РЕШЕНИЕ

 

№ 34

 

гр. Троян,  26.02.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на пети февруари  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1372  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния А.М.К., в семейството на Д.А.М. и А.С.М. *** до 31.05.2014г.- срока на договора за отглеждане на детето от професионално приемно семейство по Проект BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство” или до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.  Малолетния А.М.К. е роден на ***г. от майка Т.К.К. и М.И.К.. От 13.10.2008г. до 25.04.2013г. детето е отглеждано в специализирани институции, поради невъзможност на родителите му да се грижат за него. В молбата е изложено, че трайната институционализация се е отразявала зле на детето и неговото развитие, нравствено и психическо. Детето било оценено като подходящо за отглеждане в приемно семейство и с Решение №621/24.06.2013г., постановено по гр.д. №1724/2013г. по описа на РС-Велико Търново, А.М.К. е настанен за срок от две години, считано от влизане на решението в сила,т.е. до 12.07.2015г., в семейна среда с утвърден професионален приемен родител И.И. и Б.Ю.. В молбата е изложено още, че малолетния А.М.К. има по-малка сестра А.М.К.. Твърди се, че между децата е поддържана емоционална връзка, тъй като А. е била настанена в друго приемно семейство, което било в родствена връзка със семейството на А.. Твърди се , че във връзка с необходимостта от уреждане статута и на сестрата на А. К.- А.К. и предвид съществуващата емоционална връзка между децата е иницииран процес на идентификация на подходящо приемно семейство, което да може да приеме и двете деца.

В исковата молба е изложено, че екипа по приемна грижа е индентифицирало подходящо приемно семейство с в.Г. Ж., обл.Ловешка, което има желание да приеме А., заедно с по-големия й брат –А., роден на ***г.. Твърди се, че семейство М. имат готовност да примат и двете деца в дома си, имат нужното разбиране към потребностите им и са запознати с евентуалните проблематини ситуации, които биха възникнали  при отглеждането на децата.

Със Заповед №ЗД - ДСПСП11-0126 /06.11.2013г. е прекратено настаняването на А.М.К. в професионално приемно семейство на И.Х.И. и Б.Ш.Ю..

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Д.А.М. и А.С.М., редовно призовани се явяват лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани сег. явява Директора Даниела Петкова.

За М.И.К.- р.пр. не се явява, представлява се от адв.Д.Ч., назначен от съда за особен представител.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: копие от социален доклад на ДСП гр. Свищов за предприемане на за закрила по отношение на дете в риск, копие на заповед № ЗД-ДСПСП11-0126/06.11.2013 година на ДСП-гр. Свищов, копие от удостоверение за раждане на А.М.К., копие от заповед № ЗД-ЗДПГ 01/07.11.2013 година на Директора на РДСП гр. Ловеч, копие от договор за грижа за дете настанено в приемно семейство № 3/08.11.2013 година.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

            НАСТАНЯВА А.М.К., ЕГН-********** с родители: баща М.И.К. и майка Т.К.К. в семейството на Д.А.М. и А.С.М. *** - срока на договора за отглеждане на детето от професионално приемно семейство по Проект BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство” или до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: