Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Троян, 08.12.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

           

            Троянски районен съд,  в публичното заседание на двадесет и шести ноември  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

При секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.дело №614  по описа за 2014г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

             Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

            Исковата  претенция е с правно основание чл. 422 във вр.чл.415 от ГПК.

 Предявена е искова молба на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост” 4, ул. Бизнес парк София, сграда14, БУЛСТАТ ******, представлявано от законния представител Мишел Жорж Мари Фуйе, чрез пълномощника си  юрисконсулт Даниела Въчева от САК против Е.М.Г., ЕГН ********** *** с  правно основание чл.422 във връзка с 415 от ГПК.

Ищецът заявява, че с Договор за  потребителски паричен кредит с №SPEL – 10008231 от 16.10.2012 година е отпуснал заем в размер на 2700.00 лева. Сумата, предмет на горепосочения договор е предоставена по банковата сметка на ответницата, съгласно чл. 1 от договора, с което ищецът е изпълнил задължението си по него. В поле „Удостоверение на изпълнението” от приложения Договор, клиентът е удостоверил усвояването на заема, с което фактическият състав по реалната сделка е изпълнен. Въз основа на чл. 3 от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 15 месечни вноски – всяка по 280.00 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на ищеца.

Ответницата Е.М.Г. е преустановила плащането на вноските по кредит номер SPEL – 10008231  на 04.01.2013 година, като към тази дата са погасени 2 месечни вноски. На основание чл. 5, изр.2 от договора вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски. По този начин ответницата е следвало да изплати заема увеличен  с надбавката в размер на  3560.01 лева, представляващ оставащите 13 броя погасителни вноски към 05.02.2013 година, към която дата е станал изискуем в целия му размер.

Ответницата Г. дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва в размер на 307.89 лева за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита – 05.02.2013 година до 25.04.2014 година. Към настоящия момент ответницата дължи на ищеца общо сумата в размер на 3867.90 лева.

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК към РС гр. Троян. По ч.гр.д.№ 394/2014 година по описа на ТРС е издадена заповед за изпълнение, след което е постъпило възражение от ответницата срещу издадената заповед. На основание чл. 415, ал.1 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането си в едномесечен срок. Моли съда, да уважи предявения иск, като осъди ответника да заплати на ищеца: сумата 2462.91/две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и деветдесет и една стотинки/ лева – главница, представляваща неизплатено задължение по  кредита, 1097.10/хиляда и деветдесет и седем лева и десет стотинки/ лева, представляваща надбавка по чл.3 от договора, 307.89/триста и седем лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит,  за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 05.02.2013 година до 25.04.2014 година, или общо дължима сума 3867.90/три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветдесет стотинки/ лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми за изплащане, както и съдебните разходи по заповедното производство в размер на 77.36/седемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ лева - разноски за държавна такса и 300.00/триста/ лева юрисконсултско възнаграждение.

            Претендират се разноски и по настоящото дело в размер на 77.36 /седемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ лева - разноски за държавна такса, 43.80 /четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/ лева – разноски за допълнителна държавна такса и 300.00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение.

            В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения, ищецът е ангажирал писмени доказателства. В съдебно заседание не се явява представител. Депозирана е молба, с която молят делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие.

            По реда на чл.131 от ГПК на ответникът  е изпратено копие от искова молба и доказателства. При предвидената процедура по реда на чл. 131    ал. І от ГПК ответникът  не е представил писмен отговор, не е взел становище по иска и не е ангажирал доказателства.  С разпореждане на съда е уведомен за последиците от не подаване на отговор и не упражняване на права.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата се явява лично и признава предявения иск, като моли да и бъде дадена възможност за разсрочено плащане на задължението.

Съдът като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК, прие, че срещу ответника следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.422 вр. чл.415 ал.І от ГПК да се уважи изцяло.

С оглед изхода на процеса и по изложените по-горе аргументи, искането на  ищцовата страна за присъждане на сторените по ч.гр.д. №394/2014г. по описа на ТРС и  гр.д.№614/2014г. по описа на ТРС  разноски следва да се уважи в пълния претендиран размер.

                Воден от гореизложеното, съдът

 

                                   Р   Е   Ш  И  :

 

    ПРИЗНАВА за установено, че  Е.М.Г., ЕГН ********** *** ДЪЛЖИ на ”БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявана от Мишел Жорж Мари Фуйе, сумата 2 462.91 – две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и деветдесет и една стотинки,  представляваща дължима главница по Договор за потребителски кредит с № SPEL–10008231,  сключен на 16.10.2012 година,  ведно със законната лихва, считано от 15.05.2014г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 1 097.10 – хиляда деветдесет и седем лева и десет стотинки, представляваща възнаградителна лихва за периода от 04.01.2013 година до 03.01.2014 година, сумата 307.89 – триста и седем лева и осемдесет и девет стотинки, представляваща мораторна лихва за периода от 05.02.2013 година  до 25.04.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда – 15.05.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както  и сторените по частно гр. дело № 394/2014г. разноски.

ОСЪЖДА Е.М.Г., ЕГН ********** *** да заплати на ”БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявана от Мишел Жорж Мари Фуйе сторените в настоящото производство разноски в размер на 121.16 /сто двадесет и един лева и шестнадесет стотинки/ лева представляващи ДТ и 300.00  /триста/ лева адвокатско възнаграждение.

Решението е постановено при признание на иска.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: