Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 262   от   24.10.2014 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 26.09.2014г. /двадесет и шести септември две хиляди и четиринадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 615/2014г.  по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

 Производството е образувано по предявена от К.Д. к. – Ч.,*** против Ю.Ю.Ч., ЕГН ********** *** с правно основание чл.50 от СК.

Молителите излагат, че са съпрузи сключили граждански брак на  16.05.2012г. в гр.Троян, за което е съставен Акт за граждански брак №0018 от 16.05.2012г. на Община гр.Троян.

От брака си нямат родени деца.

И двамата заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите  за вината  и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание  съпрузите са потвърдили желанието си да бъде прекратен брака  им чрез развод  по взаимно съгласие, като се утвърди постигнатото между тях споразумение.

 Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното  удостоверение за сключен граждански брак – дубликат /л.4/ на Община Троян, област Ловеч се установява  процесуалната легитимация  и правния интерес на страните, като е видно, че са сключили граждански брак на 16.05.2012г. в гр.Троян, за което е съставен Акт за граждански брак №0018 от 16.05.2012г. на Община гр.Троян.

Съдът като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните намира, че  между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство  категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението .

Постигнатото между съпрузите съгласие отговаря на  изискванията на закона и морал, поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака, личните отношения между съпрузите, издръжката между тях,  ползването  на семейното жилище, фамилното име, както и други имуществени отношения между тях.

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения, както следва:

В дял на молителят Ю.Ю.Ч., ЕГН **********  се поставя МПС – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ  „СИТРОЕН БЕРЛИНГО” , с идентификационен номер на превозното средство –************, дизелов двигател, ДК №ОВ9927ВВ. Застрахователната стойност на автомобила е в размер на 300-триста лева, видно от представеното у-ние № 2200003919 от 24.07.2014г. за застрахователна стойност на автомобила.                                                                  На основание от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,  съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40,00 лева, която следва да се внесе от молителителите по равно. Молителят Ю.Ч. следва да заплати държавна такса споразумението за възлагане на лекия автомобил в размер на 3.00 –три лева.

                 Водим от горното,  съдът   

      

Р     Е     Ш     И    :

 

ПРЕКРАТЯВА  гражданския брак  сключен на 16.05.2012г. в гр.Троян, за което е съставен Акт за граждански брак №0018 от 16.05.2012г. на Община гр.Троян между К.Д. к. – Ч., ЕГН ********** *** и Ю.Ю.Ч., ЕГН ********** ***, поради възникнало сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  К.Д. к. – Ч., ЕГН ********** *** и Ю.Ю.Ч., ЕГН ********** ***  С П О Р А З У М Е Н И Е   на основание чл.51 от СК :

1./Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

2./Семейно жилище не е налице.

3./Съпрузите  след развода   не си дължат издръжка .          

4/Съпрузите нямат придобито недвижимо  имущество.

5./ След развода жената ще носи предбрачната  си фамилия   К.

            6. ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на Ю.Ю.Ч., ЕГН ********** ***  ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ  „СИТРОЕН БЕРЛИНГО” , с ДК №ОВ9927ВВ, с идентификационен номер на превозното средство –********* дизелов двигател.

              ОСЪЖДА Ю.Ю.Ч., ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева, и 3-три лева държавна такса по споразумението за възлагане на лекия.

              ОСЪЖДА К.Д. к. – Ч., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 20,00 /двадесет/ лева.

              РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: