ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  23.09.2014 год.

 

Троянски районен съд,  втори състав, в закрито  заседание на  23.09.2014 година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА.

 

при секретаря Е. П., като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.д. № 358 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

         В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба от В.И.Н. срещу Х.Н. ***,  И. ***, Д.Б. ***, И.И. *** и И.Б. *** с правно основание чл.74 от ЗС вр. чл.61 от ЗН.

            С Определение №294 от 09.07.2014г. на ТРС, на основание чл. 219 ал. І от ГПК като трети лица в процеса са привлечени „Мотомания” ЕООД, ЕИК 121832138, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, площад "Възраждане", кафене "Антик", и В.Л. ***. Със същото определение гр. дело № 358/2014г. по описа на ТРС е насрочено за открито съдебно заседание на 10.10.2014г. от 09.30 часа, за която дата страните са призовани.

На 23.09.2014г. е депозирана в ТРС молба вх.№5755/23.09.2014г. от  В.И.Н., ЕГН ********** – ищец по настоящото дело, с която оттегля предявената молба с правно основание чл.74 от ЗС вр. чл.61 от ЗН и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба за основателна, поради което производството по гр.д.№358/2014г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА      на основание чл.232 от ГПК, производството по гр.д.№358/2014г, образувано по искова молба вх.№ 2841 от 30.04.2014 година по описа на Троянски районен съд, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                            Районен съдия: