Р Е Ш Е Н И Е

  249

Град Троян, 10.10.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд-втори състав,в публично заседание на десети септември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светла Иванова

При секретаря: Е.П., като разгледа докладваното от Председателя гр.дело № 346 по описа на Районен съд-Троян за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.542 и следващите от ГПК.

 

Депозирана е молба от Д.П.Д., с която е предявил против ОУ „Васил Левски” с. Борима, представлявано от директора И.И.М. иск с правно основание чл. 542 от ГПК.

В исковата молба се излага, че през 1989-1990 година ищецът е завършил основното си образование в ОУ с.Голяма Желязна. Твърди, че му се е наложило да представи пред органите на КАТ и ДАИ свидетелство за завършено основно образование, но поради липса на училищна документация, тъй като училището в с. Голяма Желязна било закрито, а негов правоприемник станало ОУ ”Васил Левски” с Борима, не е могло да му бъде издаден дубликат на свидетелство за завършено основно образование.

            Моли случаят да бъде разгледан и се постанови решение, за да му се издаде съответният документ.

В съдебно заседание молителят редовно призован не се явява, представлява се от упълномощен защитник, който моли съдът да се произнесе с позитивно решение. Ангажира писмени доказателства.

            За Основно училище „Васил Левски” с. Борима, обл.Ловешка, представлявано от Директора И.И.М., по реда на чл.131 от ГПК представят писмен отговор, в едно с приложени доказателства. Считат, че искът е основателен и молят да не им се присъждат в тежест сторените по делото разноски. В съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

            От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното:

Молителят Д.П.Д. , ЕГН ********** е завършил основно образование през 1989-1990 година, видно от представеното по делото ксерокопие на у-ние за завършен осми клас рег.№135-28 от 02.09.2010г. от ОУ ”Васил Левски”с.Борима, община Троян. Този факт се удостоверява и от приложеното по делото у-ние изх.№445/22.05.2013г. издадено от Директора на ОУ ”Васил Левски”с.Борима, община Троян и не се оспорва от ответната страна. Установява се, че със Заповед № РД-150 от 14.07.2006 година на министъра на образованието училището е закрито, а с протокол от 08.08.2006 година е била приета в ОУ ”Васил Левски” с.Борима наличната документация от закритото училище в с. Голяма Желязна, но за периода 1986-1995г. регистрационната книга не е била налична и съответно не е приета за съхранение.

            При така изложената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

            Съгласно чл.542 от ГПК когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежен ред/като например свидетелство за завършено образование, акт за гражданско състояние и др./ и такъв документ не е бил съставен или не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето, което черпи права от този факт може да иска с молба до районният съд да установи факта и когато това е необходимо да разпореди да се състави съответният документ. Молбата до съда следва да има визираното в чл.543 от ГПК съдържание.

            Съгласно чл.23 от действащия Закон за народната просвета и чл.34 от Правилника за прилагането му,както и чл.49-65 от Наредба №4/16.04.2003г за документите за системата на народната просвета, основното образование в България се осъществява на два етапа-начален от 1 до ІV клас и прогимназиален от V до VІІІ клас/според чл.44, ал.1 от Закона за народната просвета, Обн. през 1948г. с последващи изменения,отменен от действащия Закон за народната просвета, обучението в основните училища трае седем години-от І до VІІ клас./ Придобиването на основно образование се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование, което е окончателно и следва да притежава визираните в чл.49 от Наредба №4/2003г. реквизити.

            Съгласно чл.63 и чл.64 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета дубликат на свидетелство за основно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ, а в случай че училището, издало оригиналния документ е закрито, заинтересуваното лице подава молба до училището, където се съхранява училищната документация. В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.

            В конкретния случай молителят твърди, че е получил свидетелство за основно образование, но впоследствие го е изгубил, като от доказателствата по делото е видно, че липсват безспорни данни за това да е било съставено свидетелство за основно образование на молителя /в оригинал/.

            Липсата на регистрационна книга за периода 1986-1995г. се явява предпоставка за невъзможност да бъде издаден Дубликат на свидетелство за основно образование, съгласно чл.64, ал.1-3 от ППЗНП, в който смисъл е и отказът на директора на ОУ „Васил Левски”. При тази хипотеза и съгласно чл.64, ал.4 от ППЗНП, молителят следва да установи правата си по съдебен ред, респективно да установи факта на завършено основно образование, каквото всъщност е и неговото искане.

            С оглед изложеното съдът намира, че молбата по чл.542 и следв. от ГПК на Д.П.Д. за установяване на факт на завършено основно образование е допустима, цитирания факт е от категорията, които могат да се установяват по съдебен ред. Налице е и правен интерес за молителя от установяване на факта.

Предвид изложеното, съдът намира за основателна и доказана молбата на Д.Д., като съгласно чл.542 изр.последно от ГПК следва да бъде разпоредено съставяне на свидетелство за основно образование на молителя, с форма на обучение „дневна”, с оглед липсата на данни за провеждане на обучението на молителя във форми, различни от дневната.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

 

                                                           Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Основно училище „Васил Левски” с.Борима, Ловешка област, че Д.П.Д., ЕГН ********** завършил основно образование -VІІІ клас, дневна форма на обучение, през учебната 1989/1990г. в Основно училище „Васил Левски” с.Борима, Ловешка област, след успешно положени изпити по всички учебни предмети от общозадължителната подготовка в VІІІ клас, който факт съдът приема за установен въз основа на представеното ксерокопие от у-ние за завършен осми клас рег.№135-28 от 02.09.2010г. от ОУ”Васил Левски”с.Борима, община Троян и у-ние изх.№445/22.05.2013г. издадено от Директора на ОУ”Васил Левски”с.Борима, община Троян, обл.Ловеч.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                       

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: