РЕШЕНИЕ

 

№ 27

 

Гр.Троян, 21.02.2014 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 21.02.2014 /двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                              

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №255 по описа на ТРС за  2013  год., за да се произнесе – съобрази:

         Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

По  гр.д.№255/2013г. е постановено  Решение №244 от 15.11.2013г. на ТРС, което е обжалвано и с Определение №58 от 21.01.2014г., постановено по в.гр.д.№26/2014г. на ЛОС съдът е констатирал, че в диспозитива на решението липсват субективните предели на силата на присъдено нещо, което несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване  представлява очевидна фактическа грешка и следва да бъде поправена по смисъла на чл.247 от ГПК.

         В изпълнение указанията дадени в Определение №58 от 21.01.2014г., постановено по в.гр.д.№26/2014г. на ЛОС, настоящия състав при предвидената процедура по реда на чл.247 ал.ІІ предл.І-во от ГПК е съобщил на страните за исканата поправка, с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.

         В предвидения в чл.247 ал.ІІ  предл.2-ро от ГПК срок, не е постъпил такъв.

         Съдът, на основание чл.247 от ГПК счита, че  следва да бъде извършена поправка в диспозитива на решението, като същия се чете: „ ОТХВЪРЛЯ  предявения от С.Н.Я. ***, ЕГН **********  срещу Кооперация „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА”, представлявана от законния си представител Цанко Найденов Спасовски иск  по чл.422 от ГПК във вр.чл.415 от ГПК вр. чл. с 280 от ЗЗД  за сумата от 2400.00 – две хиляди и четиристотин лева, представляваща  дължимо възнаграждение по граждански договор от 01.01.2012г., сумата от 48.00 – четиридесет и осем лева разноски за ДТ и  сумата от 212.00 -двеста и дванадесет лева разноски за един адвокат, за които има издадена заповед за изпълнение №76/01.02.2013г. по ч.гр.д. №125/2013г. по описа на ТРС.”                                                                                                       Водим от изложеното и съгласно разпоредбата на чл.247 ал.3 във вр. ал.4 и чл.250 ал.3  от ГПК,  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в диспозитива на Решение №244/15.11.2013година, постановено по гр.д.№255/2013г. на ТРС, същия се чете: „ ОТХВЪРЛЯ  предявения от С.Н.Я. ***, ЕГН **********  срещу Кооперация „ТРОЯНСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА”, представлявана от законния си представител Цанко Найденов Спасовски иск  по чл.422 от ГПК във вр.чл.415 от ГПК вр. чл. с 280 от ЗЗД  за сумата от 2400.00 – две хиляди и четиристотин лева, представляваща дължимо възнаграждение по граждански договор от 01.01.2012г., сумата от 48.00 – четиридесет и осем лева разноски за ДТ и  сумата от 212.00 -двеста и дванадесет лева разноски за един адвокат, за които има издадена заповед за изпълнение №76/01.02.2013г. по ч.гр.д. №125/2013г. по описа на ТРС.”

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: