РЕШЕНИЕ       47     

 

гр. Троян 10.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на десети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 1317  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска от ответниците.

 

Д.Р.К. и В.Р.К. *** са предявили срещу И.В.К. *** иск с правно основание  чл.73 ал.3 от СК /отм./ във вр.чл.26 от ЗЗД.

В исковата молба ищците твърдят, че на 29.07.1996 година покойният им баща Р.В.К. с ЕГН ********** - бивш жител ***, починал на 19.12.2002 година, е придобил чрез покупко-продажба с Нотариален акт № 17, том III, дело № 722/1996 год. на Вл. Шишков - нотариус при Районен съд Троян ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ, което по сега действащия регулационен план на гр. Троян представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.650.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Т.***, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.501.650 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 70.16 /седемдесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - имот 73198.501.650.1.16 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, шестнадесет/, над обекта - 73198.501.650.1.3 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, три/ и 73198.501.650.1.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, четири/, ведно с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 9 /девет/ при съседи на избеното помещение: запад - коридор, север - мазе № 10, юг - мазета № 7 и 8, отдолу - земя, както и 2.511 % /две цяло петстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

Описаният подробно апартамент е придобит от баща им Р.В.К. по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност с майка им И.В.К. с ЕГН **********, с която е имал сключен граждански брак от 20.05.1990 година.

Към молбата е приложен договор за доброволна дела, от който е видно, че на 29.07.2004 година адв. Стефан Йосифов Гецов - от АК - Ловеч, в качеството му на особен представител на ищците - малолетните Д.Р.К. и В.Р.К., назначен от ТРС с Определение от 29.07.2004 година от едната страна и майка им И.Р.К. от другата страна е бил сключен Договор за доброволна делба на гореописания недвижим имот, вписан с вх. рег. № 1880, опис № 67, том П, книга Б, партида 1067 от 29.07.2004 година на Служба по вписванията при ТРС. Съгласно т. 1 на договора „И.В.К. е следвало да получи в дял и стане изключителен собственик на ЦЕЛИЯ ИМОТ описан по-горе, като за уравняването на дела на децата си да преведе еднократно в ОББ-АД кл. Троян по банкова сметка *** /четири хиляди/ лева на всяко от тях, с което те да се считат напълно удовлетворени."

Ищците, заявяват в исковата молба, че никога не са имали намерение  да делят апартамента по какъвто и да било начин. Не са имали и намерение за продажба на същия, тъй като той е единственото наследство, което е останало от техния баща. От смъртта на баща им до настоящия момент владеят имота заедно с ответницата като собственици.

Излагат, че договорът за доброволна делба, описан по-горе, представлява едно привидно съглашение, с което е прикрит договор за дарение на недвижим имот. Реален превод на пари за уравняване на техните общо 2/6 идеални части от апартамента до този момент не е осъществен. И двамата от ищците твърдят, че никога не са имали банкови сметки в „ОББ" АД, нито в клона в гр. Троян, нито в друг клон на банката. Заявяват, че тяхната майка И.В.К. никога не е превеждала по банков път нито е изплащала по друг начин  по 4000 /четири хиляди/ лева на всеки от тях, за  уравнението на дяловете им. Тъй като са били малолетни, за действителността на извършения договор за доброволна делба, е трябвало да има формално разрешение от съда и формално да бъде вписано, че се получава сума, защото дарение на имот, собственост на непълнолетни е нищожен съгласно чл. 73, ал. З от тогава действащия Семеен кодекс.

Предвид изложеното молят съдът  да прогласи нищожността на Договор за доброволна делба на гореописания недвижим имот вх. рег. № 1880, опис № 67, том ІІ, книги Б, партида 1067 от 29.07.2004 година на Служба по вписванията при ТРС. Налице е начална нищожност, а не такава настъпила след сключването на съглашението.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответницата представя писмен отговор, с който признава така предявения иск като допустим и основателен.

Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 17 том ІІІ дело № 722/29.07.1996 година на ТРС, у-ние за граждански брак, у-ние за наследници № 041491814.05.2008 година  на Община гр. троян – заверен към дата 14.11.2013 година, договор за доброволна делба  от 29.07.2004 година, схема № 31887/14.10.2013 година на СГКК-Ловеч, у-ние за данъчна оценка изх.№ ДО003227/25.10.2013 година на Община гр. Троян. 

В проведеното на 10.02.2014г. открито съдебно заседание, ищците, редовно призовани, не се явяват лично, представляват се от мл.адв. Ц.А. ***, който от името на доверителите си моли съда да  се приемат представените с исковата молба доказателства. С оглед на обстоятелството, че с отговора на ИМ ответницата е признавала изцяло иска ни, моля да се постанови решение при признание на иска, като оттегля искането за разноски. Пледира решението да бъде постановено при признание на иска от страна на ответницата, и да бъде прекратено съдебното дирене, като се постанови решение при признание на иска. Ответницата, редовно призована, не се явява в съдебно заседание.

От фактическа страна се установява, че наследодателя на ищците Р.В.К. е сключил на 20.05.1990г. граждански брак с ответницата по делото - И.В.К. с ЕГН ********** – майка на ищците, като по време на брака, при режим на СИО са придобили собственост върху недвижими имот - АПАРТАМЕНТ, който по сега действащия регулационен план на гр. Троян представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.650.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Т.***, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.501.650 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 70.16 /седемдесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - имот 73198.501.650.1.16 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, шестнадесет/, над обекта - 73198.501.650.1.3 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, три/ и 73198.501.650.1.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, четири/, ведно с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 9 /девет/ при съседи на избеното помещение: запад - коридор, север - мазе № 10, юг - мазета № 7 и 8, отдолу - земя, както и 2.511 % /две цяло петстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

Сделката е обективирана в Нотариален акт № 17, том III, дело № 722/1996 год. на Вл. Шишков - нотариус при Районен съд Троян.

По силата на Договор за доброволна делба вписан с вх. рег. № 1880, опис № 67, том П, книга Б, партида 1067 от 29.07.2004 година на Служба по вписванията при ТРС, сключен между адв. Стефан Йосифов Гецов - от АК - Ловеч, с ЕГН **********, в качеството му на особен представител на  малолетните Д.Р.К. и В.Р.К. от едната страна и майка им И.Р.К. от другата страна, е разделен недвижимия имот, подробно описан по-горе, останал в наследство от общия им наследодател Р.В.К.,***. Съгласно т. 1 на договора „И.В.К. е следвало да получи в дял и стане изключителен собственик на ЦЕЛИЯ ИМОТ описан по-горе, като за уравняването на дела на децата си да преведе еднократно в ОББ-АД кл. Троян по банкова сметка *** /четири хиляди/ лева на всяко от тях, с което те да се считат напълно удовлетворени."

Ответницата изрично е признала иска. Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността, при признание на иска от ответника, ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да постанови решение. Признанието на иска е заявление от страна на ответника, че правното твърдение на ищеца, заявено в исковата молба отговаря на действителното правно положение. Това като последица води до съвпадение на правните твърдения на двете страни. От процесуална гледа точка признанието на иска от страна на ответника може да доведе до прекратяве на съдебното дирене и произнасяне на съда по съществото на спора, ако ищецът е направил искане за това /чл.237,ал.1 ГПК/. В този случай съдът е длъжен да се произнесе с решение съобразно признанието без да обсъжда в мотивите си доказателствата, като е достатъчно да посочи, че постановява решение си само въз основа на направеното признание.

Съдът намира, че в настоящия случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл. 237 ал.1 от ГПК. С отговора на исковата молба ответницата  е направила изрично изявление за признание на иска.  Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. По изложените съображения, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237 ал.2 ГПК не излага мотиви за това.

На основание чл. 78 ал. ІІ от ГПК ще следва съдебно-деловодните разноски да бъдат възложени на ищците, т.е. в случая следва да останат така, както са направени.       

Водим от горното и на основание чл. 237 ал. ІІ от ГПК съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И   :

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Договор за доброволна делба на наследствен имот, вписан под вх. рег. № 1880, опис № 67, том II, книга Б, партида 1067 от 29.07.2004 год. на Служба по вписванията при ТРС,  върху следния недвижим имот:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.501.650.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Т.***, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.501.650 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет/; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 70.16 /седемдесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - имот 73198.501.650.1.16 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, шестнадесет/, над обекта - 73198.501.650.1.3 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, три/ и 73198.501.650.1.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин и петдесет, точка, едно, точка, четири/, ведно с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 9 /девет/ при съседи на избеното помещение: запад - коридор, север - мазе № 10, юг - мазета № 7 и 8, отдолу - земя, както и 2.511 % /две цяло петстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава ХХ от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                       

                                         

                                                              Районен съдия: