РЕШЕНИЕ

 

  51     

 

гр. Троян, 12.03.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на дванадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 1366 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

         

Ищецът „Генковски” ООД с.Орешак, община Троян, представлявано от управителя Теодор Петев Генковски е предявил против „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление в гр.Троян, ул."Асен и Петър" №1, представлявано от управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков иск с правно основание чл. 240, ал.1 и чл. 240, ал.2 от ЗЗД за сумата 19 000 лева, представляваща дължима главница по договор за заем и 2205.78 лева договорена лихва. В исковата молба се излага, че на 06.06.2012 година дружество „ГЕНКОВСКИ" ООД е сключил с "М+Н" ООД с ЕИК: 110037222, Договор за паричен заем. По силата на цитирания Договор „ГЕНКОВСКИ" ООД, в качеството му на Заемодател, е предоставил в заем на "М+Н" ООД, в качеството му на Заемател, сумата 20000 /двадесет хиляди/ лева. Съгласно договора е било уговорено и плащането на лихва в размер 8% годишно върху неплатената част от задължението.

В изпълнение на чл. З от сключения Договор, на 06.06.2012 година „Генковски" ООД с преводно нареждане за кредитен превод от същата дата е изпълнил задължението си в качеството на Заемодател и е превел сумата 20000 /двадесет хиляди/ лева по сметка на дружеството Заемател. Основанието на превода е било оформено като временна финансова помощ.

Съгласно чл. 4 от Договора Заемателят се е задължил да изплати предоставената в заем сума в срок от 3-три месеца от датата на получаването й. Сумата е била получена със заверяване на сметката на Заемателя - 06.06.2012 година и е следвало да бъде върната на ищцовото дружество на 06.09.2012 година.

Твръди се още, че до този момент ответното дружество не е изпълнило това свое задължение. Водили са многократни разговори с представители на отвеника „М+Н" ООД, които всеки път са завършвали с обещание за плащане.

На 05.04.2013 година във връзка със задължението за връщане  на получената сума Заемателят „М+Н" ООД е осъществил частично погасяване в размер на 1000 /хиляда/ лева, което е било оформено с преводно нареждане за кредитен превод от същата дата и отразено в счетоводството на представляваното в ищцовото дружество. След този момент суми от страна на ответника за погасяване на останалата част от задължението не били постъпвали.

Предвид всички изложени факти на 22.10.2013 година ищцовото дружество е изпратило до „М+Н" ООД Нотариална покана рег. № 4821, том 2, акт 11 на Борис Кожухаров - нотариус с район РС -Троян, с рег. № 337, с която  ответното дружеството е било поканено да изпълни задълженията си по Договора за заем от 06.06.2012 година в срок от 7-седем дни от дата на получаването на поканата. Нотариалната покана е била получена на 24.10.2013 година, като към датата на подаването на исковата молба седмодневният срок за доброволно изпълнение е изтекъл.

Неизплатените задължения на „М+Н" ООД по Договора възлизат на 19000 /деветнадесет хиляди/ лева - главница и 2205.78/две хиляди двеста и пет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева - договорна лихва за периода от 06.06.2012 година до 31.10.2013 година, съгласно чл. 10 от Договора. Представителите на „М+Н" ООД не са извършвали възражения относно размера на дължимата на „Генковски" ООД сума, основанието за плащането й или начина на формиране на това задължение, напротив същата е потвърдена в многократно проведени с тях устни разговори, както и чрез частичното погасяване на заетата сума.

Предвид продължителния период на неизпълнение на посочените задължения от страна на ответното дружество и свързаната с него вероятност заплащането на посочените суми да се окаже затруднено или невъзможно „Генковски" ООД е подал до Районен съд -Троян молба за обезпечаване на бъдещи искове. В рамките на образуваното частно гражданско дело № 1247/2013 година е била издадена обезпечителна заповед от 07.11.2013 година, с която е допуснато обезпечение на бъдещи искове с размер, както са описани по-горе.

С оглед на изложеното ищецът, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление: град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, представлявано от управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков да плати на „Генковски" ООД с ЕИК 110563973 със седалище и адрес на управление: с. Орешак, община Троян, ул.„Данчо Василешки" 35, представлявано от управителя Теодор Петев Генковски, ЕГН **********:

- сумата 19000 /деветнадесет хиляди/ лева, представляваща предадена в заем чрез банков превод и невърната в срок от ответното дружество сума;

- сумата 2205.78 /две хиляди двеста и пет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева - договорна лихва за периода от 06.06.2012 година до 31.10.2013 година,  съгласно чл.  10 от Договора;

- обезщетение в размер на законната лихва от завеждане на това производство до пълното изплащане на задължението;

- всички направени разноски в размер на държавна такса и адвокатско възнаграждение за това производство и за производството по ч. гр. д. № 1247/2013 година на ТРС.

В едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответникът представя писмен отговор, с който признава така предявения иск като допустим и основателен. Моли съда да определи договорната лихва, като останалата сума от задължението да се разсрочи на дванадесет равни месечни вноски. В съдебно заседание „М+Н" ООД, с управители Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков – р.пр. не се явява представител и не се представляват.

         Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: договор за паричен заем от 06.06.2012 година, дневник за сметка 269/1 за периода 01.01.2012 година до 31.10.2013 година по партида «М + Н» ООД заем от 20 х.лв. от счетоводството на «Генковски» ООД, дневник за сметка 469/1 за периода 01.01.2012 година до 31.10.2013 година по партида «М + Н» ООД лихви по заем на «М + Н» ООД от счетоводството на «Генковски» ООД, нотариална покана рег.№ 4821 том 2 акт № 11 на Борис Кожухаров – нотариус с район на действие РС гр. Троян, преводно нареждане за кредитен препод от 06.06.2012 година за сумата от 20 000 лева, преводно нареждане за кредитен превод от 05.04.2013 година, обезпечителна заповед от 07.11.2013 година по ч.гр.д.№ 1247/2013 година по писа на ТРС, 2 броя актуално състояние на дружествата.

 От фактическа страна се установява следното:

По делото  е представен договор за заем в писмена форма, от който се установява, че ответника е получил в заем от ищеца по делото 20000.00 лева, които се е задължил да върне в срок от три месеца от датата на получаване на сумата. Според правната уредба на договора за заем - чл. 240, ал. 1  от ЗЗД - той е реален договор и следователно предаването на заеманата сума е елемент от фактическия състав на сключването на договора, от което произтича насрещното задължение на заемополучателя /длъжника/ да върне тази сума, съобразно клаузите на договора.

Тъй като съобразно разпрделената доказателствена тежест по безспорен и категоричен начин ищеца установи, че е дал заемната сума, видно от приложеното по делото нареждането за плащане с дата 06.06.2012г. от което безспорно е установено, че ищецът е предоставил в заем на ответното дружество парична сума в размер на 20 000 лева, чрез привеждането им по банковата сметка на фирмата. Договорът за паричен заем от 06.06.2012г., и представените банкови документи потвърждават твърдението за наличие на облигационни отношения между страните.

Отделно от това, в представена по делото молба вх.№928/11.02.2014г.  от единия управител на дружеството - Ангел Таслаков се съдържат волеизявления, от които се установява, че е налице признание на иска, но  тъй като  същото не е облечено в предвидената от закона форма, настоящия състав счита, че не може да се позове на разпоредбата на чл.237 от ГПК.

На основание чл. 78 ал. І от ГПК ще следва съдебно-деловодните разноски да бъдат възложени в тежест на ответника, които възлизат в размер на 2563.23 –две хиляди петстотин шестдесет и три лева двадесет и три стотинки/ лева, съгласно приложения по делото списък на разноските по реда на чл.80 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И   :

 

ОСЪЖДА „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление: град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, представлявано от управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков ДА ЗАПЛАТИ на „Генковски" ООД с ЕИК 110563973 със седалище и адрес на управление: с. Орешак, община Троян, ул.„Данчо Василешки" 35, представлявано от управителя Теодор Петев Генковски, ЕГН **********  сумата 19000 /деветнадесет хиляди/ лева, представляваща предадена в заем чрез банков превод и невърната в срок от ответното дружество сума, в едно със законната лихва върху тази сума считано от 03.12.2013г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 2205.78 /две хиляди двеста и пет лева и седемдесет и осем стотинки/ лева - договорна лихва за периода от 06.06.2012 година до 31.10.2013 година,  съгласно чл.  10 от Договора, както и сторените по делото разноски в общ размер на 2563.23 –две хиляди петстотин шестдесет и три лева двадесет и три стотинки/ лева, съгласно приложения по делото списък на разноските по реда на чл.80 от ГПК

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                  

                                         

                                                              Районен съдия: