Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

гр.Троян, 09.05.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

           

            Троянски районен съд,  в публичното заседание на десети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело № 6 по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

             Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

            Предявена е искова претенция с правно основание чл. 422 във вр.чл.415 от ГПК.

 Производството е за установяване вземането на ищеца  “ЕОС МАТРИКС“ ООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 131001375, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Витоша”, кв. „Малинова Долина”, ул. ”Рачо Петков Казанджията” № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова – Тодорова - управител против ответника М.М.Х. ***, ЕГН – ********** за 1250.00 /хиляда двеста и петдесет/ лева – непогасено задължение  по Договор за отпускане на паричен заем №268004 от 14.05.2009 година,  ведно със законната лихва, считано от 05.11.2013г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 25.00 - двадесет и пет лева - разноски по делото за държавна такса.

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителния иск, навеждайки следните фактически твърдения:  Между „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ" АД / с ЕИК 175070632 и М.М.Х. с ЕГН ********** е сключен Договор за отпускане на паричен заем № 268004, по силата на който „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ" АД е отпуснало на Кредитополучателя паричен заем в размер на 3240,16 лева /три хиляди двеста и четиридесет лева и шестнадесет стотинки/, който е поел задължение да възстанови  сумата с изплащане на 144 месечни погасителни вноски, всяка по 73,60 лева, първата от които е била дължима на 30.05.2009 година.

            Кредиторът „Уникредит Кънсюмър Файненсинг" АД е изпълнил задълженията си по Договора за паричен заем, но не е получил насрещно изпълнение от страна на Кредитополучателя.

На 23.04.2010 година  „Уникредит Кънсюмър Файненсинг" АД по силата на сключен Договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) с „ЕОС МАТРИКС" ООД, гр. София, кв. Малинова Долина, ул."Рачо Петков Казанджията", № 4-6, ЕИК 131001375, прехвърля  на „ЕОС МАТРИКС" ООД, вземането си от М.М.Х. по Искане-Договор за отпускане на паричен заем № 268004/14.05.2009 година. Договорът за цесия е влязъл в сила и оригиналите на документите, от които произтичат задълженията на ответника са предадени на цесионера.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 99 от Закона за задълженията и договорите, на 02.08.2013 година, цедентът „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ" АД е връчил на ответника уведомление за извършената цесия, получено от лице от домашните му Миглена Хаджийска. Освен за извършената цесия, с връченото съобщение, на ответника е бил предоставен срок за доброволно плащане, като е предупреден, че при липса на такова, задължението му става изцяло и незабавно дължимо. Тъй като плащане не последвало, ЕОС МАТРИКС" ООД е депозирало Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК в Районен съд Троян, по повод на което е  било образувано частно гр. дело № 1232/2013 година по описа на съда. Със заявлението, ищецът е предявил пред съда претенция за издаване на Заповед за изпълнение за сумата от 1250 лева, представляваща част от непогасените задължения на ответника по процесния договор. В резултат, Районен съд Троян е издал Заповед за изпълнение № 833 от 05.11.201З година. Срещу издадената Заповед за изпълнение ответникът М.М.Х. е подал възражение, за което е бил уведомен ищецът със съобщение, надлежно връчено  на 05.12.2013 година, като в него се твърди, че не дължи изпълнение по издадената Заповед за изпълнение.

Това обстоятелство е инициирало образуване на настоящото производство  за установяване по отношение  на ответника М.М.Х. с ЕГН **********, дължи на „ЕОС МАТРИКС" ООД - гр. София сумите, посочени в заповед за изпълнение № 833/05.11.201З година по частно гр. дело № 1232/2013 година по описа на РС Троян, както следва:

- 1250 лева /хиляда двеста и петдесет лева/, неизплатена сума по Искане-Договор за отпускане на паричен заем № 268004/14.05.2009г. ,ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда до окончателното изплащане на сумата;

- Разноските по частно гр. дело № 1232/2013 година по описа на РС – гр. Троян, представляващи държавна такса в размер на 25 лева/двадесет и пет лева/.

В съдебно заседание, за ищеца, редовно призован не се явява представител, в депозирана по делото молба вх.№2345/02.04.2014г. от адв.Мария Христова от ВТАК-упълномощен защитник изразяват становище по хода  на делото и съществото на спора. Претендират за разноски.

            При предвидената процедура по реда на чл.131 ал.1 от ГПК  ответникът не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства. За последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права е  уведомен с разпореждането на съда от 27.01.2014 година.

В съдебно заседание се явява лично и прави  признание на исковата претенция.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, съдът прие, че срещу ответника следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.422 вр. чл.415 ал.І от ГПК да се уважи изцяло.

С оглед изхода на процеса, следва да се уважи искането на ищцовата страна за присъждане на сторените по ч.гр.д. №1232/2013г. по описа на ТРС и  гр.д.№6/2014г. по описа на ТРС  разноски.

                Воден от гореизложеното, съдът

 

                                   Р   Е   Ш  И  :

 

    ПРИЗНАВА за установено, че  М.М.Х. ***, ЕГН – **********  ДЪЛЖИ на “ЕОС МАТРИКС“ ООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 131001375, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Витоша”, кв. „Малинова Долина”, ул. ”Рачо Петков Казанджията” № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова – Тодорова - управител сумата от 1250 лева /хиляда двеста и петдесет лева/, дължима по Договор за заем № 268004/14.05.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда – 04.11.2013г. до окончателното изплащане на сумата, както  и сторените по частно гр. дело № 1232/2013 година по описа на РС – гр. Троян, разноски за ДТ в размер на 25 лева/двадесет и пет лева/.

ОСЪЖДА М.М.Х. ***, ЕГН – **********  ДА ЗАПЛАТИ на “ЕОС МАТРИКС“ ООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ 131001375, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Витоша”, кв. „Малинова Долина”, ул. ”Рачо Петков Казанджията” № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова – Тодорова – управител сторените в настоящото производство разноски в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.    

Решението е постановено при признание на иска.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: