ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№350

 

гр. Троян, 14.08.2014 год.

 

 

          Троянски районен съд, втори състав, в открито съдебно  заседание 14.07.2014 /четиринадесети юли две хиляди и четиринадесета/ година в състав:

 

                                                                               Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря……………………, като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 592 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е по реда на чл. 524 от ГПК.

            В Троянски районен съд е постъпила молба от П.Г.П. ***, с която излага, че е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 52218.532.23 по КККР на гр.Априлци, с площ от 1745 кв.м., заедно с построената в имота сграда с идентификатор 52218.532.23.1. Легитимира се като собственик на имота с нот.акт №119 т.4, н.д.№1296/1997г. за дарение на недвижим имот на нотариус при ТРС. Излага, че за имота има издаден и нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит чрез наследство и давностно владение №39 том2 рег.№2348 дело №205/2009г. на нотариус Б.Кожухаров, с район на действие РС-Троян. П.  установила, че по изп. дело № 248/2009 г. на ДСИ при ТРС е насрочен въвод във владение в имот, с който се засяга част от описания горе неин имот. Твърди, че имота е ограден с ограда и никога не е имало спорове и не са водени дела срещу нея по повод този имот.

            По реда на чл. 523 ал. ІІ от ГПК молителката е заявила права върху присъдения имот и ДСИ е изпълнил процедурата по тази разпоредба, като и е дал указание да поиска от ТРС спиране на изпълнението.

С резолюция от 18.06.2013г. настоящия състав на ТРС е насрочил делото в открито с.з. и е разпоредил да бъдат призовани заинтересованите страни - взискателите и длъжниците по изп. дело №248/2009 г. на ДСИ Л.М., С.С., И.Д., Г.Д. и молителката по настоящото дело - П.Г.П.. Същите са редовно призовани, в с. з. лично се явяват първите двама от тях с пълномощника си адв. С.С. от ЛАК, която от името на доверителите си заявява, че оспорва изцяло искането, тъй като не са налице условията на чл.523 ал.1 и 2 от ГПК за отлагане на въвода във владение на процесния имот, описан в изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изп.дело № 248/2009г по описа на ТРС. Твърди, че молителката П.Г. никога не е заявявала самостоятелни права върху имота, които да изключват правата на доверителите и. Излага, че по отношение на имота е имало спор за собственост, насочен спрямо праводателя на молителката- нейният баща Г.Д., тъй като той и брат му И.Д. са владели процесния имот.

            В съдебно заседание молителката редовно призована не се явява, представлява се в процеса от адв.В.А. ***, който поддържа искането за спиране на изп.дело №248/2009г. на ДСИ при ТРС.

            И.Д. и Г.Д. редовно призовани не се явяват и не се представляват.

С протоколно определение от 10.02.2014г. производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК,  тъй като страната Г.П.Д. е починал на 19.12.2013 година, за което е издаден акт за смърт № 0129/20.12.2013 година от Община гр. Трявна, област Габрово, което обстоятелство се установява от представения препис-извлечение от акт за смърт. На основание чл. 230, ал.2 от ГПК съдът е задължил  молителката да посочи  правоприемниците на починалото лице  и техните адреси.

            С определение №143 от 20.03.2014г. производството по делото е възобновено и като страна в процеса е конституирана Д.Б.Д. ***, в качеството и на наследник на починалия Г.П.Д..

По делото е изискано и приложено изп. дело № 248 от 2009г. на ДСИ при ТРС. Същото е образувано по молба на Л.М. и С.С.,***, въз основа на изпълнителен лист от 25.06.2009 г., издаден от Районен съд – Ловеч, с който И. *** и Г.Д. *** са осъдени да предадат собствеността и владението на взискателите върху ливада с площ 1210кв. м, VІІ категория, находяща се в м. Юрта от землището на гр. Априлци, Центъра, мах. Касалиите, обозначена по букви АБДЕ на скица, неразделна част от решение по гр. дело № 171/1994 г. на ТРС.

Изискано е и е приложено гр.д.№30/2010г. по описа на ТРС, образувано по молба на Дончо Стефанов Д. от гр.Априлци,  с правно основание чл.524 от ГПК, в качеството си на наследник на  С. Георгиев Д., б.ж. на гр.Априлци, починал на 27.11.1982г., по което съдът е постановил спиране на изпълнението по изпълнително дело № 248/2009 на Държавен съдебен изпълнител при ТРС и е указал на молителя да предяви иск пред надлежния съд в едноседмичен срок от влизане на настоящето определение в законна сила, което не е обжалвано.

За установяване на описаните факти, по искане на проц.представител на молителката – адв.В.А. е допусната и назначена съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. К.К..

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа            страна:                                                       С Решение № 89/15.02.1999г. постановено по гр.дело № 847/1998г. на Ловешки районен съд, е уважен предявения иск с правно основание чл.109 от ЗС, като е признато за установено по отношение на И.П. Драгантовски и Г.П.Д., че Л.С.М. и С.С.С. са собственици на недвижим имот, а именно: Ливада находяща се в местността "Юрта, землище на гр. Априлци- центъра, махала "Касалиите" от 1210кв.м., 7 категория с граници, определени по буквите А,Б,Д ,Е и обозначени на скицата,приложена към заключението / стр.61 гр. дело № 171/1994г. на ТРС/ със син цвят, представляваща неразделна част от решението, като иска по чл.108 от ЗС е отхвърлен. Решението е обжалвано и с Решение №130 от 29.03.2002г., постановено  по в.гр.дело № 363/2001г. на Ловешки окръжен съд,  решението е частично отменено и е уважен ревандикационен иск за този имот по отношение на същите лица, като са отменени нот.акт№186 том 2 н.д.№611/1988г. на ТРС и нот.акт №187 том.2, н.д.№612/1988г. на ТРС, с които еорги Драгановски и Илия Драгановски са призн    Г Г.Д. и И.Д. са признати за собственици на не урегулирано дворно място, със селищен характер, извън блоковете на АПК, с площ  от около 800 кв.м., находящо се в  землището на гр.Априлци. Решение №130 от 29.03.2002г., постановено  по в.гр.дело №363/2001г. на Ловешки окръжен съд е обжалвано и с Решение №1521/13.08.2003г. на ВКС- IV гр. отд. по гр.дело № 1259/2002г., е отменено решение на ЛОС в частта с която е уважено искането за отмяна на нотариални актове № 186/1988г. и № 187/1988г.

От представения по делото нот.акт №119 т.4, н.д.№1296/1997г. за дарение на недвижим имот на нотариус при Районен съд гр.Троян се установява, че праводателя на молителката П.Г. – Г.Д. и съпругата му Д.Б.Д. са дарили през 1997г. дворно място от  800 кв.м, със селищен характер, в едно с построената в него жилищна сграда  от 36.00 кв.м. находящо се в землището на гр.Априлци, кв.Център при съседи, път, ******* Д. от две страни, И. И. Д. и И.П.Д..

По делото е представен Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит чрез наследство и давностно владение №39 том 2 рег.№2348 дело №205/2009г. на нотариус Б.Кожухаров, с район на действие РС-Троян, с който молителката се легитимира като собственик на имот с кадастрален №52218.532.23 с площ от 1745 кв.м по КККР на Община гр.Априлци, заедно с построената в имота сграда от 51 кв.м. с идентификатор 52218.532.23.1.

При изработването на КККР на гр. Априлци, имотът на  заинтересованите  по настоящото дело страни- взискатели по изп.дело №248/2009г. по описа на ДСИ при ТРС -Л.С.М. и С.С.С., не е отразен, поради което последвала жалба против заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с която е одобрена КККР на гр. Априлци и относно имот с идентификатор № 52218.532.23.

С  решение №120 от 08.10.2008г. на ЛАС по адм.дело № 286/2007г. заповедта е отменена в обжалваната част,  което Решение е обжалвано и с Решение №4421 от 03.04.2009г. на ВАС, постановено по адм.д.№15061/2008г. е отменено решението на ЛАС.

По искане на заинтересованите  по настоящото дело страни -Л.С.М. и С.С.С. е образувано изпълнителното дело № 248/2009г., на ДСИ при ТРС за въвод във владение.
           Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните           правни          изводи:                                                                                            Предмет на настоящото производство е съществуването на твърдяно право на молителката, трето лице – недлъжник в изпълнителното производство и неговата противопоставимост на взискателя.
           Съгласно разпоредбата на чл. 523, ал. 1 ГПК, ако съдебният изпълнител намери присъдения недвижим имот във владение на трето лице и ако се увери, че това лице е придобило владението след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той въвежда взискателя във владение на имота. В протокола съдебният изпълнител посочва начина, по който се е уверил, че третото лице е придобило владението след завеждането на делото. Разпоредбата на ал. 2 от същия нормативен текст постановява, че ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението.
Съгласно разпоредбата на чл. 524 от ГПК с молбата за спирането третото лице трябва да представи писмени доказателства за претендираното
        от      него   право върху имота.                                                           Предпоставка за спиране на изпълнението по реда на чл.524 ГПК е положителното установяване, че претендираните от третото лице права върху присъдения имот изключват правата на взискателя, както и вероятната основателност на тази претенция с оглед на представените писмени доказателства. В този смисъл, за да се уважи молбата за спиране на изпълнението, следва да се установи несъвместимоста на правата на третото лице да упражнява фактическа власт върху имота с тези на взискателя. Следователно предмет на преценката на съда е съдържанието на правата на взискателя по изпълнението, съпоставени със заявените права от третото лице- молител.

За установяване на обстоятелствата по делото е допусната  съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице е категорично, че правата, които молителката притежава  по нот.акт. №  119/1997 г., с който Г.П.Д. и Д.Б.Д. даряват на дъщеря си П.Г.П. дворно място от 800 м2 със селищен характер в махала „Касалиите" гр.Априлци при съседи: път, ****** Д. от две страни, И. И. Д. и И.П.Д., заедно с построената в него двуетажна полумасивна жилищна сграда, застроена на площ 36 м2, няма да бъдат засегнати от  въвода във владение по изп.дело №248/2009г. на ДСИ при ТРС. Що се отнася до правата, които молителката П.Г.П. притежва по  нот.акт. № 39/2009 г., с който се легитимира като собственик на поземлен имот с кад. № 52218.532.23 с площ от 1745 кв.м.  по КККР на гр.Априлци, заедно с построената в имота двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентиф. 52218.532.23.1, със застроена площ от 51кв.м., то същите са неотносими към действията на съдебния изпълнител и той е длъжен да извърши въвода във владение с оглед факта, че молителката Г.- трето за изпълнителното дело лице е придобило владението след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение. От друга страна, Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит чрез наследство и давностно владение №39 том 2 рег.№2348 дело №205/2009г. на нотариус Б.Кожухаров, с район на действие РС-Троян, с който молителката се легитимира като собственик на имот с кадастрален №52218.532.23 с площ от 1745 кв.м по КККР на Община гр.Априлци, заедно с построената в имота сграда от 51 кв.м. с идентификатор 52218.532.23.1. е констативен и няма обвъзрваща съда доказателствена сила

            В заключение, настоящия състав намира, че молителката не установи, че притежват права върху имота, които да изключват правата на    взискателя.
            Предвид горното, настоящият съдебен състав намира, че не са налице основанията по чл.524 ГПК за спиране на изпълнението, поради което, депозираната молбата за спиране на изпълнението по изп. дело № 248 от 2009г. по описа на ДСИ към РС – Троян с правно основание чл.524 от ГПК е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.
            Мотивиран от така изложените съображения, Троянския районен съд

О П Р Е Д Е Л И:


            ОТХВЪРЛЯ молбата на П.Г.П. , ЕГН ********** *** „А”, с правно основание чл.524 от ГПК, за спиране на въвода по изп. дело № 248 от 2009г. по описа на ДСИ към РС –Троян,          като            НЕОСНОВАТЕЛНА.
            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                           Районен съдия: