РЕШЕНИЕ   № 244

 

гр. Троян, 10.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  граждански състав, в публично заседание на 26.09.2014 /двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 554  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

              

Предявени са два обективно съединени иска от Д.Х. ***, в качеството си на майка и законна представителка на  малолетните Х. и Ц. Х. срещу Ц.С.Х. ***, с правно основание чл. 143 ал.2 от СК – дължима от родителите издръжка на дете и по  чл.149 от СК – издръжка за една година минало време.

            Ищцата твърди, че с ответника са съжителствали на семейни начала, от 2011г., от което съжителство имат родени две деца – малолетните близнаци Х. Х. и Ц.Х.,  родени на ***г. в гр. П..

 Твърди, че от месец март 2013г. е напуснала заедно с децата семейното жилище, находящо се в гр.Априлци и се е установила да живее в дома на своите родители, в същия град. Излага, че малко след фактическото съжителство, ответника започнал да проявява грубо и агресивно поведение, започнал да злоупотребява с алкохол, проявявал  признаци на необоснована ревност, които били съпътствани със скандали, а понякога се стигало и до физически тормоз. Твърди, че след раждането на децата настъпило пълно отчуждение между тях, което провокирано и от арогантното му поведение я принудило да напусне  дома им. Излага, че сама не е в състояние да се грижи за децата си, тъй като  баща им не  предоставя никакви средства за издръжка. В отглеждането на децата  си е подпомагана от нейните родители.

Прави искане за заплащане на месечна издръжка в размер на по 150.00 лева месечно, за всяко едно от децата, считано от 03.07.2014., както и издръжка за  една година минало време, считано за периода от 02.07.2013г. до 02.07.2014г., в размер на 150.00 лева за всяко едно от децата или в общ размер на 3600.00  лева. Претендира и съдебно-деловодни разноски за настоящото производство.

 

      В срока за отговор  не е постъпил такъв от ответника.    

      В съдебно заседание ищцата се явява лично и с адв.Дончо Петров. Моли съда да постанови неприсъствено решение.

       Ответникът не се представлява, не изразява становище по иска.

       Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

На ответника е указано, че при непредставяне на писмен отговор в срок и неявяване в първото съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждането му в негово отсъствие, може да бъде постановено неприсъствено решение.

С оглед изложените в исковата молба обстоятелства и предвид представените от ищцата доказателства съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни.

Предвид наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, предявените искове следва да бъдат уважени.

Като последица от изхода на спора, на осн.чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати сторените по делото разноски и дължимите ДТ, както следва:сумата  от 432.00 лева,  представляваща 4% ДТ върху размера на опредлената издръжка по чл.143 ал.2 от СК, сумата 144.00 лева ДТ, представляваща 4% върху размера на определената издръжка за една година минало време, а на Д.Х. сумата 300.00 лева, представляваща сторени по делото разноски за един адвокат.

Предвид горното съдът 

 

                      Р Е Ш И :

 

 ОСЪЖДА Ц.С.Х. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на Д.Х. ***, ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетните деца Х.Ц.Х., ЕГН ********** и Ц.Ц.Х., ЕГН ********** на основание чл.143 ал.2 от СК месечна издръжка в размер – по 150.00 /сто и петдесет/ лева  за всяко едно от децата,  ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от 03.07.2014 година /датата на предяваване на ИМ в съда/, до настъпване на обстоятелства, налагащи прекратяване на плащанията или промяна на размера.

ОСЪЖДА Ц.С.Х. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Х. ***, ЕГН **********, като майка и законна представителка на малолетните деца Х.Ц.Х., ЕГН ********** и Ц.Ц.Х., ЕГН ********** на осн.чл.149 ал.1 от СК сумата от 3 600 / три хиляди и шесттотин/ лева, представляваща месечна издръжка в размер  на  300.00 – триста лева за двете деца, т.е. по 150.00 – сто и петдесет лева за всяко едно от тях за  периода 03.07.2013 година до 03.07.2014 година, т.е. за една година минало време.

ОСЪЖДА Ц.С.Х. ***, ЕГН ********** на основание чл.78 ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на  ТРС сумата  от 432.00  / четиристотин тридесет и два/ лева, както и сумата 144.00 лева / сто четиридесет и четири/ лева, а на Д.Х.Х. сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща сторени по делото разноски за един адвокат.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

Решението подлежи на предварително изпълнение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                Районен съдия: