РЕШЕНИЕ

 

№ 36

 

гр. Троян,  26.02.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на пети февруари  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 1399  по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния Г.С.С., в семейството на Е.А.М. *** за срок до навършване на пълнолетие или до 20 годишна възраст, докато учи или до промяна на обстоятелствата, които биха наложили промяна на мярката за закрила. Малолетния Г.С.С. е роден на ***г. от майка С.К.С., която е съжителствала на семейни начала с К.Е.М., който не е припознал детето. Изложено е че, през 2010 година майката заминава за чужбина и оставя Г. и по-малкия му брат Н.С. при К.Е.М.. Със Заповед на Директора на Д”СП” гр.Троян малолетния Н.С. е настанен в ДМСГД гр.Габрово, а Г.С., заедно с К.М. се установява да живее при баща си Е.А.М.. Тъй  като през м.08.2013 година К. М. заминал на работа в чужбина,  единствения, който полагал грижи за детето бил Е.М.. Поради тази причина, от Дирекция „СП” Троян е предложено с оглед установяване на необходимите жизнени потребности на детето, то да бъде настанено в семейството на Е.А.М. ***. По делото е приложена молба с вх.№ЗД-94ЕЕ/0003/04.11.2013г. до Директора на Д”СП” гр.Троян, с която Е.А.М. е заявил желанието си детето да бъде настанено за отглеждане в негово семейство.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Е.А.М., редовно призовани се явяват лично в съдебно заседание.

С.К.С., редовно призована, не се явява в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява Директора Даниела Петкова.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства:копие от социален доклад на ДСП гр. Троян, копие на заповед № ЗД-0901/0025 от 20.11.2013 година на ДСП-гр. Троян, молба вх.№ ЗД-94ЕЕ/0003 от 04.11.2013 година, копие от удостоверение за раждане на Г.С.С., удостоверение за настоящ адрес изх.№ 04-2669/07.11.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за родствени връзки изх.№ 04-2667/07.11.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за семейно положение изх.№ 04-2666/07.11.2013 година на Община гр. Троян, справка за съдимост рег.№ 600/28.11.2013 година на ТРС, медицинско направление изх.№ 273/20.11.2013 година, решение № 350/15.11.2011 година по гр.д.№ 1504/2011 година на РС-гр.Севлиево

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

            НАСТАНЯВА Г.С.С., ЕГН-********** с родители: баща неизвестен и майка С.К.С. в семейството на Е.А.М. ***, *** за срок до навършване на пълнолетие или до 20 годишна възраст, докато учи или до промяна на обстоятелствата, които биха наложили промяна на мярката за закрила..

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: