РЕШЕНИЕ      151

 

гр. Троян,  16.06.2014година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 28.05.2014г. /двадесет и осми май, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

                                                                       Председател:СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. Дело № 207 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е по реда на чл.547 вр. чл.542 и сл. от ГПК, вр. чл. 45, ал.1, т.5 и т.9 от ЗГР във връзка с чл. 73, пр.І от ЗГР.

М.М.Б. *** е предявил срещу Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова и срещу Община Априлци  представлявана от Кмета Бенко Вълев иск по реда на чл. 547 от ГПК във връзка с чл. 542 от ГПК във връзка с чл. 45, ал.1, т.5 и т.9 от ЗГР във връзка с чл. 73, пр.І от ЗГР.

В молбата си твърди, че е роден на *** ***, от родители: майка  Т.М.П., с ЕГН ********** и баща  М.С.П., с ЕГН **********. Излага, че в началото на настоящата година е имал нужда да се снабди с дубликат от удостоверение за раждане, но при направена справка в Регистрите на населението установил, че за място на раждане е отразено с. Зла река, община Априлци, а не с. Дебнево, община Троян, както е в действителност. Твърди, че във всичките му лични документи – лична карта, свидетелства за управление на МПС, удостоверение за граждански брак, дипломи за завършено средно и висше образование и др., е отразено, че е роден в с. Дебнево, община Троян. На всички негови близки и познати е бил известен факта, че той е роден в с. Дебнево,  община Троян.  Счита, че това разминаване относно месторождението му, отразено по един начин в акта за раждане, и по друг начин в останалите лични документи, би могло да му създаде пречки и затруднения в бъдеще.

Твърди също, че освен мястото на раждане, в акта за раждане погрешно е записано и фамилното име на неговата майка. Към момента на раждането му майка му се е намирала в брак с неговия баща и е носила неговото фамилно име – Петкова. Излага, че в акта за раждане е била записана с фамилно име Р., но тя никога не е носила подобно фамилно име, а предбрачната й фамилия е Р..

Моли съда да постанови решение, с което приеме за установено по отношение на Община Троян и Община Априлци, че е роден на ***г***, от родители – майка  Т.М.П., с ЕГН ********** и баща  М.С.П., с ЕГН ********** и това да се отрази в актовите книги. В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства.                           Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, изразила е писмено становище, че не оспорва предявения иск, не са ангажирани доказателства.                                                                                Заинтересованата страна Община Априлци е редовно призована, изразила е писмено становище, че не оспорва предявения иск, не са ангажирани доказателства.                                         Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание призовани не се явява представител.                                                                                   От приложените към делото писмени доказателства: удостоверение за раждане – дубликат на М.М.Б., копие от лична карта, копие от свидетелство за правоуправление на МПС, копие на военна книжка, копие на свидетелство за зрелост, копие на  диплома за завършено висше образование, копие на удостоверение за граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници № 19/24.02.2014 година на Кметство с. Дебнево, Община Троян и удостоверение за раждане - дубликат на Т.М.Р. и от показанията на разпитаният по делото свидетели,  се установява следното:                                                                                От приложеното на л.4 от делото ксерокопие на у-ние за раждане – дубликат се установява, че молителят е роден на *** *** от майка – Т.М.Р. и  баща – М.С.П..                                                                                            От представеното по делото като доказателство – препис извлечение от акт за смърт №0051 от 22.02.2011г. на Община Троян се установява, че Т.М.П. е починала на 21.02.2011г., а от приложеното на л.12 у-ние за наследници, издадено от Кметство с.Дебнево,  община Троян, се установява, че Т.М.П., починала на 21.02.2011г., е оставила наследници -  съпруга си  М.С.П. и сина си – М.М.Б..                                                                                              По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Р.К.Д.-леля на молителя и М.С.П.- баща на молителя. От показанията на свидетелката  Д. се установява, че молителят е роден в с.Дебнево, община Троян, а не както е отразено в акта за раждане – с.Зла Река, община Априлци. Свидетелката е категорична, че „…Майката на М., когато беше бременна с него  си слезе в с. Дебнево, да се роди  детето там, защото е по-близо и защото в с. Зла река нямаше болница. Аз също си родих детето в с. Дебнево….”. Отделно от това, свидетелката установя , че „…По време,  когато се  роди М. родителите  му са били женени, с брак. Ние с майката на М. бяхме с една фамилия Р., защото бащите ни са братя, а как са я записали нея не знам. Категорична съм, че М. е роден в с. Дебнево, защото малко след като той се роди, аз родих моето дете….”. От показанията на свидетеля Петков се установява, че „…..Когато се оженихме с майката на М., която е от с.Дебнево, заживяхме в с. Зла река. След като тя забременя, ние отидохме да живеем в с.Дебнево, тъй като там  има болница и акушерка. М. се роди в болницата в с. Дебнево, но поради грешка му издадоха Акт за раждане от с. Зла река. Когато се роди М. имахме брак с майка му и тя носеше моята фамилия - Т.М.П.…”.    Съдът внимателно анализира показанията на свидетелите, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.                                                                                                     При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Молбата е с правно основание чл.73 вр. чл.454 ал.1 от ЗГР. Същата е допустима, а разгледана по същество се явява и основателна по следните съображения: „Съгласно чл. 38, ал.4 от ЗГР, “при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред”.

          Разпоредбата на чл. 542 от ГПК, която се сочи в исковата молба като основание за същата, е приложима само в конкретни случаи, а именно- когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежен ред (като например свидетелство за завършено образование, акт за гражданско състояние и други) и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, като лицето, което черпи права от този факт, може да иска с молба до районния съд да установи факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответният документ. Съгласно чл. 547 от ГПК по този ред и със същите последици могат да се поправят грешки в документите по чл. 542, когато закон не предвижда друг ред за поправянето им. В настоящият случай се желае поправяне на грешка във вече съставен акт за раждане.

          От приложеното по делото удостоверение  за раждане на М.М.Б., съгласно чл.45, ал. 1, т.5 от ЗГР е вписано място на раждане - област, община, населено място или държава, а съгласно чл.45, ал. 1т. 9 от ЗГР  са вписани данни за родителите – имена,  ЕГН, гражданство като майката е записана с имената Т.М.Р.. От  събраните по делото гласни доказателства се установи, че родителите на молителя към ***г. са били в брак, поради което майката е носела фамилното име на съпруга си – П., така както е отразено в препис-извлечение от акт за смърт и у-ние за наследници /л.11,12/.

          Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че молбата като основателна следва да се уважи , като се допусне  поправка на имената на единият от родителите на  М.М.Б., ЕГН **********, в Акт за раждане №5 от 10.02.1952г., съставен в с.Зла река, община гр.Априлци, а именно: като  място на раждане да бъде отразено с.Дебнево, община Троян, обл.Ловеч, а фамилното име на  майката вместо Р., да бъде променено на Петкова.

          След влизане в сила на съдебното решение, препис от същото следва да се изпрати на Община гр.Троян и Община гр.Априлци за отразяване промяната в акта за раждане на молителя, както и на Бюро съдимост при Районен съд гр.Троян.

          С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р Е Ш И:

 

          ДОПУСКА ПОПРАВКА в Акт за раждане №5 от 10.02.1952г., съставен в с.Зла река, Община гр.Априлци, като фамилното име на  единият от родителите на М.М.Б., ЕГН ********** вместо  „Р.”, бъде променено на „П.”, а като  място на раждане да бъде отразено „с.Дебнево, Община Троян, обл.Ловеч”, вместо „с.Зла река, Община Априлци”.

             След влизане в сила на съдебното решение, препис от същото да се изпрати на Община гр.Троян и Община гр.Априлци за отразяване промяната в акта за раждане на молителя.

          След влизане в сила на съдебното решение, препис от същото да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд гр.Троян.

          Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Ловеч в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: