ПРОТОКОЛ-Опр.№ 460

                                   гр. Троян, 03.11.2014 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  трети ноември, две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 587 по описа за 2014 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

          За ищеца „Обединена Българска Банка” АД – р.пр. се явява адв.З.М. *** с пълномощно приложено към исковата молба.

          Ответникът М.М.Д. – р.пр. се явява лично и с адв. И.А. *** с пълномощно от днес.

          Вещото лице Н.Р. – р.пр. се явява лично.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Заключение вх.№ 5962/01.10.2014 година, изготвено от вещото лице Н.Р. по допусната съдебно-счетоводна експертиза.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.М.: - Моля, да се даде ход на делото.

          АДВ.А.: - Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          СЪДЪТ на основание чл. 145, ал.3 от ГПК приканва страните към спогодба.

          АДВ.М.: - На този етап няма да можем да постигнем спогодба.

          АДВ.А.: - Не можем да постигнем спогодба по делото.

 СЪДЪТ на основание чл. 145, ал.3 вр. чл. 146 от ГПК изготвя доклад по делото:

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения:

Предявен е иск от „Обединена Българска Банка” АД срещу М.М.Д. *** с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 от ГПК.

Между страните е сключен Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 24.03.2010 година, по силата на който на ответникът е бил предоставен банков кредит в размер на 5305 лева. Кредитът е би усвоен от ответникът, но не е заплащал дължимите погасителни вноски, видно от представеното по заповедното производство извлечение от счетоводните книги на банката.

По кредита са били извършени погасявания, но към 24.01.2014 година са били налице задължения в общ размер на 5760.78 лева, поради което е налице неизпълнение от страна на ответника. Ответникът не е заплатил две месечни погасителни вноски – на 15.11.2012 година и на 15.12.2012 година, което е видно от приложеното по заповедното производство извлечение от счетоводните книги на Банката, като съгласно чл. 19 от Договора, Банката обявява кредите за предсрочно изискуем при пълно и частично не плащане на две погасителни вноски, без да е необходимо да уведомява кредитополучателя.

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК с вх.№ 510/24.01.2014 година, Банката е поискала от РС гр. Троян издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК.

В ТРС е образувано ч.гр.д.№ 69/2014 година по описа на ТРС и е издал Заповед за изпълнение № 54 от 28.01.2014 година и изпълнителен лист, като ответникът е бил осъден да заплати на ОББ АД сумите, както следва: главница – 4617.99 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 24.01.2014 година до окончателното изплащане на главницата,  договор на лихва – 443.28 лева, дължима за периода от 15.11.2012 година до 21.01.2014 година, наказателна лихва -  699.51 лева, дължима за периода от 15.11.2012 година до 21.01.2014 година, разноски по заповедното производство за платена ДТ – 115.22 лева и адвокатско възнаграждение – 375.38 лева.

Въз основа на издадения изпълнителен лист ОББ АД е образувала ИД № 20148790400485 с молба вх.№ 5488/24.03.2014 година по описа на ЧСИ Велислав Петров с район на действие ОС-Ловеч. След връчване на покана за доброволно изпълнение и препис от заповедта за изпълнение от страна на Частния съдебен изпълнител на длъжника, същият е депозирал писмено възражение по чл. 414 от ГПК срещу издадената Заповед за незабавно изпълнение от 28.01.2014 година по ч.гр.д.№ 69/2014 г. по описа на ТРС, че не дължи изпълнение на вземането. Троянският районен съд, след като е констатирал, че възражението е подадено в срок,  е указал на ОББ АД, че може да предяви иск за установяване на вземането си срещу длъжника в едномесечен срок от съобщението.

В указания от ТРС срок ОББ АД е предявил и настоящия иск.

Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да уважи предявения иск и присъди направените разноски по делото.

Претендира се заплащане и на направените разноски по заповедното производство.

          Представените писмени доказателства по исковата молба са допустими.

          При предвидената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК  ответникът е представил писмен отговор съобразен с изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК, с който заявява, че исковата молба е неоснователна и недоказана.

В отговора се излага, че основен предмет на депозираната искова молба се явява неизпълнение на Договор за предоставяне на потребителски кредит от 24.03.2010 година, сключен между ищеца и ответника, изразяващо се в не плащане на две месечни погасителни вноски – на 15.11.2012 година и на 15.12.2012 година, което е видно от приложеното по заповедното производство извлечение от счетоводните книги на „ОББ” АД, като въз основа на това Банката обявява кредита за предсрочно изискуем при пълно и частично не плащане на две погасителни вноски, без да уведомява за това кредитополучателя. Според Банката не е необходимо да се уведомява кредитополучателя за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, което е дълбоко  погрешно и невярно, с оглед Тълкувателно решение № 4/22.05.2014  година на ОСГТК на ВКС, с което се внася яснота специално относно предсрочната изискуемост. ВКС приема позицията, че преди банката да сезира съда с искане на заповед за незабавно изпълнение, тя трябва да е обявила кредита за предсрочно изискуем и да е уведомила длъжника за това. Обръща се внимание, че в случая съединителната частица „и” предполага кумулативност при обявяването на кредита за предсрочно изискуем от страна на Банката с последващо надлежно на длъжника за това. Предсрочната изискуемост има действие именно от момента на получаване на изявлението на Банката, в противен случай същата не би могла да произведе действие. В този случай постигнатата в договора предварителна уговорка, че при неплащане на определен брой вноски или при други обстоятелства кредитът става предсрочно изискуем и без да уведомява длъжника, кредиторът може да събере вземането си, не поражда действие, ако Банката изрично  не е заявила, че упражнява правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем, което волеизявление да е достигнало до длъжника – кредитополучател. Във връзка с изложеното, ответникът е подал възражение по чл. 414 от ГПК, срещу издадената Заповед за незабавно изпълнение от 28.01.2014 година по ч.гр.д.№ 69/2014 година по описа на РС гр. Троян, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

Претендира се присъждане на направени разноски.

Установена е пасивната и активна легитимация на страните в процеса, както и правния интерес от предявяването на настоящата молба.

          Правна квалификация на предявеният иск е – установителен иск по реда на чл. 422 във връзка с чл.415 от ГПК.

Права и обстоятелства, които се признават от страните или не се нуждаят от  доказване – няма такива.

Доказателствената тежест се възлага на ищеца, тъй като той следва да установи наличието на валидно сключен договор за кредит, преустановено плащане от страна на ответника по делото, настъпилата изскуемост и размера на задължението.

            По реда на чл. 154 от ГПК всяка страна е длъжна да докаже фактите и обстоятелствата, на които позовава своите твърдения и възражения.

 

АДВ.М.: - Приемаме доклада на съда. Нямаме възражения по него.

АДР.А.: -  Приемаме доклада на съда. Нямаме възражения по него.

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с Определение на съда № 360/21.08.2014 година писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  като доказателства по делото:  Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение от 24.03.2010 година, удостоверение за актуално състояние на ОББ АД, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, изпълнителен лист, молба за образуване на изпълнително дело вх.№ 5488 от 24.03.2014 година на ЧСИ Велислав Петров и ч.гр.д.№ 69/2014 година по описа на ТРС.

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на вещото лице.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Н.П.Р. - 66 години, неосъждана, без родство и особени отношения със страните по делото.

На вещото лице се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: - Поддържам заключението. Ако има въпроси от страните, съм готова да отговарям.

АДВ.М.: -  Запознат съм със заключението. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ.А.: - Да се приеме заключението. Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ счита, че следва да се приеме като доказателство по делото писмено заключение, изготвено от вещото лице Н.П.Р. по допусната съдебно-счетоводна експертиза, а на вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 160.00 лева от внесения депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото: писмено заключение, изготвено от вещото лице Н.П.Р. по допусната съдебно-счетоводна експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице Н.П.Р. в размер на 160.00 – сто и шестдесет лева от внесения депозит.

АДВ.М.: - На основание чл.232 от ГПК, оттеглям предявената искова молба и моля да се прекрати производството по делото.

АДВ.А.: - Не възразявам по направеното искане. Моля, да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, за което представям списък  по реда на чл. 80 от ГПК.

 АДВ.М.: - Не възразявам, да се приеме представения списък по реда на чл. 80 от ГПК.

СЪДЪТ като съобрази направеното искане от процесуалния представител на ищеца – адв. М., с което на основание чл. 232 от ГПК оттегля предявената искова молба, становището на процесуалния представител на ответника – адв. А. счита, че производството по гр.д.№ 587 от 2014 година по описа на Троянски районен съд следва да бъде прекратено.

Ще следва да бъде осъден ищецът “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,ул.„Света София” № 5, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000694959, представлявано от Стилиян Петков Вътев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева – Изпълнителен директор, да заплати на ответника М.М.Д. с ЕГН **********,***, сумата в размер на  660.00 лева, представляващи направени разноски по делото.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба  пред ЛОС в едноседмичен срок за страните от днес, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 587 от 2014 година по описа на  Троянски районен съд, поради оттегляне на иска.

ОСЪЖДА “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД,  със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”,ул.„Света София” № 5, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000694959, представлявано от Стилиян Петков Вътев - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева – Изпълнителен директор, ДА ЗАПЛАТИ на ответника М.М.Д. с ЕГН **********,***, сумата в размер на  660.00 - шестстотин и шестдесет лева, представляващи направени разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба  пред ЛОС в едноседмичен срок за страните от днес.

 Заседанието приключи в  11.00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: