Заинтересованата страна  Агенция по геодезия, картография и кадастър не изразява становище в предоставения от съда срок, в съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

Заинтересованата страна Изпълнителна агенция по горите – не изразява становище в предоставения от съда срок, в съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

Заинтересованата страна Е.М.М., чрез проц.представител адв. А.Ч. депозира писмено становище, с което моли Заповед РД-12-111/12.09.2013 година на Директора на Областна Дирекция"3емеделие" гр.Ловеч да бъде потвърдена. Счита, че напълно необосновано в жалбата на Община-Троян се иска отмяна на обжалваната Заповед. Излагат се съображения, че със Заповед Директорът на ОД"3"-Ловеч е одобрил Приложение №2 към Протоколно решение на Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.01.2013 год., което Приложение №2 е прието на заседание на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ състояло се на 11.09.2013 година. Отделно от това намира, че по отношение на имота на неговия доверител-М., пред ЛАС се е развило административно производство, Решението по което е обжалвано пред ВАС, но това не би могло да бъде пречка за издаване на обжалваната Заповед. В съдебно заседание адв.А.Ч. поддържа становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита вх.№7425 от 01.12.2014г. и Допълнителна писмена защита вх.№7537 от 05.12.2014г. на ТРС.

Заинтересованата страна Г.Й.У. чрез проц.представител адв. Д.Ч. с пълномощно приложено по делото. депозира писмено становище, с което моли Заповед РД-12-111/12.09.2013 година на Директора на Областна Дирекция"3емеделие" гр.Ловеч да бъде потвърдена. Счита, че напълно необосновано в жалбата на Община-Троян се иска отмяна на обжалваната Заповед. Излагат се съображения, че със Заповед Директорът на ОД"3"-Ловеч е одобрил Приложение №2 към Протоколно решение на Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.01.2013 год., което Приложение №2 е прието на заседание на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ състояло се на 11.09.2013 година. Отделно от това твърди, че имота на неговия доверител- У. е заснет с идентфикатор №02302.58.27/нула две три нула две точка петдесет и осем точка двадесет и седем, по КККР на с.Балабанско, община Троян,област Ловеч, одобрени със Заповед №РД-18-18/19.03.2009 год. на Изпълнителния Директор АГКК, местност "Червенкия", с площ на имота от 1 076 кв.м.,Начин на трайно ползване-Овощна градина. В съдебно заседание адв.Д.Ч. поддържа становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита вх.№7426 от 01.12.2014г. и Допълнителна писмена защита вх.№7536 от 05.12.2014г. на ТРС.

От представените по делото писмени доказателства: заверено копие на писмо вх.№ П_04-3308/16.09.2013 година, ведно с приложенията към него, копие на решение № 67/04.06.2013 година по адм.дело № 43/2013 година по описа на ЛАС, копие на призовка по адм.дело № 10118/2013 година по описа на ВАС, копие на решение № 92/24.04.2013 година по адм.дело № 95/2013 година по описа на ЛАС, копие на призовка по адм.дело № 12965/2013 година по писа на ВАС, копие на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 133 том ІV дело № 1322/09.10.1997 година на ТРС, молба вх.№ ВС-37-1421/12.07.2013 година на ОД”З”-Ловеч, скица на ПИ 02302.58.28 от ИКАР, решение № 5633/13.12.2012 година на ОСЗ-Троян, удостоверение за наследници изх.№ 04-2048/26.10.2012 година на Община гр. Троян, скица- проект № 34119/13.11.2012 година на СГКК-Ловеч, решение № 67/04.06.2013 година по адм.дело № 43/2013 година на ЛАС, молба вх.№ ВС-37-1422/12.07.2013 година от Е.М.М., преписка по заповед № РД-12-111/12.09.2013 година на Областна дирекция „Земеделие” гр. Ловеч,  Приложение № 2 към Протоколно решение по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 15.01.2013 година одобрено със заповед № РД-12-10/16.01.2013 година на директора на ОД „Земеделие” гр. Ловеч и Решение № 14239/30.10.2013 година постановено по адм.дело № 10118/2013 година на ВАС, които настоящия състав приема за относими към спора, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:  

Заинтересованата страна  Г.У. се легитимира като собственик с представения по делото нотариален акт №133, том 4, н.д№1322/97г. на нотариус М.Гладкова при Районен съд гр.Троян

Със Заповед № РД-12-111/12.09.2013г на директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Ловеч е одобрено  Приложение №2 от 11.09.2013г към Протоколно решение от 16.01.2013г по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ, с което  последното е изменено, тъй като по отношение на четири имота са постъпили искания същите да бъдат изключени.  Два от тези имоти с идентификатори 73198.66.21 с площ 1485 кв.м. с начин на трайно ползване нива и имот с идентификатор 53707.14.92. представляващ нива с площ 1268 кв.м.,са собственост на заинтересованите по делото страни Е.М. и Г.У.. За да мотивират това си искане заинтересованите страни са се позовали на нови обстятелства и писмени доказателства, а именно: Нотариален акт №133, том 4, н.д№1322/97г. на нотариус М.Гладкова при Районен съд гр.Троян и Решение №5633/13.12.2012 год.на ОС”З”-Троян.

При така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи: жалбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, участник в административното производство и в срока по чл.149, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

Производството, което е започнало и се е развило пред настоящата инстанция е във връзка с обжалване на Заповед № РД-12-111/12.09.2013г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Ловеч, с която  се одобрява Приложение №2 от 11.09.2013г към Протоколно решение от 16.01.2013г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ.

 Два от процесните четири имота, по отношение на които е направено искане да бъдат изключени, са собственост на конституираните като заинтересовани страни в процеса  Г.Й.У. и Е.М.М..

У. разполага с нот.акт за собственост на  недвижим имот с №133/1997г., т.е. имота не е възстановен с Решение на Поземлена комисия, понастоящем ОС”Земеделие” и в деня на  провеждане на заседанието на Комисията, това обстоятелство не и е било известно. С представянето на процесния нот.акт, Комисията по чл.45, ал.9 от ППЗСПЗЗ  е приела, че е налице ново обстоятелство и със Заповед № РД-12-111/12.09.2013г на директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Ловеч е одобрено  Приложение №2 от 11.09.2013г към Протоколно решение от 16.01.2013г по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ, с което  последното е изменено, като процесния имот е изключен от Приложение №1.

С обжалваната Заповед Директорът на ОД”З” Ловеч е одобрил Приложение №2 към Протоколно решение на Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.01.2013 год., което Приложение №2 е прието на заседание на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ състояло се на 11.09.2013 год.  Това заседание е проведено на 11.09.2013 год.   за разглеждане на молба с вх.№ВС-37-1421/12.07.2013 год. подадена от Г.У. до Директора на  ОД”З”-Ловеч, за изключване на неговия  имот от Списъка на земите по чл.19, ал.1  от ЗСПЗЗ предадени на Община-Троян. Комисията е взела своето Решение за изключване на  процесния  имот от този Списък  на основание чл.45в,ал.9 от ППЗСПЗЗ.

Изложеното от жалбоподателя Община Троян в Становище вх.№7515 от 04.12.2014г.,  че основанието за изменение на Протоколно решение по чл.45В ал.5 ППЗСПЗЗ от 15.01.2013г. одобрено със Заповед № РД-12-111/12.09.2013г на директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр.Ловеч е „във връзка  с нови обстоятелства и писмени доказателства”,  но не ставало ясно коя хипотеза е приела комисията – че са налице нови обстоятелства или нови писмени доказателства. Настоящия състав счита възражението за неоснователно, поради следните съображения: Разпоредбата на цитирани текст ал.9 на чл.45в (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) гласи „При откриване на закононарушения, на нови обстоятелства или на нови писмени доказателства от съществено значение по искане на министъра на земеделието и храните или на заинтересуваните лица, отправено в срок до една година от откриване на новите обстоятелства или новите писмени доказателства, но не по-късно от две години от влизането в сила на протокола по ал. 7, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за свикване на комисия по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ за преразглеждане на приетото протоколно решение за определяне на земите по чл. 19 ЗСПЗЗ. Този ред не се прилага, когато за същите земи има влязло в сила съдебно решение. За новите протоколни решения важат разпоредбите на ал. 7 и 8.”  

В Тълковния речник, значение на думата „обстоятелства” е обяснено като: „Явление, което съпътства някакъв факт. Условия, определящи съществуването на нещо”.

 В АПК, както и в ГПК липсва легална дефиниция на понятието „нови обстоятелства” или „нови писмени доказателства”, но смисловото тълкуване води до извод, че това са онези факти от действителността, които органът не е взел предвид, но чието съществуване би било от съществено значение за спора.

В настоящия казус Комисията е съобразила, че У.  притежава нотариален  акт №133 том 4 нот.д.№1322/1997 год. на Нотариуса при РС-Троян за собственост върху  ПИ с идентификатор №02302.58.27, местност  „Червенкия”, по КККР на с.Балабанско, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед №РД-18-18/19.03.2009 год. на Изпълнителния Директор АГКК, предаден на Община Троян по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, който факт органът не е взел в предвид, тъй като това обстоятелство не е било известно на Комисията при включване на имота в Списъка на земите  по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени на Община-Троян. Неговото съществуване обаче е от съществено значение за спора.

Е.М.М. е наследник на Т.Н.Ч., б.ж. на гр.Троян, починала на 06.12.2014г., видно от приложеното по делото у-ние за наследници /л.20/.  От представената по делото скица-проект №34119 от 13.11.2012г. на СГКК гр.Ловеч се установява, че същата е издадена  за да послужи за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 73198.66.21 с площ 1485 кв.м. с начин на трайно ползване нива, за възстановяване  на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници на основание чл.14 ал.1  т.1 от ЗСПЗЗ.

Със Заповед №КД-14-11-85 от 28.01.2013г.на Началника на СГКК, КК на гр.Троян  е изменена в частта за поземлен имот с №73198.66.21, което изменение се състои в нанасяне на нов ПИ с №73198.66.194.

Последвало е обжалване от страна на Община Троян по реда на глава Х от АПК, пред Административен съд гр.Ловеч, който се  произнася с Решение №67 от 04.06.2013г. постановено по адм.д.№43/2013г. на ЛАС, с което отменена  Заповед №КД-14-11-85 от 28.01.2013г.на Началника на СГКК /л.22-25/. Решението е обжалвано и с Решение №14239 от 30.10.2013г. , постановено по адм.дело №10118/2013г. на ВАС /л.88/ е обезсилено Решение №67 от 04.06.2013г. постановено по адм.д.№43/2013г. на ЛАС, с което отменена  Заповед №КД-14-11-85 от 28.01.2013г.на Началника на СГКК,  жалбата на Община Троян е оставена без  разглеждане, а производството по делото-прекратено. Към датата на постановяване на Решението на ВАС /30.10.2013г./ имота на М. вече е бил нанесен в КККР и този имот неправилно е фигурирал в списъка на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Отделно от това настоящия състав приема за несъстоятелни твърденията на жалбоподателя, че наличието на съдебен спор към момента  на издаване на обжалваната Заповед води до незаконосъобразност на същата, тъй като с  обжалваната Заповед Директорът на ОД”З”-Ловеч е одобрил Приложение №2 към Протоколно решение на Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.01.2013 год., което Приложение№2 е прието на заседание на Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ състояло се на 11.09.2013 год. Заседанието на Комисията по чл.19,ал.2 на 11.09.2013 год.   е проведено за разглеждане на молбата на М. за изключване на неговия имот от Списък на Земи по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ, която молба е входирана под №ВС-37-1422/12.07.2013 год. до Директора на  ОД”З”-гр.Ловеч.

            Комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ на заседанието си на 11.09.2013год. е взела своето Решение за изключване на процесния имот на М. от този Списък  на основание чл.45в/,ал.9 от ППЗСПЗЗ /поради откриване на  нови обстоятелства/. Отдеолно от това, Комисията е намалила площта на ПИ №73198.66.21, предаден на Община-Троян като земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с  1 244 кв.м.,  колкото е площта на попадащия в северната част на имота ПИ с проектен №73198.66.194, който с Решение №5633/13.12.2012 год.на ОС”З”-Троян е възстановен на наследниците на  Т.Н.Ч. /л.19/, чийто единствен наследник е заинтересования, видно от приложеното у-ние за наследници /л.20/. От изложените по-горе обстоятелства е видно, че Комисията е взела своето Решение въз основа на Решение №5633/13.12.2012 год.на ОС”З”-Троян, което не и е било известно  при включването на имота в Списъка на земите  по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени на Община-Троян.  Тези аргументи са в подкрепа на изложените от проц.представител на М. – адв.Ч. изводи, че изходът на  делото пред Върховния Административен Съд  не би  могъл по никакъв начин да повлияе на взетото Решение на Комисията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ от 11.09.2013 година.

            Не на последно място от значение за неоснователността на депозираната жалба се явява и обстоятелството, че имота на  заинтересованата страна Е.М. е изключен от Списъка на земите по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ  със съгласието на  Община-Троян, тъй като Протокола от 11.09.2013 год. е подписан от нейн представител, в който смисъл са и изложените от процеосуалния му представител аргументи.

Съдът споделя изразеното становището за необоснованост на ответника ОД”Земеделие”, чрез процесуалния си представител по пълномощие юрисконсулт Р.Нейкова, да се иска отмяна изцяло на Заповед № Р Д-12-111/12.09.2013г на Директора на ОД "Земеделие" - Ловеч, за всички четири имота, след като се посочват промени относно статута и съдебни дела само за два от тях. Действително, за останалите имоти протоколното решение по чл.45, ал.7 от ППЗСПЗЗ и заповедта, която го одобрява следва да остане в сила и няма никакво основание да бъде отменена.

Предвид изложеното, жалбата се явява неоснователна и недоказана, и като такава, следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.3 от АПК, жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати направените съдебни разноски от ответника и заинтересованите страни Е.М. и Г.У., но тъй като ОД”Земеделие”, чрез процесуалния си представител по пълномощие юрисконсулт Р.Нейкова не са направили искане за присъждане на разноски, такива не следва да се възлагат в тежест на  жалбоподателя Община гр.Троян.

По делото са представени договор за правна защита и съдействие със заинтересованите страни У. и М., както и списък по реда на чл.80 от ГПК, в който е посочен размера на разноските, които в случая представляват договореното възнаграждение на процесуалните им представители.

Воден от горните мотиви Троянски Районен съд


Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова срещу Заповед №РД-12-111/12.09.2013г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Ловеч, с която на основание чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ е одобрено приложение № 2 към протоколно решение по чл. 45в, ал. 5 от ППЗСПЗЗ от 15.01.2013г., одобрено със заповед № РД-12-10/16.01.2013г. на Директора на ОД „Земеделие" гр. Ловеч на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед №РД-12/109-27.08.2013г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Ловеч,  относно определените имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на територията на Община Троян.

ОСЪЖДА Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова да заплати на заинтересованата страна Е.М.М.,***, направените по делото разноски в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева заплатено адвокатско възнаграждение, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък.

ОСЪЖДА Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова да заплати на заинтересованата страна Г.Й.У., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева заплатено адвокатско възнаграждение, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Решението е постановено при участието на заинтересованите страни: Министерство на земеделието и храните, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителна агенция по горите, Е.М.М. и  Г.Й.У..

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Ловеч, в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Районен  съдия: