РЕШЕНИЕ

 

№ 196

 

гр. Троян,  13.08.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на шестнадесети юли  две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 523  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния И.М.М., ЕГН-********** в Комплекс от социални услуги с.Дълбок дол, общ.Троян, временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-ЗД 0901/0019 от 31.05.2014г.  на Директора на ДСП – гр.Троян, като бъде прекратено настаняването в приемното семейство на Р.М.М..

Видно от приложения по делото акт за раждане, малолетния И.М.М., е роден на ***г. в гр.Троян от майка М.И.М. и баща неизвестен.  Излага се, че детето е отглеждано само от майката, в условия на мизерия и безпаричие.  Къщата, която са обитавали не е била  електрифицирана и водоснабдена.

Със Заповед №ЗД-ЗД-0301-0027/03.09.2012г. малолетния И.М.М. е настанен в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ с.Дълбок дол, общ.Троян, поради липса на родителска грижа и безопасна социална и семейна среда.

С решение №128/21.06.2013г., постановено по гр.д. №427/2013г. по описа на Троянски районен съд, малолетния И.М.М. е временно настанен за отглеждане в утвърденото приемно семейство на Р.М.М..  

В молбата се твърди, че г-жа М. е срещнала затруднения в отглеждането на детето. Заявила е невъзможност да се справи с грижите  и отговорностите при възпитанието на детето.

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Р.М.М. – редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

М.И.М. – редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява Маргарита Стефанова Якимова, представляваща Директора Даниела Петкова.

За Комплекс от социални услуги с.Дълбок дол се явява Менекше Мехмедалиева, изпълняваща длъжността медицинска сестра и заместваща  Директора Ирена Ковачева.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: социален доклад за промяна на мярката за закрила, изготвен от ДСП-Троян, заповед № ЗД-ЗД 0901/0027 от 03.09.2012 година на ДСП-Троян, решение  от 02.11.2012 година по гр.д.№ 869/2012 година по описа на ТРС, заповед № ЗД-ЗД 0901/0003 от 05.04.2013 година на ДСП-Троян, копие на решение № 128/21.06.2013 година по гр.д. № 427/2013 година по описа на ТРС, заявление вх.№ ЗД-94РР/0006 от 23.05.2014 година от Р.М.М., заявление вх.№ ЗД-94РР/0007 от 28.05.2014 година от Р.М.М., удостоверение за раждане на И.М.М., заповед № ЗД-ЗД 0901/0019 от 31.05.2014 година на АСП.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА И.М.М., ЕГН-********** с родители: майка М.И.М. и баща неизвестен в Комплекс от социални услуги с.Дълбок дол, общ.Троян, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: