РЕШЕНИЕ

 

№ 264

 

Гр.Троян, 28.10.2014 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 28.10.2014 година / двадесет и осми октомври, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                           

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №1429 по описа на ТРС за  2013  год., за да се произнесе – съобрази:

 

                       

По гр.дело №1429/2013г. по описа на ТРС е постановено Решение №164 от 19.06.2014г., с което съдът е  отхвърлил като неоснователен и недоказан предявеният от И.Й.Г., ЕГН **********, понастоящем в ЗО „Атлант” гр. Троян срещу Г.Н.М. *** иск, имащ за предмет претендирано право на обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от 1000-хиляда лева, в резултат на противоправното  поведение на ответника, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на непозволеното увреждане – 05.09.2013 година, до окончателното й изплащане.

Със същото Решение, съдът е приел, че изплатеното на адв.А.Ч. от ЛАК възнаграждение за проц.представителство по предоставената на ищеца правна помощ и заплатеното от ответника възнаграждение за един адвокат, следва да остане в тежест на РС-Троян, тъй като е приел, че ищеца е освободен от заплащане на ДТ и разноски в производството.

Решението е обжалвано пред Окръжен съд гр.Ловеч и с Решение №239/24.09.2014г. постановено по в.гр.д.№431/2014г. на ЛОС е потвърдено Решение №164 от 19.06.2014г. по гр.д.№1429/2013г. на ТРС. В обстоятелствената част на въззивното решение, съдът е констатирал, че: „ Троянският районен съд неправилно е определил да се изплатят от бюджета на съда разноските за осъщественото процесуално представителство на страните по делото. Адвокат А.Ч. е назначен от съда за служебен защитник на ищеца с определение от 30.12.2013 г., на основание чл.23,ал.3 от Закона за правната помощ за осъществяване на процесуално представителство / чл.21,т.3/, а заплащането на предоставената правна помощ се извършва по реда на чл.39 от ЗПП. Ищецът е освободен от заплащане на държавни такси и разноски за производството на основание чл.83,ал.2 от ГПК, но той дължи направените разноски от насрещната страна при отхвърлянето на иска /чл.78,ал.7 ГПК/, поради което неправилно съдът е постановил заплащането им от бюджета на съда.”.

Тъй като допуснатото нарушение не е могло да бъде отстранено във въззивното производство, а от Районен съд Троян, настоящия състав счита, че е компетентен да го измени в частта за разноските, като  изпълни указанията на  Окръжен съд гр.Ловеч.

 

            Водим от изложеното  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

            Изменя Решение №164 от 19.06.2014г., постановено по гр.дело№1429/2013г. по описа на ТРС в частта, в която съдът е постановил „Да се изплати от бюджета на ТРС, сумата от 100.00 лева, определена на  адв.А.Ч. за проц.представителство на ищеца, а на ответника – Г.Н.М. сторените по делото разноски в размер на 150.00-сто и петдесет лева”, като вместо него постановява:

Определеното възнаграждение в размер на 100.00 – сто лева, по предоставена от адв.А.Ч. ***  правна помощ да се изплати от НБПП по реда на чл.39 от ЗПП.

ОСЪЖДА на основание чл.78,ал.3 във вр. с чл.78,ал.7 от ГПК И.Й.Г. да заплати на Г.Н.М. сторените по делото разноски в размер на 150.00-сто и петдесет лева, представляващи адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: