Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 201

 

14.08.2014 година,  град Троян

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 16.07.2014 /шестнадесети юли две хиляди и  четиринадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П.,като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 515  по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 Производството е образувано по предявена от  П.Т.П. и М.П.П. ***, с правно основание чл. 50 от СК. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 03.08.1974 година в гр.Троян. От брака си нямат непълнолетни и малолетни деца.

Двамата заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за вината  и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание  съпрузите са потвърдили желанието си да бъде прекратен брака  им чрез развод  по взаимно съгласие, като се утвърди постигнатото между тях споразумение.

 Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 03.08.1974г.  на  Община Троян, област Ловеч се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че са сключили граждански брак с акт № 118/03.08.1974г на Община гр.Троян .

         Съдът като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението .

Постигнатото между съпрузите съгласие  отговаря на  изискванията на закона и морал,   поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака, личните отношения между съпрузите, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Молителите са постигнало съгласие за поставяне в дял на П.Т.П. ***,  ЕГН ********** на семейното жилище, находящо   се   в   гр.Троян и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.457.2.7 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем точка две точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – гр.Троян, п.к.5600, *******, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.457 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем/ , с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ 87.50 кв.м. /осемдесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73198.506.457.2.8, под обекта: 73198.506.457.2.5, над обекта: 73198.506.457.2.9, заедно с прилежащите части – 1.Таван №7 /седем/ с площ 9 /девет/ квадратни метра, при граници: изток – ул.”Ген.Карцов”, запад – коридор, север – таван на Р.Х., юг – таван на И.Г., отгоре – покрив, отдолу – ап.№11 /единадесет/ на М.М. ; 2.Мазе №3, с площ 9  /девет/ квадратни метра, при граници: изток – коридор, запад – дворно място, север – секция 5 /пет/, юг – мазе на Т.В., отгоре – партер, както и 3.77 % /три цяло и седемдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.457 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем/ и правото на строеж върху държавно място, представляващо парцел V /пет римско/ от кв.156 /сто петдесет и шест/ по плана на гр.Троян с пространство 3610 кв.м. /три хиляди шестстотин и десет квадратни метра/, при граници : изток – ул.”Ген.Карцов”, север – жилищен блок „Болшевик” и юг – ЖСК „Хисар” 2, с данъчна оценка 30122.40 /тридесет хиляди сто двадесет и два лева и двадесет стотинки/ лева, видно от представеното удостоверение за данъчна оценка №ДО002027/10.06.2014 год. на Община Троян.

За уравнение на дяловете,  П.Т.П., ЕГН ********** се задължава да заплати на М.П.П., ЕГН ********** сумата 25000.00 /двадесет и пет хиляди лева/ лева, която сума ще бъде заплатена по банкова сметка *** М.П. *** на две вноски, както следва:

-На 19.06.2014 година П.Т.П. ще заплати 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.

         -В деня на първото по делото заседание, преди самото заседание П.Т.П. ще заплати 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.

Съпругата М.П.П., ЕГН ********** си запазва правото да живее в описания по-горе апартамент три месеца след датата на първото по делото съдебно заседание.

Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите ще разпределят поравно между страните, а за в бъдеще съпрузите нямат претенции по отношение на банкови сметки и спестовни влогове, както и не претендират заплащане на издръжка един от друг и не си  дължат такава. След развода жената ще носи предбрачното си фамилно име Р.. Договорили са, че с настоящото споразумение са уредили окончателно личните и имуществените си отношения и не си дължат друго уравнение на дяловете и нямат каквито и да било претенции за в бъдеще, както и че разноските се поемат така, както са направени, а определените със съдебното решение- съобразно дела на всеки един от молителите.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото по между им споразумение. 

Съдът прие за установено следното от фактическа и правна страна:

 

Видно от Удостоверение за сключен граждански брак /л.6/ молителите П.Т.П. ЕГН ********** и М.П.П., ЕГН **********  са сключили граждански брак на 03.08.1974г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр. Троян, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 118.

Представен е нот.акт за собственост върху жилище, строено на държавно място № 70, том ІІ, дело № 345/17.06.1987 година на ТРС, видно от който М.П. го е придобила по време на брака си с П.Т.П.. Имота е с данъчна оценка 30122.40 /тридесет хиляди сто двадесет и два лева и двадесет стотинки/ лева видно от представеното удостоверение за данъчна оценка №ДО002027/10.06.2014 год. на Община Троян. Представена е  схема № 15-175874/03.06.2014 година на СГКК-Ловеч и удостоверение за верен ЕГН на П.Т.П.  с изх.№ 20/08.04.2005 година  на ТЗ „ГРАО” гр. Ловеч.

Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака и прецени, че постигнатото между тях споразумение съответства на изискванията на разпоредбата на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, намира че същото следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

Държавната такса за допускането на развода съдът определя в размер на 40.00лв., които следва да бъдат заплатени от молителите поравно, т.е. по 20лв. всеки от тях, на основание чл. 6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Молителят П.Т.П.  следва да бъде осъден да заплати по сметка на ТРС сумата 301.22 лева, представляваща 2% държавна такса върху данъчната оценка на ½ ид.ч. от недвижимия имот, който придобива в свой дял, а на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси “ сумата от 301.22 лева местна такса, представляваща 2 % върху стойността с която се увеличава имуществото  му.

Молителката М.П.П., следва да заплати по сметка на ТРС 2% държавна такса върху сумата от 25000.00 лева, изплатена и за уравнение на дела и, в размер на 500.00 лева.

 

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.08.1974г.  с Акт № 118 от 03.08.1974г. на Община гр.Троян,  ГРАЖДАНСКИ  БРАК  между П.Т.П. ***, ЕГН-********** и М.П.П. ***, ЕГН **********  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

УТВЪРЖДАВА  постигнатото П.Т.П. ***, ЕГН-********** и М.П.П. ***, ЕГН ********** споразумение по чл.51 от СК  както следва:                                                                                            ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на П.Т.П. ***,  ЕГН ********** СЕМЕЙНОТО   ЖИЛИЩЕ,   находящо   се   в   гр.Троян и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.506.457.2.7 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем точка две точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – гр.Троян, п.к.5600, ******, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.457 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем/ , с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, с площ 87.50 кв.м. /осемдесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73198.506.457.2.8, под обекта: 73198.506.457.2.5, над обекта: 73198.506.457.2.9, заедно с прилежащите части – 1.Таван №7 /седем/ с площ 9 /девет/ квадратни метра, при граници: изток – ул.”Ген.Карцов”, запад – коридор, север – таван на Р.Х., юг – таван на И.Г., отгоре – покрив, отдолу – ап.№11 /единадесет/ на М.М. ; 2.Мазе №3, с площ 9  /девет/ квадратни метра, при граници: изток – коридор, запад – дворно място, север – секция 5 /пет/, юг – мазе на Т.В., отгоре – партер, както и 3.77 % /три цяло и седемдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.457 /седем три едно девет осем точка пет нула шест точка четири пет седем/ и правото на строеж върху държавно място, представляващо парцел V /пет римско/ от кв.156 /сто петдесет и шест/ по плана на гр.Троян с пространство 3610 кв.м. /три хиляди шестстотин и десет квадратни метра/, при граници : изток – ул.”Ген.Карцов”, север – жилищен блок „Болшевик” и юг – ЖСК „Хисар” 2.

Обявява, че за уравнение на дяловете П.Т.П., ЕГН ********** се задължава да заплати на М.П.П., ЕГН ********** сумата 25000.00 /двадесет и пет хиляди лева/ лева, която сума ще бъде заплатена по банкова сметка *** М.П. *** на две вноски, както следва: На 19.06.2014 година П.Т.П. ще заплати 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева и в деня на първото по делото заседание, преди самото заседание П.Т.П. ще заплати 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева.                                                                                                              Обявява, че съпругата М.П.П., ЕГН ********** си запазва правото да живее в описания по-горе апартамент три месеца след датата на първото по делото съдебно заседание.                             Обявява, че движимите вещи , находящи се в описания апартамент страните ще поделят по равно помежду си по взаимна уговорка и разбирателство.                                                                                                                                   Обявява, че съпрузите нямат претенции сега и за  в бъдеще по отношение на банкови сметки и спестовни влогове и не претендират заплащане на издръжка един от друг и не си  дължат такава.                                                  ПОСТАНОВЯВА след развода жената М.П.П., ЕГН ********** да  носи предбрачното си фамилно име Р..                                            ОСЪЖДА  П.Т.П. ***, ЕГН-********** да заплати по сметка на ТРС сумата от 20.00 – двадесет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 – четиридесет лева за допускането на развода, сумата 301.22- триста и един лев и двадесет и  две стотинки, представляваща 2% държавна такса върху данъчната оценка на ½ ид.ч. от недвижимия имот, който придобива в свой дял, а на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси “ сумата от 301.22 - триста и един лев и двадесет и  две стотинки лева местна такса, представляваща 2 % върху стойността с която се увеличава имуществото  му.                                                                                                            ОСЪЖДА  М.П.П. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ТРС сумата от 20.00 – двадесет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 – четиридесет лева за допускането на развода, както и сумата от 500.00 – петстотин лева, представляваща 2 % държавна такса върху сумата от 25000.00 лева, изплатена и за уравнение на дела и.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: