РЕШЕНИЕ

 

№ 270

 

Гр.Троян,  05.11.2014 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 05.11.2014 година / пети ноември, две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                               

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №318 по описа на ТРС за  2014  год., за да се произнесе – съобрази:

 

          Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

         

По гр.дело №318/2014г. по описа на ТРС е постановено Решение №222 от 12.09.2014г., в диспозитива на което съдът е приел че ответното дружество „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление-град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, се представлява от управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков.

Постъпила е жалба вх.№5912 от 30.09.2014г. от „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, представлявано от управителя  Ангел Минков Таслаков, с която моли да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по гр.д.№318/2014г. Решение №222 от 12.09.2014г., като посочения за управител Минко Ангелов Таслаков бъде заличен, тъй като същия не представлява Дружеството, видно от приложената справка от ТР.

          При предвидената процедура по реда на чл.247 ал.ІІ предл.І-во от ГПК, съдът е съобщил на ” ”КО ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 117675989, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. „Зайчар” № 9,  представлявано от Ивайло Любомиров Петров ЕИК 117675989, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Зайчар” № 9,  представлявано от Ивайло Любомиров Петров за исканата поправка, с указание за представяне на становище в едноседмичен срок.

          На 24.10.2014г. е постъпил в ТРС отговор от ”КО ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Русе, представлявано от Ивайло Любомиров Петров, входиран под №6588 от същата дата, с който считат искането за основателно.

Съдът като съобрази изложените обстоятелства, представените доказателства – справка от ТР счита, че е допусната  очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №222 от 12.09.2014г., постановено по  гр.дело №318/2014г. на ТРС, като следва да се чете, че дружество „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление-град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, се представлява от „управителя Ангел Минков Таслаков”, а не както е постановено в решението от  „управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков”, поради което и на основание чл.247 от ГПК  следва да бъде извършена поправка в решението.

          Водим от изложеното  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в диспозитива на Решение №222 от 12.09.2014г., постановено по  гр.дело №318/2014г. на ТРС, като следва да се чете, че дружество „М+Н" ООД с ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление-град Троян, ул. "Асен и Петър" № 1, се представлява от „управителя Ангел Минков Таслаков”, а не както е постановено в решението от „управителите Ангел Минков Таслаков и Минко Ангелов Таслаков”.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: