РЕШЕНИЕ

 

№ 10

 

гр. Троян,  20.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 15.01.2014г. /петнадесети януари две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

Председател:СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. дело № 1381 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

        

Производството е по реда на чл.19 от ЗГР.

С.Т.Ц. *** е предявила срещу Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителката излага в исковата молба, че на 05.05.2012г. в Община гр.Троян, обл.Ловеч е сключила граждански брак, за което е съставен Акт за граждански брак №*** година, в който е посочено, че след сключване на брака, съпругата ще носи фамилното име – Ц..Излага, че работи като асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр.София. Твърди, че брачната и фамилия и създава редица неудобства, тъй като сред студентите и преподавателите е позната с рождената си фамилия  „М.”. Моли съда, чрез своя пълномощник адв.Венелин Ангелов от ЛАК да допусне промяна на фамилното и име и това да се отрази в актовите книги. В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства.                                        Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, изразила е писмено становище, че не оспорва предявения иск, не са ангажирани доказателства.                              

Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

         От приложените към делото писмени доказателства: удостоверение за раждане № *** година на Община гр. Троян и  удостоверение за сключен граждански брак № *** година на Община гр. Троян и от показанията на разпитаният по делото свидетел,  се установява следното:

         Молителката е родена на  *** година, като в удостоверението за раждане от ***г*** – дубликат /л.5/ е записана с фамилно име М..

         От представеното по делото /л.4/ удостоверение за граждански брак №120014 от Община Троян – дубликат се установява, че на 05.05.2012г. С.Т. М. и Д.Ц.Ц. са сключили граждански брак, за което е издаден Акт за граждански брак №***г. на Община Троян, в който е посочено, че след сключване на брака, съпругата ще носи фамилното име – Ц..                                                               

         От показанията на разпитания по делото  свидетел Т.М.А. – баща на молителката се установява, че дъщеря му води лекции по картография и упражнения в Университета по архитектура, строителство и геодезия от няколко години, където е известна с фамилията „М.”, т.е. в своята професионална кариера молителката се е утвърдила с рождената си фамилия. С тази фамилия освен в преподавателските е известна и в научните среди, а отделно от това с фамилията „М.” участва в международни срещи, конференции и  международни проекти, в качеството и на „Главен секретар” на Българската картографска асоциация. Под всяко  картографско издание, като отговорен редактор тя се подписва с фамилия С. М.. Именно тези обстоятелства са довели до категоричното и желание за промяна на фамилното име.

         Съдът внимателно анализира показанията на свидетеля Ангелов, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че такава не е налице и същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.

         От гореизложеното следва извод, че в конкретния случай съществува фактическо и правно основание да се направи обоснован и законосъобразен извод, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР, които налагат промяна на фамилното й име.

По горните съображения съдът намира, че молбата  за допускане промяна на фамилното име на молителката, като основателна, следва да бъде уважена. Настоящето съдебно производство без съмнение е охранително, а оттук следва, че в случая са приложими съответно общите правила за охранителните производства, уредени в глава 49 (чл. 530 – чл. 541) от ГПК. Ето защо в случаите, когато молбата се уважава, решението на съда не подлежи на обжалване – чл. 537, ал. 1 от ГПК. При горните изводи за основателност и доказаност, предявения иск следва да се уважи, като фамилното име на молителката бъде променено от „Ц.” на „М.”. Препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михалова, че С.Т.Ц. ***, ЕГН **********  следва да възстанови бащиното си фамилно име „М.”, по Акт за раждане №*** г. на Община гр.Троян и това да се отрази регистъра на населението.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                           

                                                                  Районен съдия: