РЕШЕНИЕ

 

  174

 

Гр.Троян 27.06.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на  28.05.2014г. /двадесет и осми май, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр.дело № 309 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производство с правно основание чл.49 ал.1 от СК.

Исковата молба  е за развод  с правно основание чл. 49, ал.1 от СК, подадена от И.Й.Р. *** против Ц.И.Р..  Моли съда да прекрати брака му с ответницата, сключен на 21.08.2010г. в гр.Троян, като дълбоко и непоправимо разстроен. Моли, след прекратяване на брака семейното жилище да се предостави на него, тъй като е придобито преди сключването на брака и е негова лична собственост. От брака си нямат родени деца. В исковата молба е изложено, че в началото брака е протичал нормално, между съпрузите нямало недоразумения, живели заедно около две години, през които били истински щастливи. Твърди, че постепенно отношенията по-между им започнали да се влошават, престанали да контактуват и се отдалечавали един от друг, като през септември 2012 година ответниците се разделили и съпругата заживяла с друг мъж. Излага, че брака им съществува формално, че същият е лишен от всякакъв смисъл и съдържание и съществуването му е неоправдано.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата е представила становище, което по смисъла на ГПК не представлява отговор, съдържащ задължителни реквизити.

В съдебно заседание ищецът се явява лично и с пълномощника си адв.С. Станчева от ЛАК. Поддържа иска за развод, така както е предявен с правно основание чл.49 ал.1 от СК. Моли искът  да бъде уважен, а бракът  да се прекрати като дълбоко и непоправимо разстроен. Не претендира за разноски.

Ответницата редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

След преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните и събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателства, съдът намира за установено следното:

          От фактическа страна:                                                                        

          От приложеното ксерокопие на Удостоверение за сключен  граждански брак от 21.08.2010г. от Община Троян е видно, че страните са сключили такъв  на 21.08.2010 година в гр.Троян.

В хода на производството в полза на ищцовата страна  са събрани гласни доказателства, чрез разпит на двама свидетели М.А.А. и М.С.Д..

Съдът внимателно анализира показанията на  свидетелката М.А.А. съгласно разпоредбата на чл.172 от ГПК, с оглед евентуална заинтересованост, но съобразявайки всички други данни по делото счита, че същите не се опровергават, а се подкрепят от останалия  доказателствен материал. В показанията си пред съда  двамата свидетели установяват факта на  настъпилата  между страните фактическа раздяла и причините за това. И двамата свидетели са категорични, че между съпрузите липсват нормални съпружески отношения, поради което  запазване на брачната връзка за в бъдеще е  невъзможно.

От правна страна:     

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът намира, че брачният иск е доказан по основание. Анализът на доказателствения материал налага извода, че бракът е изпразнен от съдържание при това състояние на съпружеските отношения,  брачния им съюз не може да постигне целите на брака и той съществува само формално. Брачната криза и настъпилата фактическа раздяла водят до извода, че не може да се очаква възстановяване на нормални съпружески отношения между И.Й.Р. *** и Ц.И.Р., поради което запазването на брака е безпредметно и не е в интерес на съпрузите и обществото. От тези факти съдът направи извода, че личните отношения между съпрузите не са на основата на взаимното уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност, необходими за съществуването на взаимност между съпрузите, което е заложено в разпоредбите на Семейния кодекс. В тази насока съдът констатира, че брачната връзка между ищцата и ответника е изпразнена от съдържание, тъй като се установи, че в живота и на двамата съществува друг партньор. Съдът счита, че така изяснената фактическа обстановка съставлява хипотезата на чл. 49, ал. 1 от СК, налице е дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията между страните, поради което бракът им следва да се прекрати. Касае се за едно отрицателно  състояние на брачната им връзка - антипод на понятието за брачен съюз, отрицание на нормалното съдържание на съпружеската общност, която е напълно и окончателно разрушена, липсва и минималната наличност на изискваното от морала и закона съдържание на една нормална брачна връзка. Необратимо са изчезнали между съпрузите взаимната любов, вярност и привързаност един към друг. Понастоящем, формално съществуващата брачна връзка окончателно е опразнена от нейното дължимо  според закона и морала, необходимо вътрешно съдържание. Налице е дълбоко и пълно разстройство на брака им, от който е останала само формално юридическата връзка, която съществува само на книга. Това дълбоко разстройство е и непоправимо - то е трайно, постоянно, окончателно, без възможност за преодоляване и без възможност за възстановяване на брачната общност и на нормални съпружески отношения. Между съпрузите е настъпил пълен и окончателен разрив и не съществуват никакви изгледи за укрепване и заздравяване на брака, за което важна роля е изиграла и продължителната фактическа раздяла между тях.  Разводът в случая е едно състояние, от което няма друг възможен житейски изход. След като бракът е безполезен от гледна точка на обществото,  ненужно е неговото изкуствено запазване, тъй като не може да играе ролята на наказание, поради което, когато е дълбоко и непоправимо разстроен, без оглед на становището даже и на не виновния съпруг, същият следва да се прекрати, а в случая, на основание чл. 49, ал. 3 от СК, съдът счита, че изключителна вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи.             С оглед направеното от ищеца искане, след прекратяване на брака  ответницата  следва да възстанови предбрачното си фамилно име Й.,  както и да му бъде предоставено за ползване семейното жилище, тъй като се установи, че същото е индивидуална собственост, придобито преди сключването на гражданския брак с ответницата.

При този изход на процеса, в съответствие с Тарифата за държавните такси, които събират съдилищата  по ГПК / приета с ПМС  № 38/27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година /  съдът определя окончателна държавна такса  в размер на  50.00   лева, която следва да бъде заплатена от двамата съпрузи по равно.

Съгласно разпоредбата на чл.329 ал.І изр. първо от ГПК  съдебните разноски следва да бъдат заплатени от ответника, но с  оглед заявеното от ищцата в проведеното на 28.01.2014г. с.з. разноски по делото следва да  останат така както са направени от страните.

Водим от изложеното, съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И:

 

            ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на  21.08.2010г. с Акт за граждански брак № 0051 от 21.08.2010г. на Община гр.Троян, между  И.Й.Р., ЕГН ********** *** и Ц.  И. Й., ЕГН ********** ***, с развод  поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК.

            ВИНА   за    дълбокото    и непоправимо разстройство на брака  имат двамата съпрузи.

            След прекратяване на гражданския брак, жената  ще носи предбрачното си фамилно име –Й..

            СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Б.*** за в бъдеще ще се ползва от И.Й.Р., ЕГН **********, тъй като същото е придобито преди брака.

            ОСЪЖДА И.Й.Р., ЕГН ********** *** да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет/лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

            ОСЪЖДА Ц.  И. Й., ЕГН ********** *** да заплати на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева  държавна такса представляваща половината  от окончателно определената ДТ в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

            Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото .

  Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: