РЕШЕНИЕ

 

  140

Гр.Троян  30.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на шестнадесети май, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от

съдията – Иванова гр.дело №138  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе – съобрази:

 

Предявен е иск с правно основание чл.310, ал.1, т.2 от ГПК във вр.с чл.233 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че между страните има сключени договори за наем от 29.09.2010г., по силата на който  ищеца е предоставил на ответника ресторант с площ от 1049 кв.м. и тоалетни към него с площ 147 кв.м. и допълнително споразумение, сключено на 30.05.2013г.

Недвижимите имоти, предмет на договора подробно са описани в ИМ, като се твърди, че по договора от 29.09.2010г. се дължи месечен наем в размер на 2500 лева с ДДС, а по допълнителното споразумение от 30.05.2013г. към договора от 29.09.2010г.  се дължи месечен наем в размер на 2000 лева  с ДДС, като наема е следвало да се заплаща до всяко 25-то число от месеца, както и дължимия данък сгради, такса смет и застраховка за сметка на наемателя. Отделно от това се излага, че на 30.05.2013г. е сключен договор за наем на недвижим имот, по силата на който са предоставени под наем на ответника бивш киносалон, кабина, фоайе и стълбище с площ от 564 кв.м. за сумата от 1000 лева. Твърди се, че за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. от страна на наемателя не са изплатени дължимите месечни вноски и по двата договора.

С уведомление изх.№40 от 30.09.2013г. наемодателя е уведомил наемателя за дължимите месечни вноски по двата договора, като е предупредил наемателя за последиците от неизпълнение на задълженията, а именно прекратяване на сключените договори за наем. Въпреки това, плащане на наемната цена не е последвало. Това безспорно поражда правния интерес от настоящият иск по реда на "Глава двадесет и пета " - чл.310 т.2 ГПК. Поради изложеното се прави искане ответника да бъде осъден да освободи недвижимия имот, който държи , а именно - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, пл. "Възраждане"№1, целият с площ от 1312 кв.м., съставляващ по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АК- гр. София имот с идентификатор № 73198.505.93, с трайно предназначение : урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс при съседи: имоти с идентификатори № 73198.505.94, №№ 73198.505.96, № 73198.505.95, № 73198.505.534, № 73198.505.117, № 73198.505.92, № 73198.505.535, заедно със самостоятелен обект в сграда в същия имот с идентификатор № 73198.505.93.1.1- ресторант , и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.5- тоалетни, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.6- бивш киносалон, кабина и фоайе и стълбище, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.7- склад, като последните два обекта са обособени като нощен бар.

Предявения иск е за връщане на наета вещ след прекратяване на договори за наем от 29.09.2010г., допълнителното споразумение от 30.05.2013г. и договор за наем от 30.05.2013г. - с правно основание чл. 310, т.2 от ГПК вр. чл.233 от ЗЗД.

Съгласно чл.233, ал.1, изр.1 от ЗЗД, наемателят е длъжен да върне вещта, като под връщане на имота, предмет на наемния договор, законът разбира предаването му от страна на наемателя на наемодателя. Следователно, това е двустранен акт на наемателя и наемодателя, предприет по инициатива на наемателя, който включва комплекс от фактически действия, които законът е възложил на наемателя, а именно: да е осигурил на наемодателя достъп до имота и да му го предаде в състоянието, в което имотът е бил към момента на сключване на наемния договор/имотът да се опразни от имущество на наемателя, да му предаде ключа и пр./. Това задължение възниква при прекратяване на договора за наем, независимо от основанието на което се прекратява наемното правоотношение, включително и едностранно, поради неизпълнение на задълженията по него по реда на чл.88 във вр. с чл.87 от ЗЗД.

По реда на чл.131 от ГПК, в предвидения едномесечен срок,  управителя на ответното дружество депозира писмен отговор, в който изразява становище за неоснователност  и недоказаност на исковата претенция. Излага възраженията си досежно изложените в ИМ твърдения и прави доказателствени искания.

В съдебно заседание, за ищцовата Кооперация, редовно призована се явява Председателя Цанко Спасовски. В процеса се представлява от упълномощен защитник, който поддържа становището си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

За ответното дружество, редовно призовано, в съдебно заседание не се явява представител и не се представлява.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото доказателства и от становището на ответното дружество е безспорно, че отношенията между страните произтичат от сключени договори за наем от 29.09.2010г., допълнително споразумение от 30.05.2013г. и договор за наем от 30.05.2013г.

Не са спорни между страните, фактите за предаване държането на наетите обекти, с което наемодателят е изпълнил договорното си задължение, както и относно тяхното ползване от страна на наемателя- „Евани”ЕООД.

Договорът за наем е бил прекратен едностранно от наемодателя-  Кооперация „Троянска популярна банка” гр.Троян, преди изтичането на уговорения срок, поради виновно неизпълнение от страна на наемателя –ответник, произтичащо от не плащането на дължимите суми за наем и консумитивите за ползването на имотите.

Видно от приетата по делото и не оспорена, досежно съдържанието си справка от 01.02.2014г относно задълженията по договора за наем, едностранно издадена от наемодателя, ответното дружество „Евани” ЕООД“ имало не погасени задължения по фактури, за периода 01.01.2013г. до 01.02.2014година в размер на 35 536.00 лева с ДДС неплатени главници и лихва в размер на  1858.43 лева.  От отразените в същия документ периоди на закъснения в плащанията се установява, че закъсненията по първите шест фактури, подробно описани в справката са  от почти една календарна година.

На 07.10.2013г. ответникът чрез своя представител е получил уведомление от страна на кооперация „Троянска популярна банка"- гр. Троян, с което е уведомен, че не е изпълнил задълженията си по двата договора за наем, свързани с изплащането на дължащите се от него месечни наемни вноски за продължителен период от време. Той е поканен в седмодневен срок, считано от датата на получаване на това уведомление да изпълни задълженията си към наемодателя, но до завеждане на иска – 18.02.2014г. това не е сторено от него.

С уведомлението, а по-късно и с депозиране на искова молба с вх.№ 1065 от 18.02.2014г., въз основа на която е образувано настоящото дело /която има характер на  изявление за прекратяване на наемния договор/, той е уведомен за развалянето на договорите за наем от страна на наемодателя.

По делото не се установи наемателя, след прекратяването на наемното отношение да е предприел каквито и да е действие по връщането на вещите, освобождавайки процесните помещения. Такива твърдения е поддържал ищецът в исковата молба, а наемателят ответник нито твърди, нито ангажира доказателства за плащането на задълженията и за връщането на помещенията.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл. 233,ал.1,изр.1-во ЗЗД,вр.чл.87,ал.1 ЗЗД.

Правният спор е за неизпълнение на договорното задължение на ответника да върне недвижимите имоти, след като е прекратен наемния договор, каквито фактически твърдения ищецът е въвел с исковата молба. Исковата претенция е облигационноправна – за реално изпълнение на договорно задължение по наем, а съобразно нейният предмет и правно основание, разглеждането й по реда и условията на бързото производство е допустимо, в хипотезата на чл. 310,т.2 ГПК.

Искът е процесуално допустим, преценен по същество, а въз основа на събраните по делото доказателства, същият е и изцяло основателен.

Безспорно установено по делото е, че страните – ищецът и ответникът са били в облигационно правоотношение възникнало на основание сключения между тях писмен договор за наем от 29.09.2010г., допълнителното споразумение от 30.05.2013г. и договор за наем от 30.05.2013г. представени и приети, като доказателство в производството. В изпълнение, ищцовата кооперация е предоставила на ответника за временно, възмездно ползване недвижими имоти – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, пл. "Възраждане"№1, целият с площ от 1312 кв.м., съставляващ по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АК- гр. София имот с идентификатор № 73198.505.93, с трайно предназначение : урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс при съседи: имоти с идентификатори № 73198.505.94, №№ 73198.505.96, № 73198.505.95, № 73198.505.534, № 73198.505.117, № 73198.505.92, № 73198.505.535, заедно със самостоятелен обект в сграда в същия имот с идентификатор № 73198.505.93.1.1- ресторант , и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.5- тоалетни, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.6- бивш киносалон, кабина и фоайе и стълбище, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.7- склад, като последните два обекта са обособени като нощен бар, срещу задължението за плащане на определен месечен наем и за определен срок. Валидното сключване на договора, породил обвързващо правно действие за страните относно изпълнението на поетите задължения, неговото влизане в сила, предаването държането върху наетите помещения, както и тяхното ползване не се оспорват от ответника. Прекратяването на договорите е настъпило, съобразно чл. 87 ЗЗД, със сбъдването на прекратителното условие – изтичане на дадения срок за изпълнение, в което не е последвало престиране на дължими суми, след отправеното едностранно, условно изявление за прекратяване от изправната страна-наемодателя. От формална страна, наемодателят, чрез законния си представител, е отправил писмено изявление, във форма на уведомление, с което се слага край на правоотношението, изрично заявявайки волята си за прекратяването му, при не плащане на дължимите суми в определения в уведомлението срок.  Съдът приема, че това писмено известие-уведомление е получено от наемателя- ответното дружество, тъй като е представено по делото  предложение от 02.12.2013г. от „Евани” ЕООД гр.Троян до ищцовата Кооперация,  за уреждане на наемните  отношения помежду си, като управителя на ответното дружество предлага на Кооперацията да закупи имущество, собственост на ответника на стойност 63 984.27 лева, а наемните правоотношения да се считат прекратени по взаимно съгласие от 01.01.2014г. Предложението е с дата 02.12.2013г., което от своя страна потвърждава твърдението на ищеца, за знание у ответника за прекратяване на договорите, поради неплащане на наемна цена. Липсват обаче категорични доказателства относно обстоятелството, кога ответника е уведомен за  прекратяване на договора от страна на ищеца - наемодател, поради виновно неизпълнение на задълженията  на ответника, което мотивира съда да приеме, че изявление за прекратяване на наемния договор има исковата молба, т.е. с изтичането на 1 месец от подаване на настоящата искова молба, наемателят вече няма основание да ползва имота, поради което, съгласно чл. 233, ал. 1 от ЗЗД, е длъжен да го върне на наемодателя. В този смисъл е и константната практика на ВКС.

Съгласно чл.233 от ЗЗД задължение на ответника, в качеството му на наемател е след прекратяване на наемното правоотношение да върне на наемодателя вещта. В негова тежест е да установи факта на изпълнение на това свое задължение, за което не се релевираха доказателства в настоящото производство и съдът приема, че е налице неизпълнение. Същото е нов правнорелевантен факт, настъпил в облигационноправната връзка между страните, който факт поражда нови правни последици, една от които е правно регламентираната възможност ищецът да претендира реално изпълнение, каквото е налице в случая. Предвид изложеното, съдът приема, че искът е основателен и следва да бъде уважен.

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по делото разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък, възлизащи на 500.00 – петстотин лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Евани” ЕООД гр.Троян, ЕИК 110551234, със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.Георги Бенковски” №48, вх.Б, ет.4, ап.7, представлявано от управителя Иван Найденов ДА ПРЕДАДЕ на  „Кооперация Троянска популярна банка”, ЕИК 110515074, със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Дрянска чешма” №1, представлявана от Председателя Цанко Спасовски ДЪРЖАНИЕТО на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Троян, пл. "Възраждане"№1, целият с площ от 1312 кв.м., съставляващ по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АК- гр. София имот с идентификатор № 73198.505.93, с трайно предназначение : урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс при съседи: имоти с идентификатори № 73198.505.94, №№ 73198.505.96, № 73198.505.95, № 73198.505.534, № 73198.505.117, № 73198.505.92, № 73198.505.535, заедно със самостоятелен обект в сграда в същия имот с идентификатор № 73198.505.93.1.1- ресторант , и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.5- тоалетни, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.6- бивш киносалон, кабина и фоайе и стълбище, и имот с идентификатор № 73198.505.93.1.7- склад, като последните два обекта са обособени като нощен бар, на осн. чл.233 от ЗЗД.

ОСЪЖДА „Евани” ЕООД гр.Троян, ЕИК 110551234, със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.Георги Бенковски” №48, вх.Б, ет.4, ап.7, представлявано от управителя Иван Найденов да заплати на „Кооперация Троянска популярна банка”, ЕИК 110515074, със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Дрянска чешма” №1, представлявана от Председателя Цанко Спасовски, сумата от 500.00 – петстотин лева, представляваща направени по делото разноски, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от обявяването му на страните – 30.05.2014г., пред Ловешки окръжен съд.

 

Районен съдия :