Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 203

 

15.08.2014 година,  град Троян

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 15.07.2014 /петнадесети юли две хиляди и  четиринадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П.,като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 541  по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 Производството е образувано по предявена  молба от С.Д.Д. *** и Р.М.Д. *** правно основание чл. 50 от СК. Молителите излагат, че са сключили граждански брак на 21.09.2011 година в гр.Троян. От брака си нямат непълнолетни и малолетни деца.

Двамата заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за вината  и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание  съпрузите са потвърдили желанието си да бъде прекратен брака  им чрез развод  по взаимно съгласие, като се утвърди постигнатото между тях споразумение.

 Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак от 21.09.2011г.  на  Община Троян, област Ловеч се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че са сключили граждански брак с акт № 0072/21.09.2011г на Община гр.Троян .

         Съдът като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението .

Постигнатото между съпрузите съгласие  отговаря на  изискванията на закона и морал, същото е в интерес на роденото от брака дете,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака, личните отношения между съпрузите, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

  Молителите ще следва да заплатят на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд –Троян окончателна държавна такса в размер на 40  лева. 

         На основание от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,  съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40,00 лева, която съгласно сключеното между страните споразумение ще следва да се внесе по равно от двамата молители.

 

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 21.09.2011г.. с Акт № 0072 от 21.09.2011г. на Община гр.Троян,  ГРАЖДАНСКИ  БРАК  между С.Д.Д. ***, ЕГН-********** и Р.М.Д. ***, ЕГН-**********  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между С.Д.Д. ***, ЕГН-********** и Р.М.Д. ***, ЕГН-**********  споразумение по чл.51 от СК  както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода жената Р.М.Д. ***, ЕГН-**********   да  носи предбрачното си фамилно име К.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка, лични спестовни влогове и към всякакви други вземания.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за недвижими вещи, тъй като такива не са придобивали по време на брака.

ОБЯВЯВА, че имуществените отношения между съпрузите във връзка с прекратяването на брака са уредени

ОБЯВЯВА, че никой от съпрузите не може да има по отношение на другия съпруг имуществени претенции относно права и вещи придобити по време на брака.

ОСЪЖДА С.Д.Д. ***, ЕГН-**********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева.

ОСЪЖДА Р.М.Д. ***, ЕГН-********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: