РЕШЕНИЕ

 

№ 110

 

гр. Троян, 30.04.2014 год.

            В ИМЕТО НА НАРОДА

     Троянски районен съд,  граждански състав, в публично заседание на 02.04.2014 /втори април две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

                                                                                 Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

     при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 167  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

    Предявен  е от „Съни Ко” ООД, гр.Плевен, представлявано от Пламен Иванов, чрез адв.С.М. иск срещу  „М и Н” ООД гр.Троян,  представлявано от  Ангел Таслаков иск с правно основание чл.372 от ТЗ. В исковата си молба ищецът твърди, че ответникът дължи  сумата от 3 840 лева, представляваща незаплатено навло за извършен международен превоз по фактура № 0000003927/09.07.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска в съда- 21.12.2013 г. до окончателното й изплащане. Отправеното до съда искане е ответникът да бъде осъден да заплати горепосочените суми. Претендират се направените по делото разноски.

    При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК ответникът е представил писмен отговор, с който прави възражение във връзка с подсъдността, но не изразява становище по основателността на  предявения иск. 

   На 31.03.2014 година в съда е депозирана молба с вх.№2083/31.03.2014 година, с която ответното дружество  моли ход на делото да бъде даден в тяхно отсъствие, като оспорват сумата по наказателните лихви и направените разходи от ищеца, като в тази връзка молят да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза за установяване на фактическата стойност на претенцията в тази част.

   Приложените към исковата молба писмени доказателства са приети по делото, а именно: заявка-договор № 1608/28.06.2013 година, СМР от 03.07.2013 година – 2 броя, данъчна фактура №0000003927/09.07.2013 година, известие за доставяне, справка от Търговския регистър – 2 броя.

   От становището на ищтеца, процесуалното поведение на ответника и приложените по делото писмени доказателства преценени поотделно и в тяхната взаимовръзка и обусловеност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

  Ответното дружество „М и Н”ООД гр.Троян,  представлявано от  Ангел Таслаков, съгл. Заявка-договор №1608 е възложило международен автомобилен транспорт на ищцовото дружество  „Съни Ко” ООД, гр.Плевен, представлявано от Пламен Иванов.  Била е извършена транспортна услуга за превоз на товар от България до Германия с товарен автомобил с ДК № СА 5016 СВ, за което е била издадена  данъчна фактура № 0000003927/09.07.2012 година и заверено от получателя ЧМР. Независимо, че между страните е било договорено отсрочено плащане до 30 работни дни след фактурата и към настоящия момент ответната страна не е заплатила транспортното възнаграждение от 3 840 лева.

    В настоящия случай, тълкувайки взаимната воля между страните по делото, въз основа на заявката-договор, акцептирана без възражения, и на основание чл. 20 от ЗЗД, съдът намира, че между страните по делото е постигнато съгласие относно вида и количеството товар, цената на превозната услуга, срокове на доставяне и плащане на навло. По своята същност това са елементи на сключване договор за превоз. Не е налице спор досежно наличието на сключен между страните договор за извършване на международен автомобилен превоз, както и че ищецът, в качеството на превозвач се явява изправна страна по същия и че ответникът е получил стоката.

   Съобразно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗЗД ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

   В тежест на ищеца е да докаже наличието на валидна облигационно правна връзка между страните и изправността си. Договорът за превоз по правило е двустранен, възмезден и в случая на автомобилен превоз - реален, т. е. предаването на товара е елемент от фактическия състав на същия. Договорът за международен автомобилен превоз е неформален договор. За сключването му е необходимо да е налице съвпадане на насрещните волеизявления на съконтрагентите по него относно съществените му елементи - превозваните товари и навлото. Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност /чл. 9, § 1 СМР/. Тя няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

    В тежест на ответника е да установи, че е заплатил дължимото навло, но доказателства в тази насока не са ангажирани.

    С оглед изложеното иска с правно основание чл.372 от ТЗ  във вр.чл. 79, ал. 1 от ЗЗД  се явява изцяло основателен и като такъв следва да бъде уважен.                

   На основание чл. 78 ал.3 от ГПК ще следва съдебно-деловодните разноски да бъдат възложени на ответника.                                                                         

Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

   ОСЪЖДА „М и Н”ООД гр.Троян,  представлявано от  Ангел Таслаков ДА ЗАПЛАТИ НА „Съни Ко” ООД, гр.Плевен, представлявано от Пламен Иванов сумата 3 840.00 /Три хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, представляваща незаплатено навло за извършен международен превоз по заявка за международен транспорт от 28.06.2012г., за което е издадена фактура № 0000003927/09.07.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска в съда – до окончателното й изплащане на осн.чл.372 ал.2 от ТЗ вр.чл.79 ал.1 от ЗЗД.

   ОСЪЖДА „М и Н” ООД гр.Троян,  представлявано от  Ангел Таслаков ДА ЗАПЛАТИ НА „Съни Ко” ООД, гр.Плевен, представлявано от Пламен Иванов сумата 153.60 /сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща направени разноски за ДТ, както и сумата 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Ловешки окръжен съд.

                                                                  

                                                                         Районен съдия: