РЕШЕНИЕ

 

№ 109

 

гр. Троян,  30.04.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на втори април  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 184  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния К.Г.Б., ЕГН ********** за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция -  Център за настаняване  от семеен тип /ЦНСТ/ с Дълбок дол, община Троян, временно настанена по административен ред със заповед №ЗД-ЗД 0901/0006 от 07.02.2014г.  на Директора на ДСП – гр.Троян.

В молбата се твърди, че на 09.05.2011 година в ОЗД-Троян е регистриран първия случая, а  на 04.02.2014 година е получен втори сигнал, при който с искане за полицейска закрила е престъпено към настаняване на детето по административен ред.

Детето К.Г.Б. е родено на *** година в гр. Троян, видно от Акт за раждане № 0036/17.02.2009 година.

Излага се също, че майката на К. – Й.Л.Б. е имала брак с лицето Г.Н.Б., от който брак има две деца: Л.Г.Б., ЕГН ********** и К.Г.Б., ЕГН **********, които живеят при биологичният си баща в гр. Бургас и  не поддържат никаква връзка. Й.Б. и Г.Б.  нямат развод, поради което последващите раждания на децата, носят неговите имена. След раздялата с Г.Б., майката е живяла известно време с друг мъж – Х.Т., от който има дете – А., което е припознато. До преди година майката е съжителствала на семейни начала с лицето С.К.А., от който имат три деца – Д., на 6 години и 6 месеца, К., на 3 години и 11 месеца и А., на 2 години и 6 месеца.

Майката Й.Л.Б. няма собствено жилище, наемала е  частни квартири, които не е умеела да поддържа и е бягала от там заедно с децата си. Постоянният адрес на Й.Б. ***, на който адрес е живяла нейната леля И.Ц.К., но същата е настанена  от 01.12.2012 година в Дом за стари хора с. Д..

В Отдел „Закрила на детето” при ДСП-гр.Троян на 04.02.2014 година е била получена писмена жалба за децата: А.Х.Т., ЕГН **********, А.Г.Б., ЕГН **********, К. Г. Б., ЕГН ********** и Д.Г.Б., ЕГН ********** от лицето Ц.И.П., за неглижирано отношение от страна на майката Й.Л.Б., която не полагала необходимите грижи на децата си, че по-малките деца се отглеждали от най-голямата дъщеря – А., която не посещавала училище,  подстрекавала към  просия, че децата не се хранели редовно, искали си хляб от непознати, в зимни условия детето А. било босо и с лятна рокличка. Майката често сменяла местоживеенето си и се е налагало издирване. По повод на подадената жалба,  за установяване на истината на фактите и събитията споделени от лицата Ц. и М. П. е посетен последния  адрес на Й.Б. ***. На посочения адрес обаче се е било настанило друго лице, а Б. с четирите си деца отново е била заминала на друг адрес. Проведен е бил разговор със съседка, която е споделила, че през същия ден Й. е минала с най-малкото си дете, което си е поискало хляб, а тя им е сипала и манджа в един буркан. Съседката е говорила с упрек към майката, защото постоянно лъжела.

Детето К. няма личен лекар, не е ходило на детска градина. Майката дава информация, че децата имат личен лекар, но при извършена справка от ДСП се е оказало, че детето  не фигурирало в нито един регистър на нито един лекар.

С майката са били проведени многократни разговори и напътствия, както и вписване на дейности и задължения в план за действие, но тя не е изпълнила нищо или е демонстрирала „бягство”, или е правила обещания.

В молбата се твърди, че майката няма възможност да задоволи основни жизнени потребности от храна, отопление, облекло съобразно сезона, здравни грижи, емоционална топлина на децата, липсва каквато и да е било родителска грижа и контрол.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Й.Л.Б. и Г.Н.Б., редовно призовани се явяват лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява Директора Даниела Петкова.

За Центъра за настаняване от семеен тип с.Дълбок дол се явява Директора Ирена Ковачева.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: Заповед № ЗД-ЗД 0901/0006 от 07.02.2014 година на ДСП-Троян, социален доклад за промяна мярка за закрила на дете на ДСП-Троян, удостоверение за настоящ адрес изх.№ 04-186 от 23.01.2014 година на Община гр. Троян, удостоверение за постоянен адрес изх.№ 04-185/23.01.2014 година на Община гр. Троян, удостоверение за постоянен адрес изх.№ 04-182/23.01.2014 година на Община гр. Троян, удостоверение  за настоящ адрес изх.№ 04-183/23.01.2014 година на Община гр. Троян, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца изх.№ 04-184 от 23.01.2014 година на Община гр. Троян, удостоверение за семейно положение, съпруга/а и деца изх.№ 04-181/23.01.2014 година на Община гр. Троян и удостоверение за раждане на К.Г.Б., се установява,  че  адекватната мярка за закрила в конкретния казус е настаняването на малолетния К.Г.Б., ЕГН ********** в специализирана институция. В случая тя е посочената от ДСП – Троян, а именно Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, община Троян.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

            НАСТАНЯВА К.Г.Б., ЕГН ********** с родители: баща Г.Н.Б. и майка Й.Л.Б. в Център за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол, община Троян, обл.Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: