ПРОТОКОЛ- Опр. №

                                  гр. Троян, 28.01.2014 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на двадесет и осми януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 1330  по описа за 2013 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в  10.35 часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ:

          Ищцата Н.Д.Й. – р.пр. не се явява и не се представлява.  

          Ответникът В.П.Й.  – р.пр. не се явява и не се представлява.

          Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Троян - редовно уведомени, не се явява представител.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” – Троян с вх. № 553/27.01.2014 година.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

         

          СЪДЪТ като съобрази, че за дата на днешно с.з. В.П.Й. и Н.Д.Й.  са получили лично совите призовки /л. 13 и л. 15/, но същите не се явяват за насроченото от 09.00 часа съдебно заседание по делото,  като съобрази, че липсват данни да е налице уважителна причина за неявяването  на  ищеца в съдебно заседание счита, че е налице хипотезата на чл. 321, ал.1, изр. второ от ГПК и производството по гр.д.№ 1330 от 2013 година по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

          Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ЛОС в едноседмичен срок от съобщението на страните.

          Водим от горното съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА на основание чл.321, ал.1, изр. второ от ГПК производството по гр.д.№ 1330 от 2013 година по описа на Троянски районен съд.

          Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ЛОС в едноседмичен срок от съобщението на страните.

          Заседанието приключи в 10.45 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СЪДЪТ на основание чл. 145 ал. ІІІ във връзка с чл. 146 от ГПК изготвя доклад по делото:

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения: -

Н.Д.Й. *** е предявила против В.П.Й. иск с правно основание чл. 49, ал.І от СК. Ищцата излага, че с ответника са съпрузи и са сключили граждански брак на 07.03.2008 година в гр.Троян. От брака си имат  родени две деца – малолетната Галена Василева Й., родена на *** година и малолетната Преслава Василева Й., родена на *** година.  В исковата молба ищцата излага, че между съпрузите е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака и е невъзможно да бъдат възстановени нормалните брачни отношения между тях. Ищцата желае упражняването на родителските права върху родените от брака малолетни деца Галена Василева Й. и Преслава Василева Й. да й бъдат предоставени, като ответника В.Й. бъде осъден да й заплаща в качеството на майка и законна представителка на дъщерите им месечна издръжка, съответно за Галена Й. в размер на 150.00 лева, а за Преслава Й. в размер на 130.00 лева. Ищцата е изразила становище, че  желае съдът да й предостави ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Троян, ул.”Димитър Икономов - Димитриката” № 56, вх.В, ет.3, ап.6 /собственост на майката на ответника – Гинка Й./ за срок от една година, считано от влизане на съдебното решение в сила,  както и след прекратяване на брака да възстанови предбрачното си фамилно име – Д..

          На ответникът В.П.Й. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея, който в срока по чл.131 от ГПК не е депозирал писмен отговор.

           По делото е изготвен социален доклад от АСП Дирекция ”Социално подпомагане” Троян  вх. № 553/27.01.2014 година.       Съобразно задълженията си по закон съдът е указал на страните, че в първото съдебно заседание при разглеждане на делото следва да се явят лично, а при неявяване  на ищецът по уважителни причини производството по делото се прекратява. Съдът е указал на страните, че могат да постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Предявен е иск по чл. 49 ал. І от СК – развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Дълбоко е това разстройство, при което между съпрузите липсва взаимност, уважение, доверие и другарски отношения. В тези случаи брачната връзка съществува само формално и в нея няма такова съдържание, каквото изискват законът и моралът. Непоправимо е разстройството, което не може да се преодолее и да се възстановят нормални отношения между съпрузите. То ще бъде налице, когато отношенията между съпрузите са достигнали такова лошо състояние, което изключва възможността да се преодолее. Във всеки отделен случай съдът трябва да установи, че брачните отношения на съпрузите са разстроени дълбоко и непоправимо и че бракът е опразнен от съдържание.

Ищцата излага в исковата молба, че първите проблеми в семейната  връзка  настъпват след раждането на втората им дъщеря Преслава след 2010 година. Тогава ищцата разбира, че ответникът поддържа връзка с друга жена. 

От началото на месец септември 2013 година ответникът е започнал да отсъства от дома им и през почивните дни, като около средата на месеца напуснал окончателно дома им и прекъснал контактите с ищцата.

В началото на месец октомври 2013 година ответникът в пияно състояние посетил дома на ищцата, държал се грубо, което наложило намесата и на външни лица. На това поведение от страна на бащата, е станало в присъствието на децата им, които треперели и плачели. 

Ищцата заявява още в ИМ, че това не е бил първият случай, при който тя е била бита, но поради страх от ответникът не е потърсила помощ.

Ищцата счита, че бракът им вече е лишен от съдържание, дълбоко и непоправимо разстроен. Моли бракът им да бъде прекратен по вина на ответника, на основание чл. 49, ал.1 от СК.

На основание чл. 59, ал.2 от СК съдът да им предостави упражняването на родителските права за децата Галена Василева Й. и Преслава Василева Й., както и да постанови те да живеят при нея.

На основание чл. 59, ал.3 от СК, съдът да определи режим на лични отношения на ответника с дъщерите й Галена Василева Й. и Преслава Василева Й., както следва: един месец през летния сезон, който не съвпада с годишната почивка на ищцата, както и последователни почивни дни от седмицата, през една седмица.

На основание чл. 59, ал.2 от СК, съдът да осъди ответника да заплаща месечна издръжка  за дъщеря си Галена Василева Й. в размер на 150.00 лева, а за дъщеря си Преслава Василева Й. в размер на 130.00 лева, определен по реда на чл.59 ал.5 от СК, дължима и изискуема до 5/пето/ число на текущия месец, считано от влизане в сила на съдебното решение.

Съдът да постанови след развода на основание чл. 53 от СК, ищцата да носи  предбрачното си фамилно име Д.. 

На основание чл. 56, ал.3 от СК съдът да постанови ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. „Димитър Икономов - Димитриката” № 56, вх.В, ет.3, ап.6, /собственост на майката на ответника – Гинка Й./ за срок от една година, считано от влизане на съдебното решение в сила.

На основание чл. 27, ал.1 от СК, съдът да прекрати семейната имуществена общност върху лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Файтон”, ДК № ОВ 6399 АХ – придобит по време на брака им, като по реда на чл. 28 от СК да определи равен дял на страните в правото на собственост върху автомобила.

Претендира за заплащане на разноските по делото.