РЕШЕНИЕ

№ 305

гр.Троян, 12.12.2014 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в открито заседание на седемнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

       Председател: Светла Иванова

 

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от районния съдия г.д. N 417 по описа за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е образувано по искова молба на Ц.С.Р. ***, против А.М.Б. ***.

 Твърди се в исковата молба, че ищецът е собственик на лек автомобил марка „Хонда”, който е претърпял ПТП на  21.09.2009г. с  товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35”, с ДК № С4548 КС, управляван от А.Б., последния  нарушавайки  правилата за движение, като не е оставил достатъчно  странично разстояние между управлявания от него автомобил и автомобила на ищеца, вследствие на което е инициирал и процесното ПТП, по което са настъпили описаните в Протокол № 1268513/21.09.2009 година щети. Твърди, че отделно са причинени охлузвания на корпус огледало от дясна част и дръжката на дясна задна врата. Излага, че  ЗК”Български имоти”АД му е изплатила обезщетение в размер на 865.00 лева, но твърди, че реалните щети на МПС-то възлизат на 1065.00 лева, т.е. претендира от ответника заплащане на сумата от 200.00 лева, представляваща разлика от изплатеното  обезщетение и реално  нанесените щети. Претендира за  заплащане на законна лихва върху  тази сума, считано от датата на образуване на делото, до окончателното изплащане, както и сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован се явява лично и с адв.Емил Цветанов от АК-Ловеч, който от името на доверителя си поддържа заявената претенция.

По реда на чл. 214 от ГПК, по искане на ищеца, в проведеното на 17.11.2014г. открито с.з. е  допуснато увеличение на размера на предявения иск, като същия се счита предявен за 252.00 – двеста петдесет и два  лева.

В срока  по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор, в който ответника изразява становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск.

В съдебно заседание ответникът, редовно призован не се явява, представлява се от адв.К.Д. ***. В проведеното на 10.09.2014г. открито с.з.,  след направени от страните уточнения съгласно т.3 на ал.1 на чл. 146 от ГПК, процесуалния представител на ответника признава, че описаните в Протокол за ПТП № 1268513/21.09.2009 година щети са извършени от доверителя му, което обстоятелство е залегнало в доклада на съда. Оспорват се отразените в опис – заключение щети отразени като настъпили по корпуса на огледалото и по дръжката на задна дясна врата.

За да разреши така поставения за решаване спор съдът се запозна подробно със становищата и исканията на страните, както и със събраните по делото доказателства, и като съобрази относимите законови разпоредби, прие следното:

На 21.09.2009г. ищецът  бил паркирал собствения си лек автомобил марка „Хонда”ЦРБ с рег.№ ОВ3189 АТ в с.Горно Трапе, община Троян на ул.”М.Р.”  пред дом №18. Автомобила бил паркиран с левите колела на тротоара, а с десните на ПП. Около 11.00 часа водачът на товарен автомобил  марка „Фолксваген ЛТ 35”, с ДК № С4548 КС – А.Б. управлявайки  товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35”, с ДК № С4548 КС, предприел маневра „заобикаляне” на паркирания лек автомобил „Хонда”, при която маневра със задната дясна част на каросерията на своя автомобил удря дясната част на паркирания лек автомобил.

Механизма на извършване на ПТП-то и причинените увреждания на лек автомобил „Хонда”-ЦРБ се установяват от приетите като доказателства по делото заключение по допусната съдебно-техническа експертиза с вещо лица инж.В.А. и повторна експертиза с в.л. инж. Н.К..

И двете вещи лица са категорични, че нанесените щети върху лек автомобил „Хонда”ЦРБ с ДК№ ОВ 3189 АТ са в причинна връзка с механизма на настъпилото ПТП. Вещото лице А. е  констатирал нанесени на процесното МПС деформации и  щети както следва: „задна дясна страница, /калник/ и стъклото на задната дясна страница, дясно външно огледало, като е изчислил, че пазарната стойност  на щетата възлиза на 1092.50 лева.

Заключението е оспорено от ответника и по негово искане съдът е допуснал повторна експертиза, по която вещото лице инж. К. също е категоричен, че нанесените щети върху лек автомобил „Хонда”ЦРБ с ДК№ ОВ 3189 АТ са в причинна връзка с механизма на настъпилото ПТП. Експерта е констатирал следните повреди по пострадалия автомобил, а именно: побит заден десен калник -/страница/, задна броня /дясна част/, задна дясна врата, дръжка на вратата, дясно огледало и счупено стъкло на задна страница. Вещото лице подробно е обяснил, че „В протоколите на КАТ скиците са съвсем схематични и не отразяват по принцип точната траектория на движение на един автомобил спрямо друг или препятствие, в случая траекторията на движение на товарния автомобил спрямо пострадалия лек”. Настоящия съдебен състав счита, че двете заключения са компетентно изготвени и същите следва да бъдат приети като доказателства по делото. Двамата експерти са категорични досежно  механизма на извършеното ПТП и в тази част заключенията са идентични. По отношение на размера на причинените щети, съдът приема този, посочен от вещото лице К., по допуснатата съдебно-автотехническа експертиза, тъй като в съдебно заседание /17.11.2014г./ експерта подробно обяснява от къде се явява разликата в заключението по първоначалната и допълнителната експертиза, а именно: „…. новото което съм добавил  тук е, пак съгласно наредбата - увеличение на времето 20% при частично боядисване на автомобил с боя металик….” / съгласно Наредба № 24/2006 година/.

Предвид така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Предмет на настоящото производство е претенция за заплащане на обезщетение за имуществените вреди, претърпени от описаното процесно ПТП.  

С договора за застраховка "гражданска отговорност" застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Безспорно е, че ответникът е страна по договор за застраховка "гражданска отговорност". Безспорно е и обстоятелството, че в ЗК”Български имоти” АД е образувана преписка по щета №200901040010102006, по която  е определено обезщетение в размер на 865.00 лева и същото е изплатено на ищеца за причинените на лекия му автомобил щети.

По отношение на размера на предявения иск, съдът намира следното: Съгласно приетите като доказателства заключения на вещите  лице по извършената авто-техническа експертиза в резултат на процесното ПТП е настъпила щета на лек автомобил „Хонда” СРБ, поради което и съдът приема, че ответникът следва да възстанови на ищеца цялата действителна стойност на щетата, която е в размер на 1117.30 лева. От тази сума следва да се приспадне изплатеното от застрахователя обезщетение в размер на 865.00 лева, т.е. дължимата от ответника сума възлиза на 252.00 лева.

Изводите на съда относно размера на дължимото  обезщетение са направени при съобразяване на обстоятелството, че според експертите /двете вещи лица/  налице е причинно следствена връзка между механизма на ПТП-то и всички претендирани увреждания, които е получил пострадалия автомобил „Хонда” ЦРБ с рег.№ОВ 3189 АТ, т.е. не се установиха нарушения на правилата за движение по пътищата, извършени от ищеца, които да се намират в причинна връзка и да са допринесли за настъпването на вредоносния резултат.

Основателността на главния иск обуславя и основателността на акцесорниата претенция за обезщетение за забавено изпълнение, която от ищеца се претендира от датата на завеждане на делото, до окончателното изплащане на задължението.

По повод направеното искане и на основание чл.78, ал.1 ГПК, съдът намира, че ответникът А.Б. следва да заплати на ищеца сумата от 430.00 лева, представляваща сторени по делото съдебно-деловодни разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Мотивиран от гореизложеното, Троянски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА А.М.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Ц.С.Р., ЕГН ********** сумата от 252.00 лева, представляваща  обезщетение за претърпените от ищеца имуществени вреди, настъпили в резултат на ПТП от 21.09.2009г., представляваща стойността на  пълния размер на щетите по лек автомобил „Хонда”СРБ с рег.№ОВ 3189 АТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.05.2014г. – датата на подаване на ИМ, до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА  А.М.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Ц.С.Р., ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на  430.00 – четиристотин и тридесет лева, съгласно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :