Р Е Ш Е Н И Е

№237

гр.Троян, 06.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

           

            Троянски районен съд,  в публичното заседание на осми септември  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело №272 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

             Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

            Предявена е искова претенция с правно основание чл. 108 от ЗС.

   Ищците Д.Б.Д. и Г.Ц.Д. *** са предявили иск против В.Г.М. *** с правно основание чл.108 от ЗС.

   В исковата молба се твърди, че ищците  са съсобственици на  недвижим имот, находящ се в гр.Троян, представляващ поземлен имот с идентификатор №73198.508.342 по КККР на гр.Троян, одобрен със Заповед  № РД-18-11/20.04.2007г. на ИД на АГКК Ловеч, с адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Стою комитата”, с площ от 353 кв. метри, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 501059500, при съседи на имота: 73198.508.343, 73198.508.344, 73198.508.386, 73198.508.341, ведно с построената в този имот сграда с идентификатор 73198.508.342.1,  със застроена площ 38 кв.метри, брой етажи: 2/два/; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

Излагат, че имота е придобит от двамата ищци при режим на СИО, като при закупуването му на 18.10.2007г.  върху същия е имало учредено право на ползване в полза на трето лице Г.М.П.. Излагат, че след неговата смърт, в имота се е настанил ответникът без тяхно съгласие и към настоящия момент същия  го владее и ползва, с което им пречи да упражняват правото си на собственост в пълен обем.

   Молят съда да постанови решение, с което осъди ответника да  отстъпи собствеността и предаде владението на  описания  подробно в ИМ имот.

По реда на чл.131 от ГПК  на ответника е  изпратено копие от  исковата молба и доказателствата. 

            При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК  ответникът не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права е  уведомен с разпореждането на съда от 07.04.2014 година.

В съдебно заседание  ищците, редовно призовани не се явяват и не се представляват. Депозирани са в деловодството на ТРС молби за наличие на ангажимент и на страната и на нейния процесуален представител, които са  постъпили след  проведеното с.з.

Ответника, редовно призован се явява лично в с.з. прави  признание на исковата претенция.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, съдът прие, че срещу ответника следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.108 от ЗС  да се уважи изцяло.

С оглед изхода на процеса, следва да се уважи искането на ищцовата страна за присъждане на сторените по делото разноски.

                Воден от гореизложеното, съдът

 

                                   Р   Е   Ш  И  :

 

    ПРИЗНАВА за установено, на основание чл.108 от ЗС по отношение на ответника В.Г.М. ***, ЕГН **********,  че ищците Д.Б.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Г.Ц.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** са собственици на недвижим имот, находящ се в гр.Троян, представляващ поземлен имот с идентификатор №73198.508.342 по КККР на гр.Троян, одобрен със Заповед  № РД-18-11/20.04.2007г. на ИД на АГКК Ловеч, с адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Стою комитата”, с площ от 353 кв. метри, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 501059500, при съседи на имота: 73198.508.343, 73198.508.344, 73198.508.386, 73198.508.341, ведно с построената в този имот сграда с идентификатор 73198.508.342.1,  със застроена площ 38 кв.метри, брой етажи: 2/два/; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС В.Г.М. ***, ЕГН ********** ДА ПРЕДАДЕ на ищците Д.Б.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Г.Ц. Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** ВЛАДЕНИЕТО на описания по-горе недвижим имот.

ДАВА на ищците шестмесечен срок от влизане на настоящото решение в сила за отбелязването му в Службата по вписванията, съгласно чл.115 ал.2 от ЗС.

Осъжда В.Г.М. ***, ЕГН ********** да заплати на ищците - Д.Б.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Г.Ц.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес *** стороените по делото разноски в размер на 472.00- четиристотин седемдесет и два лева, представляващи ДТ и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му пред Ловешки окръжен съд.

 

 

                                                                         Районен съдия: