РЕШЕНИЕ

 

   250

 

гр. Троян, 10.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на дванадесети септември две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 383 по описа за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Предявена е искова молба от А.А.Х. *** срещу А.А.Т., А.Ю.Т. и А.Ю.Т. с правно основание чл. 34 от ЗС, делба на съсобствен недвижим имот.

 В исковата молба ищцата твърди, че с ответниците са съсобственици на следните недвижими имоти:

1.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.92.2 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, деветдесет и две, точка, две/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 8095 /осем хиляди деветдесет и пет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.92.1; 05445.92.70; 05445.92.3.

Данъчната оценка на описания имот е 590.13 лева /петстотин и деветдесет лева и тринадесет стотинки/.

2.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.30.1 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и  пет, точка, тридесет, точка, едно/ в с. Борима, Община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ОЛУМАТА; Площ: 183 /сто осемдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.30.3; 05445.30.153; 05445.30.2; 05445.30.7 .

Данъчната оценка на описания имот е 4.84 лева /четири лева и осемдесет и четири стотинки/.

3.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.9 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 1040 /хиляда и четиридесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.29.10; 05445.29.11; 05445.30.153; 05445.29.8; 05445.106.30.

Данъчната оценка на описания имот е 27.51  лева /двадесет и седем лева и петдесет и една стотинки/.

4.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.43.26 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и три, точка, двадесет и шест/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 3041  /три хиляди четиридесет и едно/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.43.29; 05445.43.25; 05445.43.24; 05445.43.152; 05445.43.10; 05445.43.1; 05445.43.27.

Данъчната оценка на описания имот е 451.13 лева /четиристотин петдесет и едни лева и тринадесет стотинки/.

5.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.10 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, десет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 4034 /четири хиляди тридесет и четири/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Овощна градина; Съседи: 05445.31.68; 05445.29.12; 05445.30.153; 05445.29.11; 05445.29.9; 05445.106.30.

Данъчната оценка на описания имот е 292.26 лева /двеста деветдесет и два лева и двадесет и шест стотинки/.

6.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.69 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, шестдесет и девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ: 3394 /три хиляди триста деветдесет и четири/ квадратни метра; ТраЙНО предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.70; 05445.57.74; 05445.57.44; 05445.57.73; 05445.57.68.

Данъчната оценка на описания имот е 327.86 лева /триста двадесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки/.

7.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.45 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, четиридесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ:  3339 /три хиляди триста тридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение  на територията:  Земеделска;  Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.73; 05445.57.44; 05445.57.71; 05445.57.46.

Данъчната оценка на описания имот е 322.55 лева /триста двадесет и два лева и петдесет и пет стотинки/.

8.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.46.55 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и шест, точка, петдесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 1000 /хиляда/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.46.54; 05445.46.45; 05445.46.3; 05445.46.59; 05445.46.56.

Данъчната оценка на описания имот е 148.35 лева /сто четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/.

9.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.34.8 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, осем/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност БАЛЪКА; Площ: 1002 /хиляда и два/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.34.9; 05445.34.7; 05445.103.2.

Данъчната оценка на описания имот е 20.74 лева /двадесет лева и седемдесет и четири стотинки/.

Собствеността върху гореописания имот притежава заедно с ответниците чрез наследство по закон. Първоначален собственик е бил общия  им наследодател А.А.Т.,***, починал на 07.03.1994 година, който след смъртта си е оставил три деца – всяко, от които наследява по 1/3 от имуществото. Едното от децата му – Ю. е починал на 11.03.2009 г. и неговият дял от наследството се наследява общо от двамата му сина - ответниците А. и А. Т..

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за наследството,  ищцата А.А.Х. притежава 1/3 /една трета/ идеална част от посочените поземлени имоти, ответницата – нейна сестра А.А.Т. притежава 1/3 /една трета/ идеална част от посочените поземлени имоти, а племенниците й А.Ю.Т. и А.Ю.Т. притежават общо 1 /3 /една трета/ идеална част от поземлените имоти.

Ищцата заявява, че е предложила на ответниците да се разберат доброволно за делба на наследството от наследодателя им, но те не са пожелали, като многократно са отлагали доброволното уреждане на въпросите със съсобствеността.

Не могат доброволно да разделят съсобствеността, нито да ползват съвместно имотите, поради което съсобствеността следва да бъде прекратена по съдебен ред. При делбата от недвижимите имоти следва да се образуват дялове съобразно правата на страните, посочени по-горе.

 Предвид изложеното от ищцата, за нея се поражда правен интерес да предяви правата си по съдебен ред, поради което се обръща към съда, да постанови решение, с което да допусне делбата на процесните недвижими имоти, подробно описани в искова молба, съобразно правата на съделителите по закон.

            При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал.1 от ГПК на ответниците е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. 

В законовия срок  ответницата А.А.Т. е депозирала писмен отговор, с които изразява становище по допустимостта и основателността на предявения иск.

Ответницата Т. твърди в отговора си, че преди 22 години, още приживе на техния наследодател А.А.Т., е направена приживна делба на имотите, описани в исковата молба. Всеки от тях – А.Х., А.Т. и наследодателят на А. и А. Т. – Ю. А. Т., е започнал да владее определените си реални части от описаните в исковата молба имоти.

            С оглед на изложеното ответницата Т. счита, че не следва да се допуска делбата на част от имотите, предмет на иска, които са разделени съобразно изискванията на ЗН относно минималната площ, тъй като не е налице съсобственост.

По отношение на имотите, които са разделени, но с площи неотговарящи на изискванията на ЗН, то на тези имоти следва да се допусне делба, като се обособят равностойни шест дяла, от които ищцата да получи два дяла, ответницата А.Т. също два дява, а А. и А. Т. по един дял.

Останалите ответници А.Ю.Т. и А.Ю.Т. не са представили писмен отговор и не са изразили становище по предявения иск. За последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права, същите са уведомени с разпореждане на съдията докладчик.

От представените по делото доказателства: Решение №  12575/20.02.1997 година на ОСЗ-гр. Троян, удостоверение за наследници изх.№ 65/21.03.2014 година на Кметство с. Борима, Скица на ПИ № 15-81986/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001172/03.04.2014 година на Община гр. Троян, Скица на ПИ № 15-81982/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001176/03.04.2014 година на Община гр. Троян, Скица на ПИ № 15-81981/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001171/03.04.2014 година на Община гр. Троян,  Скица на ПИ № 15-81978/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001175/03.04.2014 година на Община гр. Троян,  Скица на ПИ № 15-81975/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001170/03.04.2014 година на Община гр. Троян,  Скица на ПИ № 15-81973/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001173/03.04.2014 година на Община гр. Троян,  Скица на ПИ № 15-81971/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001168/03.04.2014 година на Община гр. Троян,  Скица на ПИ № 15-81977/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001174/03.04.2014 година на Община гр. Троян, Скица на ПИ № 15-81969/27.03.2014 година на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО001169/03.04.2014 година на Община гр. Троян, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:  

 Страните  по делото са законни наследници на А.А.Т.,***, починал на 07.03.1994 година, видно от представеното по делото у-ние за наследници изх.№65 от 21.03.2014г. на Кметство с.Борима.

След смъртта си  А.Т. е оставил три деца, като единия му син Ю. е починал на 11.03.2009 г. и неговият дял от наследството се наследява общо от двамата му сина - ответниците А. и А. Т..

           Наследодателя на страните е притежавал недвижими имоти в различни местности на с.Борима, обл.Ловеч, по отношение на които с Решение №12575/20.02.1997 година на ОСЗ-гр. Троян е възстановено правото на собственост на наследниците на А.А.Т.,***, починал на 07.03.1994 година.

С отговора на ИМ е направено възражение, което е поддържано в с.з. от  явилите се ответници А.Т. и А.Т. по отношение на имота, описан по т.1 от ИМ, а именно: Поземлен имот с идентификатор 05445.92.2 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, деветдесет и две, точка, две/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 8095 /осем хиляди деветдесет и пет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.92.1; 05445.92.70; 05445.92.3, за който се твърди от ответниците съделители, че  върху него имат права трети лица.

В съдебно заседание и двамата ответници-съделители - А.Т. и  А.Т. заявяват, че  не разполагат с документи, от които да се установи, че общия им  наследодател се е разпоредил с имота, в полза на своята сестра, в който смисъл са изложените твърдения. При положение, че липсват доказателства за съсобственост между съделителите в настоящото производство /ищци и ответници/ и трети лица,  по отношение на  описания по т.1 от ИМ поземлен имот, находящ се в с. Борима, община Троян, област Ловеч с идентификатор 05445.92.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 8095 /осем хиляди деветдесет и пет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.92.1; 05445.92.70; 05445.92.3, разпоредбата на чл.345 от ГПК е неприложима.

 С оглед на изложеното, от описаните в ИМ недвижим имот, следва да се образуват три дяла, като А.А.Х. получи 1/3 /една трета/ идеална част от посочените поземлени имоти, А.А.Т. получи 1/3 /една трета/ идеална част от посочените поземлени имоти, а А.Ю.Т. и А.Ю.Т. получат общо 1 /3 /една трета/ идеална част от поземлените имоти, съобразно правилото на чл.10 ал.3 от ЗН, според който при  наследяване по право на заместване, низходящите наследяват по коляно, т.е. те наследяват помежду си дела на този, когото заместват.

            Страните не са изразили претенции за направените по делото съдебно – деловодни разноски в тази фаза и решаващия съд не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р         Е         Ш        И         :

 

      ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между А.А.Х., ЕГН ********** ***, А.А.Т., ЕГН ********** ***, А.Ю.Т., ЕГН ********** *** и А.Ю.Т., ЕГН ********** *** на следните съсобствени недвижими имоти, а именно:

 1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.92.2 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, деветдесет и две, точка, две/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 8095 /осем хиляди деветдесет и пет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.92.1; 05445.92.70; 05445.92.3.

2.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.30.1 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и  пет, точка, тридесет, точка, едно/ в с. Борима, Община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ОЛУМАТА; Площ: 183 /сто осемдесет и три/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.30.3; 05445.30.153; 05445.30.2; 05445.30.7 .

3.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.9 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 1040 /хиляда и четиридесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.29.10; 05445.29.11; 05445.30.153; 05445.29.8; 05445.106.30.

4.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.43.26 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и три, точка, двадесет и шест/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 3041  /три хиляди четиридесет и едно/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.43.29; 05445.43.25; 05445.43.24; 05445.43.152; 05445.43.10; 05445.43.1; 05445.43.27.

5.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.29.10 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, двадесет и девет, точка, десет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност МАЯ ТЕПЕ; Площ: 4034 /четири хиляди тридесет и четири/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Овощна градина; Съседи: 05445.31.68; 05445.29.12; 05445.30.153; 05445.29.11; 05445.29.9; 05445.106.30.

6.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.69 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, шестдесет и девет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ: 3394 /три хиляди триста деветдесет и четири/ квадратни метра; ТраЙНО предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.70; 05445.57.74; 05445.57.44; 05445.57.73; 05445.57.68.

7.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.57.45 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, петдесет и седем, точка, четиридесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност АРПАЛЪКА; Площ:  3339 /три хиляди триста тридесет и девет/ квадратни метра; Трайно предназначение  на територията:  Земеделска;  Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.57.73; 05445.57.44; 05445.57.71; 05445.57.46.

8.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.46.55 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, четиридесет и шест, точка, петдесет и пет/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год.  на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност ЯЛИЯТА; Площ: 1000 /хиляда/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Съседи: 05445.46.54; 05445.46.45; 05445.46.3; 05445.46.59; 05445.46.56.

9.   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.34.8 /нула, пет хиляди четиристотин четиридесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, осем/ в с. Борима, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; Адрес на поземления имот: местност БАЛЪКА; Площ: 1002 /хиляда и два/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Ливада; Съседи: 05445.34.9; 05445.34.7; 05445.103.2., КАТО  ОТ ИМОТИТЕ  се образуват ТРИ  ДЯЛА, от които: А.А.Х. получи 1 дял, А.А.Т. получи 1 дял, а А.Ю.Т. и А.Ю.Т. да получат общо 1 дял.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                                       Районен съдия: