РЕШЕНИЕ

 

№ 33

 

гр. Троян,  26.02.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на пети февруари  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 3  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния А.С.А., в семейството на Н.М.А. и А.Ю.А.. Малолетния А.С.А., ЕГН-********** е временно настанен по административен ред със заповед №ЗД-ЗД 0901 от 21.12.2013г.  на Директора на ДСП – гр.Троян.

В молбата е изложено, че детето А.С.А. е роден на ***г. в гр.Троян. Отглеждало се е от двамата  родители до смъртта  на майката Е.И.А. /починала на 20.03.2009г./, след което бащата е поел грижите за детето. Твърди се, че не след дълго, на 27.07.2013г. умира бащата на детето и основните грижи по отглеждането му са поети от неговата баба Н.М.А.  и неговия дядо А.Ю.А..

 В молбата се твърди, че семейство А. са заявили желание да се грижат за отглеждането и възпитанието на внука си. Подали са молба в ОЗД гр.Троян. Излага се, че след проводени срещи и разговори с бабата и дядото на детето,  след посещение в дома на семейството, социалните работници са установили добри условия за живот със всичко необходимо за правилното развитие и отглеждане на малолетния А.С.А.. Н. и А. А., както и детето били силно привързани един към друг, показвали обичта си към детето и полагали адекватни грижи за него.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Н.М.А. и А.Ю.А., редовно призовани се явяват лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява Директора Даниела Петкова.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: копие от социален доклад на ДСП гр. Троян, копие на заповед № ЗД-ЗД 0901/0028 от 21.12.2013 година на ДСП-гр. Троян, удостоверение за раждане на А.С.А., удостоверение за семейно положение изх.№ 04-2880/06.12.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за настоящ адрес изх.№ 04-2879/06.12.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за семейно положение изх.№ 04-2884/06.12.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за настоящ адрес изх.№ 04-2883/06.12.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за постоянен адрес изх.№ 04-2882/06.12.2013 година на Община гр. Троян, удостоверение за настоящ адрес изх.№ 04-0020/03.01.2014 година на Община гр. Троян, декларация за даване на съгласие по чл. 24 ал.3 от ЗЗДт, на Н.М.А., декларация за даване на съгласие по чл. 24 ал.3 от ЗЗДт, на А.Ю.А. и молба вх.№ ЗД-94НН/008 от 18.11.2013 година.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

            НАСТАНЯВА А.С.А., ЕГН-********** с родители: баща С.А.А. и майка Е.И.А. в семейството на Н.М.А., ЕГН-********** и А.Ю.А.,, ЕГН-********** *** до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: