РЕШЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  28.04.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 02.04.2014г. /втори април две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

Председател:СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. дело № 41 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

        

Производството е по реда на чл.19 от ЗГР.

А.М.А. *** е предявил срещу Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация.                                                  Молителят излага в исковата молба, че е роден на *** *** и е записан в акта за раждане с имена А.М.С.

Излага, че през целия си живот е носил фамилно име А.. Твърди, че за всички близки е известен с името А.М.А. и никой не го познава с фамилия С. В издадените през годините документи, а именно: Диплома за завършено средно образование, военна книжка, трудова книжка, свидетелство за правоуправление на МПС, трудови договори и лична карта е вписан с името А.М.А..

 Моли съда, чрез своя пълномощник адв.Георги Илиев от ЛАК да допусне промяна на фамилното му име и това да се отрази в актовите книги. В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства.       

Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, изразила е писмено становище, че не оспорва предявения иск, не са ангажирани доказателства.                                   Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание, редовно призовани не се явява представител.

         От приложените към делото писмени доказателства: У-ние за раждане № 414/08.Х.1968 година, диплома за завършено средно образование серия А-86 № 024266/27.06.1986 година, военна книжка № 012845 от 20.09.1986 година, трудова книжка   № 63, трудов договор №1/01.02.2013 година, копие от свидетелство за управление на МПС, издадено на 13.12.2007 година от МВР Ловеч, копие от лична карта , издадена на 17.02.2004 година от МВР Ловеч,  се установява следното:

         Молителят е роден на *** година, като в удостоверението за раждане от ****** – дубликат /л.3/ е записан с фамилно име С.

         От представеното по делото /л.10/ копие от лична карта №129641010/17.02.2004г., издадена от МВР гр.Ловеч е видно, че молителят е записан с имена А.М.А.. Същото обстоятелство се установява и от останалите, приложените по делото писмени доказателства.

         От показанията на разпитаните по делото свидетели М.С.О. и В.М.В. се установява, че с молителя за отраснали заедно, в едно село. Твърдят, че всички в селото го познават като  А.А., всички съседи и приятели се обръщат към него с това име.

В чл.19 от ЗГР изрично е посочено при какви предпоставки може да се иска промяна на имена,като в конкретния случай , съдът счита, че са налице важни причини за това. Наведеният довод от страна на молителя, а именно това,че е известен  в обществото с фамилно име А., като със същото е записан и във всички официални документи, съдът счита именно за такова важно обстоятелство, тъй като за в бъдеще това би му създало неудобства в ежедневното общуване, с произхода на децата, традиции и обичаи в рода. В закона не са посочени примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да са основание за промяна на името. Изхождайки обаче от основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни обстоятелства по смисъла на чл.19 ЗГР ще са такива обстоятелства, които са направили лично, обществено неудобно и неподходящо за молителя носенето на името в частта, в която се иска промяна.    

 

          От гореизложеното следва извод, че в конкретния случай съществува фактическо и правно основание да се направи обоснован и законосъобразен извод, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР, които налагат промяна на фамилното  име на молителят.

По горните съображения съдът намира, че молбата  за допускане промяна на фамилното име на молителят, като основателна, следва да бъде уважена.                               Настоящето съдебно производство без съмнение е охранително, а оттук следва, че в случая са приложими съответно общите правила за охранителните производства, уредени в глава 49 (чл. 530 – чл. 541) от ГПК. Ето защо в случаите, когато молбата се уважава, решението на съда не подлежи на обжалване – чл. 537, ал. 1 от ГПК.   

          Предвид гореизложеното, съдът намира,че са налице предпоставките на чл.19 от ЗГР- важни причини, предпоставящи желаната от молителят промяна на фамилното му име, като пречки последната да бъде допусната не са установени. Ето защо и в съответствие с правомощията си , съдът счита за правилно да допусне исканата промяна .

Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

        ДОПУСКА промяна във фамилното име, вписано в Удостоверение за раждане № 414/08.Х.1968 година, издадено от Община гр.Троян  на А.М.С., ЕГН-********** като ще следва лицето да бъде вписано с имена А.М.А..

         ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че А.М.С., ЕГН-********** *** с Удостоверение за раждане № 414/08.Х.1968г. на Община гр.Троян  е с фамилно име  „А.” и това да се отрази регистъра на населението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

 Препис от настоящото решение, след влизането му в сила,  да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

                                                              

                                                                  Районен съдия: