РЕШЕНИЕ

 

  31

 

Гр.Троян 25.02.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на  28.01.2014г. /двадесет и осми януари, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр.дело № 1318 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

         Производство с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Исковата молба  е за развод  с правно основание чл. 49, ал.1 от СК, подадена от С.Д.К. *** против Г.К.К..  Моли съда да прекрати брака й с ответника, сключен на ***. в гр.Т., като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на последния, като след прекратяването на брака да носи пред брачното си фамилното си име – А.. Моли, след прекратяване на брака семейното жилище да се предостави на нея, тъй като е придобито преди сключването на брака и е нейна лична собственост. От брака си нямат родени деца. В исковата молба е изложено, че в началото брака е протичал нормално, живели заедно около една година, след което ответника се устроил на работа в гр.Л.. Твърди, че след 2009 година отношенията постепенно започнали да се влошават, скандалите по между им станали ежедневие и през 2010 година ответника заминал на работа в чужбина, което окончателно влошило комуникацията между съпрузите. Настъпило отчуждаване, а малкото контакти  между тях им носили само негативни усещания. Излага, че брака им съществува формално, че същият е лишен от всякакъв смисъл и съдържание и съществуването му е неоправдано.

В срока по чл.131 от ГПК ответника не е подал писмен отговор.

В съдебно заседание ищцата се явява лично и с пълномощника си адв.Светла Станчева от ЛАК. Поддържа иска за развод, така както е предявен с правно основание чл.49 ал.1 от СК. Моли искът  да бъде уважен, а бракът  да се прекрати като дълбоко и непоправимо разстроен, да бъде уважена претенцията и за възстановяване на пред брачното фамилно име. Не претендира за разноски.

Ответникът редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

След преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните и събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателства, съдът намира за установено следното:

          От фактическа страна:        
         От приложеното ксерокопие на Удостоверение – дубликат за граждански брак от *** от Община Т. е видно, че страните са сключили такъв помежду си на *** година в гр.Т.,  а от приложения на л.4 Нотариален акт за продажба на недвижим имот е видно, че имота / семейното жилище/ е придобит от ищцата преди сключване на брака и е нейна лична собственост.

В хода на производството в полза на ищцовата страна  са събрани гласни доказателства, чрез разпит на двама свидетели М.А. и И.С.. В показанията си пред съда свидетелката М.А.- майка на ищцата, подробно разказва за съвместния живот между дъщеря й и ответника. Обяснява, че след сключването на брака, семейството е заживяло в тяхната къща на самостоятелен етаж. Излага, че е ставала  неволен свидетел на разправии и караници между съпрузите, както и на липса на уважение между тях.

Настоящия съдебен състав внимателно анализира тези показания при съобразяване разпоредбата на чл.172 от ГПК, с оглед евентуална заинтересованост, но съобразявайки всички други данни по делото счита, че същите не се опровергават, а се подкрепят от останалия  доказателствен материал.

В показанията си пред съда свидетелката И.С.  споделя, че познава ищцата отдавна, а ответника от момента на сключването на брака им. Разказва за споровете между тях, за липсата на нормални съпружески отношения, породени от несходството в характерите.

От правна страна: 

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът намира, че брачният иск е доказан по основание. Анализът на доказателствения материал налага извода, че бракът е изпразнен от съдържание при това състояние на съпружеските отношения,  брачния им съюз не може да постигне целите на брака и той съществува само формално. Брачната криза и настъпилата фактическа раздяла водят до извода, че не може да се очаква възстановяване на нормални съпружески отношения между С.Д.К. и Г.К.К., поради което запазването на брака е безпредметно и не е в интерес на съпрузите и обществото. От тези факти съдът направи извода, че личните отношения между съпрузите не са на основата на взаимното уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност, необходими за съществуването на взаимност между съпрузите, което е заложено в разпоредбите на Семейния кодекс. В тази насока съдът констатира, че брачната връзка между ищцата и ответника е изпразнена от съдържание. Съдът счита, че така изяснената фактическа обстановка съставлява хипотезата на чл. 49, ал. 1 от СК, налице е дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията между страните, поради което бракът им следва да се прекрати. Касае се за едно отрицателно  състояние на брачната им връзка - антипод на понятието за брачен съюз, отрицание на нормалното съдържание на съпружеската общност, която е напълно и окончателно разрушена, липсва и минималната наличност на изискваното от морала и закона съдържание на една нормална брачна връзка. Необратимо са изчезнали между съпрузите взаимната любов, вярност и привързаност, взаимното уважение и доверие, другарските отношения и готовност за взаимопомощ, взаимното разбирателство и общите усилия за обезпечаване на благополучието на семейството. Тези отношения и чувства са заменени с отношения на студенина и безразличие, на недоверие, неразбирателство, враждебност,  на неизпълнение на моралните и правни съпружески задължения. Понастоящем, формално съществуващата брачна връзка окончателно е опразнена от нейното дължимо, според закона и морала, необходимо вътрешно съдържание. Налице е дълбоко и пълно разстройство на брака им, като общността между съпрузите е напълно унищожена и са разкъсани всички духовни и физически връзки между тях, като от брака е останала само формално юридическата връзка, която съществува само на книга. Всички устои на брака им са подронени и разрушени, той е опразнен от жизнено съдържание, обективно е разрушен в основата си и фактически е престанал да съществува, тъй като е настъпила обективна невъзможност за неговото продължаване - това би било безсмислено, неоправдано, би представлявало само тежест за съпрузите и обществото и от тази гледна точка по-нататъшното му съществуване е нетърпимо. Това дълбоко разстройство е и непоправимо - то е трайно, постоянно, окончателно, без възможност за преодоляване и без възможност за възстановяване на брачната общност и на нормални съпружески отношения. Между съпрузите е настъпил пълен и окончателен разрив и не съществуват никакви изгледи за укрепване и заздравяване на брака, за което важна роля е изиграла и продължителната фактическа раздяла между тях. Разводът в случая е едно състояние, от което няма друг възможен житейски изход. След като бракът е безполезен от гледна точка на обществото,  ненужно е неговото изкуствено запазване, тъй като не може да играе ролята на наказание, поради което, когато е дълбоко и непоправимо разстроен, без оглед на становището даже и на не виновния съпруг, същият следва да се прекрати, а в случая, на основание чл. 49, ал. 3 от СК, съдът счита, че изключителна вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи.          С оглед направеното от ищцата искане, при прекратяване на брака да възстанови предбрачното си фамилно име,  както и да и бъде предоставено за ползване семейното жилище, съдът счита, съобразявайки изложените мотиви, че след прекратяването на гражданския брак, съпругата следва да носи пред брачното си фамилно име А., а семейното жилище находящо се в гр. Т.*** да  и бъде предоставено за ползване, тъй като е придобито преди сключване на брака.

При този изход на процеса, в съответствие с Тарифата за държавните такси, които събират съдилищата  по ГПК / приета с ПМС  № 38 /27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година /  съдът определя окончателна държавна такса  в размер на  50.00   лева, която следва да бъде заплатена от двамата съпрузи по равно.

Съгласно разпоредбата на чл.329 ал.І изр. първо от ГПК  съдебните разноски следва да бъдат заплатени от ответника, но с  оглед заявеното от ищцата в проведеното на 28.01.2014г. с.з. разноски по делото следва да  останат така както са направени от страните.

Водим от изложеното, съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на  *** с акт за граждански брак *** на Община гр.Т. между  Г.К.К. ***, ЕГН-********** и С.Д.К. ***, ЕГН ********** с развод  поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК.

         ВИНА   за    дълбокото    и непоправимо разстройство на брака  имат двамата съпрузи.

         След прекратяване на гражданския брак, жената  ще носи предбрачното си фамилно име –А..

         СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Т.***, за в бъдеще се предоставя за ползване от съпругата С.Д.К., тъй като същото е придобито от нея преди брака.

            ОСЪЖДА Г.К.К. ***, ЕГН-********** да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет /лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

            ОСЪЖДА С.Д.К. ***, ЕГН ********** да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

                Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото .

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..