Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 269

 

гр. Троян, 03.11.2014 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на трети октомври две хиляди и четиринадесета  година в състав:

Председател: Светла И.

при секретаря Ц.Б.,   като разгледа докладваното от съдията – И. гр. дело № 389 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Постъпила е искова молба от  „Велде България” АД гр. Троян /”Лесопласт” АД гр.Троян/,   представлявано от изпълнителния директор Цветомир Цочев срещу „ВиК Стенето" ЕООД гр. Троян, представлявано от управителя Тонимир Гечев за сумата от 18 008.80 лева без ДДС, представляваща неоснователно получена сума по фактура № 0000038381/31.07.2013 година.

Ищецът твърди, че с ответника в качеството му на изпълнител, на 01.08.2005 година са сключили договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадни води.  Излага, че в чл. 23 от сключения между страните договор в зависимост от степента на замърсяване са описани и дължимите от него като възложител суми за куб.м. вода, като за  трета степен на замърсеност размера на дължимата сума е 0.60 лева. Съгласно чл. 24 от договора, изпълнителя си запазва правото за промяна на цените в посока увеличаване или намаляване, съобразно инфлацията и настъпили други промени в ценообразуването, които влияят върху разходите за пречистване на отпадни води, съгласувано с Община  гр. Троян. Твърди, че в периода на сключване на договора „Велде България” АД /Лесопласт АД/ се е намирало  в диапазон ІІІ степен на замърсеност на водата.  Излагат, че са изпълнили поетите с договора задължения, но считат, че са ощетени от изпълнителя – ответник в настоящото производство, тъй като цената за куб.м. е фактурирана въз основа на приети от ДКВЕР цени, а не по договорените.

            Ищцовото дружество претендира и за присъждане на законова лихва за времето на забавата от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното заплащане на всички дължими суми.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответника „ВиК-Стенето" ЕООД, в който се излагат съображения за неоснователност на предявения иск. Не се оспорва обстоятелството, че страните имат подписан договор от 01.08.2005т., с който  са уредили взаимоотношенията си по повод предоставянето на услугите по приемане, отвеждане и пречистване на промишлените отпадъчни води на „Велде България” АД гр. Троян /”Лесопласт” АД гр.Троян/.

Ответника излага, че ищецът се позовава на клаузата на  чл. 23 от Договора, като избирателно  цитира само онази част, от която желае да черпи права.  Твърди, че във фактура № 0000038381/31.07.2013 година.  Правилно е фактурирано количеството отведена и пречистена канална вода, степента на замърсеност – първа и цената за куб.м- 0.70 лева без ДДС, като счита, че посочената цена е определена с Решение №Ц-12 от 26.02.2013г. на ДКЕВР приложима от 01.03.2013г. Счита, че именно тези ценови ставки са прилагани и по отношение на пречистване на отпадъчните води на „Велде България” АД гр. Троян /”Лесопласт” АД гр.Троян/.

Твърдят, че Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги определя единствения държавен орган, на когото е предоставено правото да  преценява дали цената на ВиК услугите е обоснована и отговаря на принципите на  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Излагат, че  Договора за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води е сключен между страните  на 01.08.2005г. след влизане на закона в сила, но преди приемането и  влизане в сила на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и  канализационните услуги и наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и двете приети  с ПМС №73 от 04.04.2006г., обнародвани в ДВ бр.32 от 18.04.2006г., одобряването на бизнес плана на ВиК „Стенето” ЕООД гр.Троян и утвърждаването на цените от ДКЕВР с Решение № Ц—028 от 28.12.2006г., публикувани във в.”Троянски глас” бр.2/2007г., с което е започнало ефективното регулиране на цените от ДКЕВР и по този начин е преустановена предходната практика по ценообразуването, като противоречаща на закона.

Считат, че  от клаузата на чл.2 от Договора е видно, че волята на страните е да съобразят своето съгласие с действащите нормативни уредби, съответно изменението им в хода на действието на договора, като това намира приложение и по отношение на цените. Твърдят, че в унисон с действащата към 01.08.2005г. нормативна уредба и очакваните промени на цените след приемане на наредбите по § 2 от ПЗР на ЗРВКУ и одобряване на първите бизнес планове, включително и цените на ВиК услугите, са  и клаузите на чл.23  и чл.24 от Договора. Отделно от изложеното считат, че в  Договора от 01.08.2005г. страните  са предвидили различни механизми за неговото изменение, обективирани в различни клаузи, една от които е залегнала в чл.32 от Договора- след писмено отправено искане, както и  в чл.24 от Договора, според който текст, страните са постигнали съгласие,  ВиК „ Стенето” ЕООД гр.Троян, едностранно да  променя конкретни части  от същественото съдържание на договора- именно размера на цените на извършените услуги по чл.22 и чл.23 от Договора.

Считат, че ищецът е обвързан от Общите условия, тъй като е потребител на ВиК услуга по смисъла на  §1, ал.1 т.2 б.”а” от ЗРВКУ, които са прилагани в отношенията между страните, като твърди, че по искане на ищеца с молба от 25.10.2011г. същите са му връчени  с придружително писмо от 26.10.2011г.

Твърдят, че определените с Решение Ц—028 от 28.12.2006г. и публикувани по реда на чл.29 ал.2 от Общите условия, влезли в сила между страните са  приети без възражения и заплащани от ищеца. Отделно от това, излагат, че към момента на  издаване  на процесните фактури е влязла в сила промяната в чл.31 и чл.40 от Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и ползване на водоснабдителните и канализационни системи, обнародвана в ДВ бр.63 от 2012г. в сила от 17.08.2012г.  където е уредено, че цените  и услугите се  определят и обявяват по реда на ЗРВКУ, т.е. може да се приеме, че е налице съгласие от ищеца, обективирано в  самия договор с определените променени  цени.

В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител адв. Е.Д. от САК поддържа предявените искове и моли съда да ги уважи. Счита, че същите са основателни и доказани, като излага аргументите си по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

Ответникът чрез процесуалния си представител адв. Кремена Добрева от ЛАК моли съда да постанови решение, с което отхвърли като неоснователни и недоказани предявените искове. Претендира за разноски. Становището си изразява по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

От представените и приети по делото писмени доказателства, заключението на съдебно-икономическа експертиза и обясненията на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взаимна връзка и обусловеност, съдът приема за установени следните факти:

На 01.08.2005 год. между „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян като изпълнител и „Лесопласт” АД гр. Троян като възложител сключват договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадни води посредством градската канализационна система и ПВОС-гр. Троян. Съгласно чл. 2 от договора приемането, отвеждането и пречистването на промишлените отпадни води се извършва съгласно условията на процесния договор, чл. 135 т. 11 от Закона за водите, ЗООС, ЗЗД, Наредба № 4 /ДВ, бр.88 от 2004 год./, Наредба № 7 /ДВ, бр.98 от 2000 год./, Наредба № 6 /ДВ, бр.97 от 2000 год./ и др. действащи нормативни документи.

В чл. 17 и 18 страните са се договори за начина на вземане на пробите, като в чл. 19 е предвидено, че анализа на взетите проби от отпадъчните води ще се извършва в лабораторията на ПВОС-гр. Троян. Съгласно чл. 22 от договора възложителят заплаща за приемането и отвеждането на отпадъчните си води в канализационната система на гр. Троян такса от 0.05 лв./куб.метър без ДДС, като в чл.23 от Договора са  постигнали съгласие за  цените за пречистване на отпадъчните води.  Изпълнителят си е запазил правото за промяна на цените по чл. 22 и чл. 23 в посока увеличение или намаление съобразно инфлацията и настъпили други промени в ценообразуването, влияещи върху разходите за пречистване на отпадъчните води, съгласувано с Община Троян /чл. 24 от договора/.

 В чл. 26 от договора от 01.08.2005 год. страните по делото са се споразумели, че възложителят се задължава да заплати начислените суми за приемане, отвеждане и пречистване на отпадъчните води или с незабавно инкасо, или с платежно нареждане въз основа на издадената му фактура в 7-дневен срок, като за всяко забавено плащане възложителят заплаща лихва, равна на основния лихвен процент плюс 10 пункта, която изпълнителят прихваща при следващото плащане.

Съгласно чл. 27 от договора възражения за неправилно издаване на сметки се правят от възложителя пред изпълнителя в 7-дневен срок от връчване на платежния документ, като същите следва да се разгледат от изпълнителя в 10-дневен срок от датата на получаване, като подаването на възражение не освобождава възложителя от задължението да заплати пълната сума по платежни документ.

Процесният договор е сключен за неопределено време, като според чл.32 двете страни могат да изменят, допълват или отменят съществуващи клаузи по взаимно съгласие след писмено отправено искане.

На същата дата /01.08.2005г./ между страните по делото е подписан анекс към договора за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадни води от 01.08.2005 год., в който страните по делото са се споразумели цените по чл. 23 да се променят както следва: първа степен – 0.30 лв./куб. метър без ДДС; втора степен – 0.35 лв./куб. метър без ДДС; трета степен – 0.40 лв./куб. метър без ДДС и четвърта степен – 0.45 лв./куб.метър без ДДС. В него е посочено, че влиза в сила от 01.08.2005 год. и е със срок на действие до 31.01.2006 год.

На 14.07.2006г. е сключен Анекс към договора от 01.08.2005г., по силата на който  страните са постигнали съгласие по чл.23 от Договора, нивата на показателите ХПК  да се променят както  следва: първа степен- до 500мг/л., втора степен- до 2000мг/л и трета степен над 2000мг/л., който анекс е със срок на действие до 31.12.2006г.  На 25.09.2007 год. страните са подписали Споразумителен протокол към Договора.

От представената по делото фактура №0000038381 от 31.07.2013 год. “В и К Стенето” ЕООД, по показател “Кан. вода от пр. водопровод” за периода 28.06.2013 год. – 31.07.2013 год., е фактурирало 45 022.000 куб.м вода при първа степен на замърсеност по единична цена от 0,70 лева без ДДС на куб.м или общо сумата от 31 515,40 лева без ДДС, която сума се установява, че е заплатена от ищеца на ответника за извършваната услуга по приемане, отвеждане и пречистване на промишлени и отпадни води.

От представеното от ответника решение № Ц-12 от 26.02.2013г., което е относимо към процесния период, считано от 01.03.2013г.  в т. ч. и за пречистване на отпадни води са приети следните цени: първа степен на замърсяване – 0.70 лв./куб. метър без ДДС; втора степен на замърсяване – 0.87 лв./куб. метър без ДДС и трета степен на замърсяване– 1.05 лв./куб. метър без ДДС. С публикация във в-к „Троянски глас”  бр.10 от 13.03. – 19.03.2013 год.,  К”Стенето” ЕООД-гр. Троян е уведомило абонатите си, че считано от 01.03.2013 год. цените за пречистване на отпадните води са според решение Ц-12/26.02.2013год. на ДКЕВР.

От заключението на съдебно-икономическата експертиза, което съдът приема изцяло като компетентно и обосновано се установява, че разликата  между единичната и обща цена по договора за първа степен на замърсеност и тези, по които е фактурирано количеството от 45022.000 куб.м по показател „Кан.вода от пр. водопровод” по фактура №0000038381 от 31.07.2013г. е 0.40 лв./куб.м без ДДС – за 1 куб.м., а разликата в общата цена по фактурираното количество  е 18008.80 лева без ДДС.

При извършената проверка вещото лице е констатирало, че процесните фактури са заведени на отчет и в двете дружества – в ищцовото, като задължения във връзка с ползване на услуги, а в ответното - като вземания от „Велде България” АД. Ищцовото дружество е заплатило в полза на ответното стойността на фактурата с банково бордеро от 09.08.2013г.

                  При така изложените факти съдът счита, че  правната квалификация на  предявения иск е по чл.55 ал.1 предл.1  от ЗЗД за връщане на сумата 18008.80 лева без ДДС, получена от ответника без основание по посочената по-горе фактура. Предпоставките за уважаване на претенцията по чл.55 ал.1 пр.1 от ЗЗД са да е извършено плащане, което да е сторено при начална липса на основание за извършването му,  респективно при поискването му да не е последвало връщане.

Не се оспорва обстоятелството, че по силата на сключен на 01.08.2005 год. договор ответникът е извършил услуга „пречистване на отпадни води”, а ищецът е заплатил тази услуга съобразно фактурирана стойност по  фактура №0000038381 от 31.07.2013г.

От приложения на  л.6-10 Договор се установява, че в чл.2 страните са уговорили  приемането, отвеждането и пречистването на отпадните води да се извършва съгласно условията на договора, на чл.135, т.11 от Закона за водите, ЗООС, ЗЗД, Наредба № 4, Наредба № 7 и Наредба № 6.

От анализа на представените по делото доказателства и действащата към момента на сключването на договора нормативна уредба съдът приема, че сключения на 01.08.2005 год. между „В и К Стенето”ЕООД-гр.Троян и „Велде България” АД гр. Троян /”Лесопласт” АД/  за „приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадни води”  е индивидуален  договор,   сключен за неопределен срок, за който липсват доказателства да е прекратен. Същия не може да бъде разглеждан като договор при общи условия, тъй като от една страна от данните по делото се установява, че Общите условия, на които се позовава ответника са одобрени от ДКЕВР след сключването на процесния договор  /решение № ОУ-038от 09.06.2006 год. на ДКЕВР/, а от друга, за да е сключен договор при общи условия, те трябва да са  предварително  установени от страната, която предлага услугата. Нещо повече,  от съдържанието на приложения по делото Договор се установява, че страните са договорили конкретни права и задължения и съответно санкции  при неизпълнение, но никъде не е упоменато, че отношенията между тях ще се уреждат от общите условия. Договорът не е изменен в частта му, касаеща размера на цените на услугите, по начина, по който страните са се съгласили това да става, а именно: чрез подписване на двустранни споразумения и след съгласуване от Община Троян на основание чл.24 и чл. 32 от Договора. Договореният и приет и от двете страни начин за изменение на Договора и за съгласуване на изменението от страна на Община Троян в качеството и на лице по чл.299, ал.1 от Търговския закон ,  се потвърждава от представените и приети като доказателства по делото: Анекс от 01.08.2005 год.; Анекс от 14.07.2006 год.; и Споразумителен протокол от 25.09.2007 год. към Договора, които са подписани и от “Велде България” АД, и от В и К Стенето” ЕООД и съответно са съгласувани от Община Троян, чрез кмета на Общината.

По делото липсват доказателства, от които да бъде установено, че действието на договора  е прекратено, поради което се приема, че договора действа и към настоящия момент. Съгласно разпоредбата на чл. 20 „а” от ЗЗД, договорът между страните има силата на закон и в контекста на цитираната разпоредба се явява и уговореното в чл.32 от Договора между страните, че  същите могат да изменят съществуващи клаузи само по взаимно съгласие, след писмено отправено искане, видно и от сключените  два Анекса от 01.08.2005 год. и от 14.07.2006 год. и Споразумителен протокол към Договора от 25.09.2007 год., след изтичането на които в отношенията между страните са приложими клаузите, уговорени в договора.

            Изложените по-горе аргументи са в подкрепа на извода, че между страните са налице облигационни отношения, възникнали по повод пречистването на отпадни води, които отношения са уредени от сключения на 01.08.2005г. Договор.  По силата на чл.23 от Договора, страните са се договорили за единичната цена за пречистване на куб. м. промишлена отпадна вода, определяна съобразно степента на нейната замърсеност. В чл.24 във връзка с чл.32 от Договора страните са договорили възможност за изменение на единичната цена на пречистваната вода, а ответникът е увеличил едностранно единичната цена,  позовавайки се само и единствено на решение на ДКЕВР. С оглед сключения търговски договор, ответникът не е имал основание и право да прилага директно по отношение на “Велде България” АД утвърдените от ДКЕВР цени за В и К услуги, тъй като тези цени не са фиксирани, а пределни, което се потвърждава и от приложимата нормативната уредба и от константната съдебна практика, посочени по-долу. Решенията на ДКЕВР нямат пряко действие и не могат да бъдат приложени към действащи договори за В и К услуги, тъй като те имат действие само между В и К оператора и ДКЕВР, съответно ДКЕВР няма компетентност спрямо търговските отношения между ответника и неговите клиенти, включително и по отношение на тези с ищеца, в каквато насока са твърденията му.                                         Настоящия състав намира за неоснователни аргументите на ответника, че клаузите на Договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005 год., са заместени от разпоредби на ЗРВКУ, тъй като  специалният закон – ЗРВКУ е в сила от 20.01.2005 год. (Обн. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005 год.), а Договорът е сключен след това – на 01.08.2005 год., т.е. при действието на ЗРВКУ. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,  в качеството си на компетентен да регулира предоставянето на В и К услугите орган, съответно цените на В и К услугите, съобразно разпоредбите на чл.7 и чл.13 от ЗРВКУ, към момента на сключване на Договора /а и към настоящия момент/ е един и същ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ и  Наредба №4 услугите по предоставянето и ползването на ВиК услуги се предоставят въз основа на Договор (чл.12, ал.2, т.4 от Наредба №4) със съдържанието, посочено в чл.14, ал.2 от Наредба №4, т.е специалната нормативна уредба изрично въвежда и принципа на индивидуалното договорно начало при предоставянето и ползването на В и К услуги, което като се вземат предвид и разпоредбите на чл.4, ал.3 и ал.4 от Наредба №7, прави задължително прилагането на индивидуалното договорно начало в отношенията между ищеца и ответника по повод приемането и пречистването на промишлените отпадни води на ищеца, в който смисъл са  твърденията на ищеца.  От изложеното се налага извода, че за периода 28.06.2013г до 31.07.2013г.  „Велде България” АД гр. Троян/”Лесопласт” АД  Троян дължи на „В и К Стенето” ЕООД-гр.Троян за пречистването на отпадъчните му води цената, уговорена в Договора от 01.08.2012 година. Съобразно заключението на вещото лице по съдебно икономическата експертиза, разликата  в общата цена  по фактура №0000038381 от 31.07.2013г. е в общ размер на 18 008,80 лева без ДДС, която сума се явява недължимо платена, респективно получена без основание от В и К Стенето” ЕООД, което дружество следва да я върне  на платилия – „Велде България” АД гр. Троян/”Лесопласт” АД  Троян, заедно със законната лихва от датата на предявяване на иска.             При този изход на процеса на основание чл.78 ал.1 от ГПК,  ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 2940.35 /две хиляди деветстотин и четиридесет лева и тридесет и пет стотинки/ лева, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Водим от гореизложеното съдът

 

                              Р       Е       Ш       И       :

 

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД,  ЕИК ******** със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя  Тонимир Гечев да заплати на „Велде България” АД гр. Троян/”Лесопласт” АД  Троян, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр. Троян, кв. „Велчевско", представлявано от изпълнителния директор Цветомир Цочев на основание чл. 55 ал. І от ЗЗД получената без основание сума в размер на 18 008,80 лева– осемнадесет хиляди и осем лева и осемдесет стотинки без ДДС, платена по фактура №0000038381 от 31.07.2013г.,  ведно със законната лихва от датата на образуване на делото  14.05.2014 год. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942 със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя  Тонимир Гечев да заплати на „Велде България” АД гр. Троян/”Лесопласт” АД  Троян, ЕИК 820194517 със седалище и адрес на управление: гр. Троян, кв. „Велчевско", представлявано от изпълнителния директор Цветомир Цочев направените по делото разноски съобразно уважената част  от иска в размер на сумата 2940.35 /две хиляди деветстотин и четиридесет лева и тридесет и пет стотинки/ лева на основание чл.78 ал.1 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от обявяването му на страните пред  Ловешки окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: