Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

                            

    120    от    09.05.2014  година,    град Троян

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ   РАЙОНЕН    СЪД, втори съдебен състав в проведеното на 29.04.2014 година публично заседание  в   следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като  разгледа    докладваното    от съдията  Иванова гражданско дело № 149 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производство с правно основание чл  49 ал. 1 от  СК.

Постъпила е искова молба  от В.Л.В. ***, с която е предявил против П.С.К. иск с правно основание чл. 49, ал.І от СК. Ищецът излага, че с ответницата са съпрузи, сключили граждански брак на 12.07.1970 година в гр.С., като от брака си имат  родени две деца, понастоящем пълнолетни - Л.В.В., роден на *** година и Й.В.В., родена на *** година.

Ищецът твърди, че през първите години бракът е протичал нормално,  полагали са взаимни грижи за отглеждането на децата си, но от 2002 година отношенията им рязко се влошили и постепенно се отчуждили един от друг.  През 2004 година ищецът напуснал семейното жилище и от тогава, бракът между съпрузите съществувал формално, като от почти 10 години страните не поддържат каквито и да е било отношения, присъщи за едно нормално семейство – духовни и физически.

Ищецът заявява че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, изпразнен от присъщото му съдържание, а заздравяването му за в бъдеще е невъзможно поради обстоятелството, че от дълги години всеки от тях живее самостоятелно, всички духовни връзки между тях са прекъснати, липсва доверие и взаимност помежду им.

            По реда на чл.131 от ГПК, на ответната страна е изпратен препис от исковата молба и приложенията към нея, която в срок депозира писмен отговор, в който изразява становище по допустимостта и основателността на предявения иск.      

            Не се оспорва, че страните не живеят заедно и не съществува възможност да се съберат и да поправят отношенията си, но се твърди, че раздялата е от 13.07.2010 година. Ответницата заявява, че всички проблеми в брака им са били причинени от трайни извънбрачни връзки на ищеца, каквато поддържа и към момента.   Изразява становище, че бракът им действително съществува само на хартия и неговото запазване е безпредметно.

            Съобразно задълженията си по закон съдът е указал на страните, че в първото съдебно заседание при разглеждане на делото следва да се явят лично, а при неявяване  на ищецът по уважителни причини производството по делото се прекратява. Съдът е указал на страните, че могат да постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.         

В хода на съдебното производство  страните, чрез процесуалните си представители  са направили искане за изменение на иска от такъв, предявен с правно основание чл.49 ал.1 от СК в иск по  чл.49 ал. 4  от СК, като страните са постигнали  и подписали писмено споразумение, което е допуснато от съда  и което отговаря на изискванията  на  СК.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства и от изразените от страните становища, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът  приема за установено следното :

Страните по делото са съпрузи, сключили граждански брак на 12.07.1970 година  в гр.Смолян, Община Смолян. От брака си имат  родени две деца, които към настоящия момент са пълнолетни, видно от представените по делото у-ния за раждане – дубликат на Л. В., роден на *** година и Й.В., родена на *** година  /л.5,6,7 и 8/.

Отношенията между съпрузите се влошили, възникнали противоречия по важни за семейството проблеми  и въпреки усилията, които положили, не успели да ги преодолеят. Конфликтите се задълбочили, противоречията  били  сериозни и това довело до тяхната фактическа раздяла, която настъпила  според ищеца през 2004година, а според ответницата през 2010г. Очевидно е, че между тях  е настъпило  пълно духовно  и  физическо  отчуждение. Бракът им е лишен от  съдържание и смисъл, който е вложил законодателя –взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство  /чл.14 от СК /, съвместно съжителство /чл.15 от СК/. Бракът съществува формално и  е социално неоправдан. Същият следва да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен .

 Съдът  не се произнася по въпроса за брачната  вина .

             Страните са изложили пред съда писмено  споразумение , което поддържат  в хода на съдебното производство. В  него излагат постигнатото съгласие относно прекратяването на брака и фамилното име на жената след развода. Поради навършено пълнолетие на двете деца, въпросите за  родителските права и издръжката не са обсъждани.             

          Съдът счита, че представеното споразумение отговаря на изискванията на чл.49 ал. 4 от СК и го приема като законосъобразно, поради което следва да бъде  утвърдено  и възприето с решението на съда  по делото.

             В съответствие  с Тарифата за държавните    такси,     които    се събират от съдилищата по реда на ГПК/ приета с ПМС № 38 /27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година/ съдът определя окончателна държавна такса  в размер на  50.00  лева, която следва  да бъде заплатена от двамата по равно.

 

            Водим от изложеното  съдът

 

            Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА  гражданския брак  сключен на 12.07.1970г. в гр.С., Община С., с акт за граждански брак №  ***г. на  Община гр.С. между В.Л.В., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и П.С.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** с развод, поради настъпило сериозно и непоправимо разстройство на брака.

            Съдът  не се произнася по въпроса за брачната  вина .

            УТВЪРЖДАВА  постигнатото С П О Р А З У М Е Н И Е между В.Л.В., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и П.С.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, по силата на което страните са постигнали съгласие, след развода жената да носи предбрачното фамилно име К. и в бъдеще да се именова П.С.К..

ОСЪЖДА В.Л.В., ЕГН **********, с постоянен адрес *** да  заплати на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –Троян ДТ в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща половината от окончателно определена ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева. 

ОСЪЖДА П.С.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***  да  заплати на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –Троян ДТ в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща половината от окончателно определена ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева. 

 Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните по делото .

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………..