Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

                            

       № 240    от    08.10.2014  година,    град Троян

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ   РАЙОНЕН    СЪД, втори съдебен в проведеното на 08.09.2014 година публично заседание  в   следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като  разгледа    докладваното    от съдията  Иванова гражданско дело № 442 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

 

               Производство с правно основание чл  49 ал. 1 от  СК.

Постъпила е искова молба  от по молба на  Д.И.Й. *** против Й.Г.Й. ***,  с правно основание чл.49 ал.І  от СК.

Ищцата излага, че с ответника са съпрузи и са сключили граждански брак на 22.03.1983 година в гр.Троян. От брака си имат навършило пълнолетие дете.

В исковата молба ищцата излага, че настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака е обусловено от факти от съпружеския живот, а именно, че с ответника от близо девет години не  живеят заедно. Първоначално ответника, предвид работата си, често е отсъствал от къщи, докато през 2006 година е престанал да се прибира в семейното жилище и е заживял с друга жена.   

Ищцата счита, че бракът им е лишен от съдържание и смисъл, предвид установилата се помежду им фактическа раздяла. Бракът по принцип в последните години е съществувал само формално и е социално неоправдан, поради което желае да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен.

С ответника нямат придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество. Нямат имуществени претенции, както и претенции за издръжка. Желае да запази брачното си фамилно име – Й..

Моли съда, да постанови решение, с което да прекрати сключения  брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, без съдът да се произнася по въпроса за вината.

            На ответникът Й.Г.Й. е връчен препис от исковата молба и приложенията към нея и същия в срока по чл.131 от ГПК не е депозирал писмен отговор.

            Съобразно задълженията си по закон съдът е указал на страните, че в първото съдебно заседание при разглеждане на делото следва да се явят лично, а при неявяване на ищецът по уважителни причини производството по делото се прекратява. Съдът е указал на страните, че могат да постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

В проведеното на 08.09.2014г. открито съдебно заседание, ищцата, редовно призована се явява лично и с адв.Емил Цветанов и поддържа искането си за прекратяване на брака чрез развод по  взаимно съгласие.

Ответникът редовно призован  се явява лично в с.з..

            За установяване на обстоятелствата по делото са допуснати до разпит свидетелите  С.Х.М. и Г.Й.Г..

          От фактическа страна:
            От приложеното по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак №0029 от 22.03.1983г. на Община Троян, е видно, че страните са сключили такъв помежду си на 22.03.1983 година в гр.Троян.        

            В хода на производството са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите С.Х.М. и Г.Й.Г.. В показанията си пред съда и двамата свидетели  твърдят, че между съпрузите е настъпило пълно отчуждение, че от близо девет години ответника живее с друга жена и че към настоящия момент бракът им съществува само формално.

От правна страна:         

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът намира, че брачният иск е доказан по основание. Анализът на доказателствения материал налага извода, че този брачен съюз не може да постигне целите на брака и той съществува само формално, поради което запазването на брака е безпредметно и не е в интерес на съпрузите и обществото. От тези факти съдът направи извода, че личните отношения между съпрузите не са на основата на взаимното уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност, необходими за съществуването на взаимност между съпрузите, което е заложено в разпоредбите на Семейния кодекс. В тази насока съдът констатира, че брачната връзка между ищцата и ответника е изпразнена от съдържание. Съдът счита, че така изяснената фактическа обстановка съставлява хипотезата на чл. 49, ал. 1 от СК, налице е дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията между страните, поради което бракът им следва да се прекрати. Касае се за едно отрицателно  състояние на брачната връзка, което е  антипод на понятието за брачен съюз, отрицание на нормалното съдържание на съпружеската общност, която както се установи, никога не е съществувала. Понастоящем, формално съществуващата брачна връзка окончателно е опразнена от нейното дължимо според закона и морала, необходимо вътрешно съдържание, бракът фактически никога не е съществувал, и неговото продължаване би било безсмислено и неоправдано. Разводът в случая е едно състояние, от което няма друг възможен житейски изход. След като бракът е безполезен от гледна точка на обществото,  ненужно е неговото изкуствено запазване, тъй като не може да играе ролята на наказание, поради което, същият следва да се прекрати.

В случая, на основание чл. 49, ал. 3 от СК, съдът счита, че изключителна вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи.     

След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име Й..

По смисъла на закона, страните не притежават семейно жилище, нямат ненавършили пълнолетие деца, няма претенции към имуществени отношения, както и няма претенции от страна на ищцата за издръжка.

При този изход на процеса, в съответствие с Тарифата за държавните такси, които събират съдилищата  по ГПК / приета с ПМС  № 38 /27.02.2008 година, в сила от 01.03.2008 година / съдът определя окончателна държавна такса  в размер на  50.00   лева, която следва да бъде заплатена от ответника.

Водим от изложеното, съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И:

 

    ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 22.03.1983г., за което е съставен Акт за граждански брак №0029 от 22.03.1983г. на Община Троян, обл.Ловеч между Й.Г.Й. ***, ЕГН ********** и Д.И.Й. ***, ЕГН **********, с развод, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК.

ВИНА   за    дълбокото    и непоправимо разстройство на брака  имат двамата съпрузи.

След прекратяване на гражданския брак, жената  ще продължи да носи брачното си фамилно име –Й..

ОСЪЖДА Й.Г.Й. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка  на Районен съд –Троян окончателно определената от съда ДТ в размер на  50.00 /петдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото .

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..