Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 261   от   24.10.2014 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 26.09.2014г. /двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета/ година публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско  дело № 261/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано  горното дело по искова молба предявена от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост” 4, ул. Бизнес парк София, сгр.14, БУЛСТАТ 130697606, представлявано от законния представител Луик Льо Пишу, чрез пълномощника си  юриск.Даниела Въчева от САК против К.Р.Г. ***, с  правно основание чл.422 във връзка с 415 от ГПК.

Ищецът заявява, че с договор за кредит за покупка на стоки и услуги с № CREX – 02565066 от 05.03.2011 година  е отпуснал заем в размер на 833.37 лева. Сумата, предмет на горепосочения договор е предоставена директно на ответника, съгласно чл. 1 от договора, с което ищецът е изпълнил задължението си по него. С превеждането на сумата по посочения договор, фактическият състав по реалната сделка е изпълнен. Въз основа на чл. 2 от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 12 месечни вноски – всяка по 80.91 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищеца.

Ответницата К.Р.Г. е преустановила плащането на вноските по кредит номер CREX – 02565066 от 05.03.2011 година, като към тази дата са погасени 6 месечни вноски. На основание чл. 3 от договора вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. По този начин ответникът е следвало да изплати заема увеличен с надбавката в размер на 485.58 лева, представляващ оставащите 6 броя погасителни вноски към 05.04.2012 година, към която дата е станал изискуем в целия му размер.

Ответницата Г. дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 94.69 лева за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита – 04.11.2011 година до 26.11.2013 година. Към настоящия момент ответникът дължи на ищеца общо сумата в размер на 580.27 лева.

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК към РС гр. Троян. По ч.гр.д.№ 1388/2013 година по описа на ТРС е издадена заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от ответницата срещу издадената заповед. На основание чл. 415, ал.1 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането си в едномесечен срок.

Моли съда, да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплати на ищеца: сумата 446.75 /четиристотин четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ лева – главница, представляваща неизплатено задължение по кредита, 38.83 /тридесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл. 2 от договора, 94.69 /деветдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит,  за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 04.11.2011 година до 26.11.2013 година, или общо дължима сума 580.27 /петстотин и осемдесет лева и двадесет и седем стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми за изплащане, както и съдебните разходи по заповедното производство в размер на  25.00/двадесет и пет/ лева - разноски за държавна такса и 100.00/сто/ лева юрисконсултско възнаграждение.

Претендират се разноски и по настоящото дело в размер на 25.00 – двадесет и пет лева, представляваща заплатена ДТ, както и 100.00 /сто/ лева юрисконсултско  възнаграждение.

По реда на чл.131 от ГПК на ответникът е изпратено копие от искова молба и доказателства.    

            В срока за отговор не е постъпил такъв от ответника, същият не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права е уведомен с разпореждането на съда от 03.04.2014 година.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован не се явява и не се представлява. С молба вх.№4366/09.07.2014г. по описа на ТРС, чрез процесуалния си представител  юрисконсулт Даниела Въчева моли делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие, поддържа иска и моли същият да се уважи. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, ако са налице предпоставките за това.

            Ответникът р.пр. не се явява в съдебно заседание, не се представлява, не изразява становище по иска и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият се е възползвал от това си право с молба вх.№4366/09.07.2014г. на ТРС.

С оглед на изложеното съдът счита, че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявеният  иск  бъде уважен.

Следва да се има предвид обаче, че съгласно разпоредбата на чл.422. ал.1 от ГПК искът се счита, че е предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Предвид изложеното съдът намира, че предявеният  иск се явява доказан по основание и размер.

Ответникът следва да заплати на осн.чл. 78 ГПК сторените от ищеца разноски за настоящото производство в размер на 25,00 – двадесет и пет лева разноски по делото за ДТ и 100,00 – сто лева минимално адвокатско възнаграждение.

 

                      Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА К.Р.Г. ***, ЕГН - **********, че дължи на кредитора „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Луик Льо Пишу, чрез пълномощника юрисконсулт Даниела Иванова Въчева, сумата 446.75 /четиристотин четиридесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ лева – главница, представляваща неизплатено задължение по кредита, ведно със законната лихва, считано от 11.12.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, 38.83 /тридесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл. 2 от договора, 94.69 /деветдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, представляваща мораторна лихва за периода от 04.11.2011г. до 26.11.2013г., както и сторените по ч.гр.д.№1388/2013г. разноски.

ОСЪЖДА К.Р.Г. ***, ЕГН - ********** да  заплати на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от Изп. Директор Луик Льо Пишу сторените по гр.д.№261/2014г. по описа на ТРС разноски в размер на 25,00 – двадесет и пет лева разноски по делото за ДТ и 100,00 – сто лева юрисконсултско възнаграждение, на осн.чл. 78 ГПК.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се приложи по ч.гр.д №1388/2013г. на ТРС.

 

 

                                                                Районен съдия: