РЕШЕНИЕ      176

 

Гр.Троян 27.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на  11.06.2014 година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр.дело № 263 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

               Производство с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Исковата молба  е за развод  с правно основание чл. 49, ал.1 от СК, подадена от Ц.С.М. *** срещу А.А.М. ***.  Моли съда да прекрати брака му с ответницата, сключен на 27.05.2006г. в гр.Троян, като дълбоко и непоправимо разстроен. Ищецът излага, че от брака си имат родено едно дете – Д.Ц.М., роден на *** година.  Твърди, че в началото бракът им вървял добре и са поддържали добри съпружески отношения. През месец октомври 2011 година, предвид тежките икономически условия в страната, ответницата  заминала за Англия. Детето  останало да живее при баща си, а след като А. си  намерила работа, през месец септември 2012 година ищецът завел детето при нея в Англия, където го записали на училище. Излага, че поддържа със сина си почти ежедневни контакти по „скайп” или телефон, като ответницата не възпрепятства по никакъв начин връзката между тях. Излага, че от месец септември 2011 година  живеят във фактическа раздяла, нямат общи интереси, обща каса, нито общ съпружески живот. Бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално, лишен от съдържание и запазването му е неоправдано.

По време на брака съпрузите нямат придобити движими и недвижими имущества, нямат  общи влогове. Ищецът заявява, че няма претенции към ответницата относно имуществени отношения. Не възразява при постановяване на съдебното решение, родителските права да бъдат предоставени  за упражняване от ответницата, а той ще им заплаща месечна издръжка за детето в размер на 85.00 лева. Не възразява също така, след прекратяването на брака ответницата да продължи да носи  фамилното име „М.”. Не възразява режима на лични отношения с детето да бъде определен по взаимно съгласие с майката, като се съобразят ваканциите на детето.

            На ответницата  А.А.М. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея, която в срока по чл.131 от ГПК  е депозирала писмен отговор, с който заявява, че предявения иск е допустим и основателен.

            Твърди, че действително  с ищеца са съпрузи от 2006 година и от брака си имат дете – малолетния Д.Ц.М., роден на *** година, както и че от месец октомври 2011 година, заедно с детето са се установили да живеят в Англия, където работи като медицинска сестра, а детето  посещава училище. Заявява, че не желае да се връща в Република България, а с оглед на обстоятелството, че с ищеца по делото са във фактическа раздяла от 2011 година счита, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и неговото съществуване е неоправдано.

            Заявява, че е съгласна и желае родителските права да бъдат възложени на нея.  Желае също така, след  прекратяването на брака да носи фамилно име „М.”. Режима  на личните контакти на детето със своя баща ще бъдат уредени между страните по взаимно съгласие. Не желае съдът да се произнася относно вината за разстройството на брака.

В съдебно заседание ищецът се явява лично и поддържа иска за развод, така както е предявен с правно основание чл.49 ал.1 от СК. Моли същият да бъде уважен, а бракът  да се прекрати като дълбоко и непоправимо разстроен. Не претендира за разноски.

Ответницата редовно призована, не се явява, представлява се в процеса от  адв.Е.Ц. ***- упълномощен защитник, който поддържа становището изложено в отговора към ИМ. Не ангажира доказателства.

По искане на ищеца, в проведеното на 11.06.2014г. открито с.з. са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Н.Т.В. и К.И.Д..

След преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните и събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателства, съдът намира за установено следното:

          От фактическа страна:                                                                                   От приложеното  Удостоверение за сключен  граждански брак от 27.05.2006г. от Община Троян – дубликат е видно, че страните са сключили такъв  на 27.05.2006 година в гр.Троян.

От показанията на свидетелите, които съдът намира за обективни и непротиворечиви, поради което кредитира същите с доверие се установява, че бракът между страните съществува само формално, тъй като от 2011г. те са разделение. И двамата свидетели са категорични, че между съпрузите липсват нормални съпружески отношения, поради което  запазване на брачната връзка за в бъдеще е  невъзможно.

От правна страна:         

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът намира, че брачният иск е доказан по основание. Анализът на доказателствения материал налага извода, че бракът е изпразнен от съдържание при това състояние на съпружеските отношения,  брачния им съюз не може да постигне целите на брака и той съществува само формално. Брачната криза и настъпилата фактическа раздяла водят до извода, че не може да се очаква възстановяване на нормални съпружески отношения между Ц.С.М. и А.А.М., поради което запазването на брака е безпредметно и не е в интерес на съпрузите и обществото. От тези факти съдът направи извода, че личните отношения между съпрузите не са на основата на взаимното уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност, необходими за съществуването на взаимност между съпрузите, което е заложено в разпоредбите на Семейния кодекс. В тази насока съдът констатира, че брачната връзка между ищцата и ответника е изпразнена от съдържание, тъй като се установи, че в живота и на двамата съществува друг партньор. Съдът счита, че така изяснената фактическа обстановка съставлява хипотезата на чл. 49, ал. 1 от СК, налице е дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията между страните, поради което бракът им следва да се прекрати. Касае се за едно отрицателно  състояние на брачната им връзка - антипод на понятието за брачен съюз, отрицание на нормалното съдържание на съпружеската общност, която е напълно и окончателно разрушена, липсва и минималната наличност на изискваното от морала и закона съдържание на една нормална брачна връзка. Необратимо са изчезнали между съпрузите взаимната любов, вярност и привързаност един към друг. Понастоящем, формално съществуващата брачна връзка окончателно е опразнена от нейното дължимо  според закона и морала, необходимо вътрешно съдържание. Налице е дълбоко и пълно разстройство на брака им, от който е останала само формално юридическата връзка, която съществува само на книга. Това дълбоко разстройство е и непоправимо - то е трайно, постоянно, окончателно, без възможност за преодоляване и без възможност за възстановяване на брачната общност и на нормални съпружески отношения. Между съпрузите е настъпил пълен и окончателен разрив и не съществуват никакви изгледи за укрепване и заздравяване на брака, за което важна роля е изиграла и продължителната фактическа раздяла между тях.  Разводът в случая е едно състояние, от което няма друг възможен житейски изход. След като бракът е безполезен от гледна точка на обществото,  ненужно е неговото изкуствено запазване, тъй като не може да играе ролята на наказание, поради което, когато е дълбоко и непоправимо разстроен, без оглед на становището даже и на не виновния съпруг, същият следва да се прекрати, а в случая, на основание чл. 49, ал. 3 от СК, съдът счита, че изключителна вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи. С оглед направеното от ищеца искане, родителските права по отношение на малолетния Д.Ц.М., роден на ***г. за в бъдеще следва да се  предоставят за упражняване на  неговата майка и законна представителка  А.А.М., което ще бъде в негов интерес. По делото по безспорен начин е установено, че детето живее с майка си в Англия където учи  и в момента обучението му продължава, както и че майката е осигурила добри условия  за неговото  отглеждане и възпитание. Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на майката.

На бащата  ще следва да бъде определен свободен режим на лични отношения  с детето, тъй като това е право както на детето, така и на родителя, който не упражнява родителските права с оглед запазване на  физическата и емоционална връзка между тях.

            Издръжката за непълнолетното  дете не е определяна и съдът ще следва да определи дължащата се издръжка. Съгласно разпоредбата на чл.143  ал. 2 от СК родителите дължат  издръжка на своите не навършили пълнолетие деца, независимо дали  са работоспособни  и дали могат да се издържат от имуществото си. В настоящия казус, размера на месечната издръжка за малолетния Д. следва да бъде определена в размер на 85.00 лева, с оглед постигнатото между страните съгласие досежно размера.

            Съгласно чл. 56 ал.1 изр. 2  от СК, когато от брака има не навършили пълнолетие деца, съдът служебно следва да се произнесе за ползването на семейното жилище. От доказателствата става ясно, че съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона.

            След прекратяването на гражданския брак, съпругата ще продължи да носи  брачното си фамилно име М..

            При този изход на процеса, в съответствие с Тарифата за държавните такси, които събират съдилищата  по ГПК / приета с ПМС  № 38 /27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година /  съдът определя окончателна държавна такса  в размер на   50.00   лева, която следва да бъде заплатена от двамата съпрузи по равно.  Ответницата ще следва да заплати   4 %ДТ върху присъдената издръжка за три години в размер на  122.40 /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева. С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.329 ал.І изр. последно от ГПК  останалите разноски по делото следва да останат така както са направени от страните.

Водим от изложеното, съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И:

 

            ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на  27.05.2006г. с акт за граждански брак № 37 от 27.05.2006г. на Община гр.Троян, обл.Ловеч,  между Ц.С.М., ЕГН ********** *** и А.А.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:гр.Троян, ул. Дрянска Чешма №2А, адв.Е.Ц. *** с развод,  поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК.

            ВИНА   за    дълбокото    и непоправимо разстройство на брака  имат  двамата съпрузи.

            УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – Д.Ц.М., роден на ***г. предоставя на майката А.А.М., ЕГН **********.

            Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на майката.

           ОПРЕДЕЛЯ свободен режим на лични отношения на бащата Ц.С.М., ЕГН ********** *** с роденото от брака дете Д.Ц.М., роден на ***г., ЕГН **********.  

            ОСЪЖДА Ц.С.М., ЕГН ********** *** да заплаща на А.А.М., ЕГН ********** ***, в качеството и на майка и законен представител на малолетния си син Д.Ц.М., роден на ***г., ЕГН ********** месечна издръжка , считано от 03.04.2014 година  за в бъдеще, ведно със законните лихви за всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменяване или прекратяване на издръжката.

            След прекратяване на гражданския брак, жената  ще носи брачното си фамилно име – М. .

            ОСЪЖДА Ц.С.М., ЕГН ********** *** да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет /лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената в размер на 50.00 /петдесет/ лева, както и сумата от 122.40 /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева представляваща ДТ за дължимата издръжка за три години.

            ОСЪЖДА А.А.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:гр.Троян, ул. Дрянска Чешма №2А, адв.Е.Ц. ***, да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет /лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената в размер на 50.00 /петдесет/ лева.                                              

            Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото .

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..